Cov neeg ua haujlwm’ txoj cai

English kujTsis English

Nyob rau hauv lub teb chaws USA, everyone should be treated fairly in the workplace. You have certain rights to protect you at work. Employers must follow laws or they will be fined or punished. Learn more about workersrights in the USA.

In the USA, everyone should be treated fairly in the workplace. You have certain rights to protect you at work. Employers must follow laws or they will be fined or punished. Learn more about workers’ rights in the USA.

Workers' rights - woman worker

Workers' rights - woman worker

The USA has workers’ cai uas hais tias yuav ua li cas npaum li cas cov nyiaj uas koj yuav tsum ua. Tseem muaj cai hais txog yuav ua li cas tau ntau ntau teev koj yuav ua hauj lwm thiab yuav ua li cas koj ua hauj lwm, khoom koj. Koj lub chaw haujlwm yuav tsum muab kev nyab xeeb thiab noj qab nyob zoo qhov chaw rau koj mus ua hauj lwm. If he or she does not, they can be punished by law.

The USA has workers’ rights laws that say how much money you must make. There are also laws about how many hours you can work and how your employer treats you. Your employer must provide a safe and healthy place for you to work. If he or she does not, they can be punished by law.

Yam tsawg kawg nkaus nyiaj

Minimum wage

Cov tsoom fwv teb chaws tsoom fwv ua kev cai rau tag nrho lub teb chaws. Lub xeev tsoom fwv ua kev cai nyob rau hauv lawv lub xeev. Cov tsoom fwv teb chaws tsoom fwv thiab txhua lub xeev muaj ib tug muab ib tug tsawg kawg nkaus nyiaj. The minimum wage is the lowest amount that employers must pay their employees. Cov tsoom fwv teb chaws minimum wage yog $7.25 ib teev twg. This means that any employer anywhere in the United States must pay you at least $7.25 ib teev twg. koj ua tau learn more about workers’ cov cai thiab cov kev them nyiaj nyob rau hauv ntau yam lus.

The federal government makes laws for the whole country. The state governments make laws in their states. The federal government and every state have a set a minimum wage. The minimum wage is the lowest amount that employers must pay their employees. The federal minimum wage is $7.25 per hour. This means that any employer anywhere in the United States must pay you at least $7.25 per hour. You can learn more about workers’ rights and pay in many languages.

State minimum wage

State minimum wage

Tej zaum lub xeev minimum wage yog siab tshaj lub tsoom fwv teb chaws minimum wage. Piv txwv li, the states of California and Arizona both have a minimum wage of $11.00 ib teev twg. Nyob rau hauv cov xeev, chaw ua hauj lwm yuav tsum them neeg ua hauj lwm ntau dua tus nqi. koj ua tau find the minimum wage in your state.

Sometimes the state minimum wage is higher than the federal minimum wage. For example, the states of California and Arizona both have a minimum wage of $11.00 per hour. In these states, employers must pay workers the higher amount. You can find the minimum wage in your state.

Yam tsawg kawg nkaus nyiaj thiab lub tswv yim

Minimum wage and tips

Lub tswv yim yog tau nyiaj los ntawm cov neeg muas zaub ua tsaug rau koj rau koj qhov kev pab. Tips are not included in the cost of service or the tax amount. Yog hais tias koj ua hauj lwm nyob rau hauv ib tug noj mov los yog nyob rau hauv ib txoj hauj lwm uas koj tau txais tswv yim los ntawm ntau tshaj $30 ib lub hlis, ces koj yuav ua hauj lwm raws li ib tug “tipped neeg ua hauj lwm.” Tipped neeg ua hauj lwm yuav tsum tau them tsawg kawg $2.13 ib teev ntxiv rau lawv lub tswv yim. Lub tswv yim yuav tsum muaj ntau tshaj li $5.12 ib teev twg yog li ntawd koj tseem ua haujlwm tau nyiaj tsoom fwv teb chaws minimum wage ntawm $7.25 ($2.13 + $5.12 = $7.25).

Tips are money from customers to thank you for your service. Tips are not included in the cost of service or the tax amount. If you work in a restaurant or in a job where you receive tips of more than $30 a month, then you can be employed as a “tipped employee.” Tipped employees must be paid at least $2.13 per hour plus their tips. Tips must be more than $5.12 per hour so that you are still earning the federal minimum wage of $7.25 ($2.13 + $5.12 = $7.25).

