Etranje transcriptions-transfè kredi soti nan yon lòt peyi

Angle touPa gen anglè

Tout peyi gen yon sistèm lekòl diferan. You might not be able to use your degree from home when you move. Learn how you can get your foreign transcripts evaluated so you can apply your education from another country when you arrive in the USA.

Every country has a different school system. You might not be able to use your degree from home when you move. Learn how you can get your foreign transcripts evaluated so you can apply your education from another country when you arrive in the USA.

man on computer checking his foreign transcripts

man on computer checking his foreign transcripts

If you want to start school in the USA, ou pral oblije montre edikasyon ki ou achte nan peyi lakay ou. You will need to have your foreign transcripts evaluated. Employers may ask about your diploma too. Men, si ou gen yon degre oswa sètifika nan peyi lakay ou, ou ka bezwen pran plis klas oubyen tès pou yo travay nan ansyen travay ou.

If you want to start school in the USA, you will need to show what education you got in your home country. You will need to have your foreign transcripts evaluated. Employers may ask about your diploma too. But even if you have a degree or certificate in your home country, you might need to take more classes or tests to work in your old job.

Pou konnen

Words to know

Here are some useful words to understand when you are talking about foreign transcripts:

Here are some useful words to understand when you are talking about foreign transcripts:

  • Transcript – a paper that lists what classes you took in high school or college. Pifò moun jwenn yo apwè yo diplome. Ou kapab toujou pase lòd plis transcriptions etranje nan lekòl ou.
  • Espesyalis nan evalyasyon akademik – an evaluation done by a company which translates and researches your transcript. They decide if the education you got in your country is the same or similar as in the United States.
  • School credits – Ameriken lekòl e inivèsite yo itilize yon sistèm kredi. Kredi ki gen anpil moun nan chak klas oubyen kou. Classes may received 1, 2, 3 or even 4 kredi. Anvan ou diplome, you need to earn a certain amount of credits.
  • Degre – a diploma from a university or college.
  • Transcript – a paper that lists what classes you took in high school or college. Most people get them after they graduate. You can usually order more foreign transcripts from your school.
  • Academic evaluation – an evaluation done by a company which translates and researches your transcript. They decide if the education you got in your country is the same or similar as in the United States.
  • School credits – American schools and universities use a credit system. Credits are numbers assigned to each class or course. Classes may received 1, 2, 3 or even 4 credits. Before you graduate, you need to earn a certain amount of credits.
  • Degree – a diploma from a university or college.

Lè epi kouman pou jwenn transcriptions etranje te evalye

When and how to get foreign transcripts evaluated

If you apply for an unskilled job, ou pa ka bezwen pou pwouve edikasyon ou. Si ou pa bezwen ou transcriptions etranje ki te evalye, ou kapab ekonomize lajan sou evalyasyon frè. But some jobs pay more if you have a high school diploma or a university degree.

If you apply for an unskilled job, you may not need to prove your education. If you do not need your foreign transcripts evaluated, you can save money on evaluation fees. But some jobs pay more if you have a high school diploma or a university degree.

Si w ap aplike pou yon pwofesyonèl pozisyon, ou ta dwe sètènman degre ou te evalye. Get started as soon as you can, because evaluations can take a long time.

If you are applying for a professional position, you should definitely get your degree evaluated. Get started as soon as you can, because evaluations can take a long time.

Premye, pran yon transcript nan lekòl ou. Lè sa a apresa remèt li bay yon konpayi nan evalyasyon transcript. You can get a course-by-course evaluation of a general evaluation.

First, get a transcript from your school. Then submit it to a transcript evaluation company. You can get a course-by-course evaluation of a general evaluation.

Kou pou kou nan evalyasyon

Course by course evaluation

Évaluateur transcript a parèt nan transcriptions etranje pou wè tout klas ou te fè yonn pa yonn. They are looking to see if the classes you took are similar to the ones you need in the USA. Sa fè lè ou vle pou aplike pou kolèj. Li toujou koute $150-200 dola.

The transcript evaluator looks at foreign transcripts to see all the classes you took one by one. They are looking to see if the classes you took are similar to the ones you need in the USA. This is done when you want to apply to college. It usually costs $150–$200.

Espesyalis nan evalyasyon jeneral

General evaluation

The transcript evaluator looks at foreign transcripts to see if the degree you have from your home county is the same as a degree in the USA. Sa dabitid fè lè w ap aplike pou travay. Li koute alantou $400.

The transcript evaluator looks at foreign transcripts to see if the degree you have from your home county is the same as a degree in the USA. This is usually done when you are applying for jobs. It costs around $400.

Problems with evaluation of foreign transcripts

Problems with evaluation of foreign transcripts

The school you attended may have closed, or it could be in an area that is not safe. Ni fason sa, you might not be able to get your school transcript. Si ou yo ap eseye pou jwenn yon transcript pou travay, explain the situation to the company’s human resources department. Si se pou lekòl, rele lekòl Depatman admisyon sou pwoblèm ou.

The school you attended may have closed, or it could be in an area that is not safe. Either way, you might not be able to get your school transcript. If you are trying to get a transcript for work, explain the situation to the company’s human resources department. If it is for school, call the school admissions department about your problem.

Espesyalis nan evalyasyon rezilta

Evaluation results

You may learn that you need to take more classes to complete your degree in the USA. This can be very frustrating. Sonje ke gen yon rezon pou sa. Pa ekzanp, yon achitek an Irak ak yon achitek nan Etazini ta vle fè menm travay. Men te gen règleman diferan pou aprann.

You may learn that you need to take more classes to complete your degree in the USA. This can be very frustrating. Remember that there is a reason for this. For example, an architect in Iraq and an architect in the United States might do the same job. But there are different regulations to learn.

Si ou te fè yon travay sa ki te yon lòt edikasyon nan peyi ou, ou kapab byen ap bezwen pou yo travay sou jwenn yon nouvo certification oubyen ap pran plis klas. Doktè, Avoka yo, ak tout pwofesè bezwen pou sa. Pou Jòb ki pa mande pou degre, ou ka pa bezwen nouvo certification. Aptitid ou sa kapab ase pou montre ou kapab fè travay la.

If you had a job that took a lot of education in your country, you probably will need to work on getting a new certification or taking more classes. Doctors, lawyers, and teachers all need to to this. For jobs that don’t require degrees, you may be not need new certification. Your skills will be enough to show you can do the job.

Si ou confondre sou rezilta nan evalyasyon ou epi ou ta renmen plis èd, ou ka kontakte konpayi ki te fè evalyasyon a. Ou ka an menmtan rankontre ak yon konseye lekòl. Yo pral ede ou li ou nan evalyasyon e pral di ou sa classes ou bezwen pran.

If you are confused about your evaluation results and would like more help, you can contact the company who did the evaluation. You can also meet with a school counselor. They will help you read your evaluation and will tell you what classes you need to take.

Konpayi yo ki evalye transcriptions etranje

Companies that evaluate foreign transcripts

There are many companies online that say they evaluate transcripts. Be careful! Some of them are scams. You might get your personal information or money taken from you. But there are honest companies you can use, tèlke Sèvis edikasyon sou latè, Espesyalis nan evalyasyon akademik sèvis, ak Mondyal ak Évaluateurs Inc.

There are many companies online that say they evaluate transcripts. Be careful! Some of them are scams. You might get your personal information or money taken from you. But there are honest companies you can use, such as World Education Services, Academic Evaluation Services, and Global Credential Evaluators Inc.

aprann plis

Learn more

Fini lekòl ak fè lajan ou GED®

Lib online GED® pweparasyon kou

Fini edikasyon ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!