There are some restaurants that include the tip in the bill. When you are hired, your boss will tell you the rules about tipping. You can read more about the rules for tipped employees no.

There are some restaurants that include the tip in the bill. When you are hired, your boss will tell you the rules about tipping. You can read more about the rules for tipped employees here.

vaj huam sib luag nyiaj ua hauj lwm

Equal wages

Nyob rau hauv tej lub teb chaws, cov txiv neej thiab cov poj niam uas them txawv. Txawm li cas los, US kev cai tsis pub no. Yog hais tias koj yuav ua tib yam hauj lwm raws li ib tug co-neeg ua hauj lwm, koj yuav tsum tau them tus tib. Koj yuav tsum tau tseem yuav tau txais tib yam dhau sijhawm them nyiaj, so teev, thiab nyiaj tau tshaj. Employees should only get more if they are in different positions or do more in the same position. They can also be paid more if they have better skills or more experience in the field they work in.

In some countries, men and women are paid differently. However, US laws don’t allow this. If you are doing the same job as a co-worker, you must be paid the same. You should also get the same overtime pay, vacation hours, and bonuses. Employees should only get more if they are in different positions or do more in the same position. They can also be paid more if they have better skills or more experience in the field they work in.

Kev Ntxub Ntxaug

Discrimination

Kev Ntxub Ntxaug cai txhawb kom ua hauj lwm mus ntiav neeg los ntawm txawv haiv thiab kho txhua leej txhua tus tib. Nws txhaum cai rau ib tug ua hauj lwm rau TSIS ntiav koj vim hais tias ntawm:

Discrimination laws encourage employers to hire people from different backgrounds and to treat everyone the same. It is illegal for an employer to NOT hire you because of:

 • yog txivneej los pojniam
 • haiv neeg
 • kev ntseeg
 • disability: muaj lub cev muaj teeb meem los yog ib tug kab mob
 • muaj hnub nyoog: ua 40 los yog laus dua
 • lub teb chaws twg tuaj: qhov chaw uas koj tuaj los ntawm
 • gender
 • race
 • religion
 • disability: having physical problems or an illness
 • age: being 40 or older
 • national origin: where you come from

Koj yuav nyeem ntxiv txog laws about types of discrimination at work. Employees with disabilities have additional rights under the law.

You can read more about laws about types of discrimination at work. Employees with disabilities have additional rights under the law.

Ua hauj lwm raug mob

Work injuries

Injuries can happen to you while you are working. Yog hais tias koj tau raug mob thaum ua hauj lwm, nws yog ib qho tseem ceeb los qhia rau koj tus thawj tswj tam sim ntawd. Koj kuj yuav tau mus nrhiav ib tug kws kho mob los kho koj tus raug mob. Cov neeg ua haujlwm’ compensation laws can protect your rights to have treatment. Ib txhia ntawm koj kev kho mob thiab nyiaj ua hauj lwm yuav tau them nyiaj rau los ntawm koj lub tuam txhab.

Injuries can happen to you while you are working. If you get hurt while working, it is very important to tell your manager right away. You also need to find a doctor to treat your injury. Workers’ compensation laws can protect your rights to have treatment. Some of your treatment and wages could be paid for by your company.

Txoj cai rau kev ceev ntiag tug

Right to privacy

Koj lub tuam txhab yog tsis tau tso cai rau saib nyob rau hauv koj tus kheej tej yam uas. Koj lub hnab tawv pojniam, hnab, cia cov thawv rau khoom, thiab briefcases yog tsuas yog rau koj. Yog hais tias koj tau txais mail uas muaj koj lub npe rau nws, koj tus thawj tswj yog tsis tau tso cai los nyeem nws.

Your company is not allowed to look at your personal things. Your purse, bags, storage lockers, and briefcases are only for you. If you receive mail that has your name on it, your manager is not allowed to read it.

Yog hais tias koj siv ib lub computer rau kev ua hauj lwm, koj tus thawj coj yog tau tso cai rau saib nyob rau hauv koj emails. Yog hais tias koj siv ib lub xov tooj, ib co tuam txhab uas muag pub kom mloog koj hu xov tooj thiab cov lus. Qhov no yog txawv rau txhua lub tuam txhab. Koj yuav tsum tsis txhob hais los yog sau ntawv tsis zoo yam uas hais txog koj lub tuam txhab.

If you use a computer for work, your boss is allowed to look at your emails. If you use a phone, some companies are allowed to listen to your phone calls and messages. This is different for every company. You should never say or write negative things about your company.

tsis ncaj ncees txiav

Unfair termination

Tsis ncaj ncees txiav txhais tau tias koj tau raug rho tawm haujlwm rau ib qho txhaum cai yog vim li cas. Yog hais tias koj xav hais tias koj poob koj txoj hauj lwm vim hais tias ntawm kev ntxub ntxaug, ib tug ua hauj lwm raug mob, lossis kev ua phem, koj yuav tsum xav txog hais lus rau ib tug kws lij choj. There are lawyers who help people with workers’ txoj cai. koj ua tau find free and affordable lawyers who help immigrants and refugees.

Unfair termination means that you got fired for an illegal reason. If you think that you lost your job because of discrimination, a work injury, or harassment, you should think about talking to a lawyer. There are lawyers who help people with workers’ rights. You can find free and affordable lawyers who help immigrants and refugees.

Yog hais tias koj xav hais tias tsis raug cai yam uas tshwm sim nyob rau hauv koj lub chaw ua hauj lwm, qhia rau koj tus ua hauj lwm. Yog hais tias koj ua hauj lwm yog tsis muaj peev xwm mus pab tau, sau dab tsi tshwm sim. Tej zaum koj yuav xav tau cov ntaub ntawv no tom qab.

If you think illegal things are happening in your workplace, tell your employer. If your employer is not able to help, write down what is happening. You may need this information later.

Chaw Ua Hauj Lwm muaj kev ruaj ntseg

Workplace safety

Koj lub chaw haujlwm yuav tsum kom paub tseeb tias koj chaw ua hauj lwm muaj kev ruaj ntseg thiab tsis muaj mob muaj nkees. Tsis muaj yog tej yam uas yuav ua mob rau koj, xws li tshuaj los yog tsis zoo cuab yeej los yog cov khoom. Tej zaum, koj txoj hauj lwm yuav tsum tau koj ua ib yam dab tsi tsis zoo. Piv txwv li, ib tug kev tsim kho ua hauj lwm tej zaum yuav muaj rau nws nce mus rau siab vaj tse. Nyob rau hauv kev cai lij choj, chaw ua hauj lwm muaj qhia rau koj txog lub peev xwm kev piam sij ntawm lub chaw ua hauj lwm. Lawv kuj tau mus qhia koj nyob rau hauv ib hom lus uas koj to taub. Yog hais tias koj zoo los yog pom tej yam tsis zoo uas koj tus thawj tswj tsis paub txog, qhia rau lawv. Find information about safety rights at work.

Your employer must make sure your workplace is safe and without hazards. Hazards are things that can harm you, such as chemicals or unsafe tools or equipment. Sometimes, your job requires you to do something unsafe. For example, a construction worker might have to climb up on tall buildings. Under the law, employers have to tell you about the potential dangers at the workplace. They also have to train you in a language that you understand. If you feel or see something is unsafe that your manager does not know about, tell them. Find information about safety rights at work.

Xav paub ntau ntxiv

Learn moreCov ntaub ntawv ntawm nplooj ntawv no yog los ntawm cov US tsoom fwv and other trusted sources. Nws yog npaj rau cov kev taw qhia thiab yog tshiab ntau li ntau tau. USAHello tsis muab kev cai lij choj cov tswv yim pab, tsis yog ib yam ntawm peb cov ntaub ntawv npaj uas yuav tau noj raws li kev cai lij choj cov tswv yim pab. Yog hais tias koj tab tom nrhiav rau ib tug dawb los yog raug nyiaj tsawg tus kws lij choj los yog kev cai lij choj pab, peb yuav pab tau koj nrhiav dawb thiab luv-nqi raws li txoj cai kev pab.

The information on this page comes from the US government and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Siv FindHello mus nrhiav cov kev pab thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!