Rezime egzanp pou yon aplikasyon travay

Eske ou pare pou ou ekri rezime ou pou yon aplikasyon travay? Eske ou bezwen rezime egzanp? Nan paj sa a, ou ka jwenn yon foma debaz pou swiv. Ou kapab tou download foma a nan pawol ak chanje li nan kostim aplikasyon travay pwop ou a.

kouveti let ak rezime, plim ak klavye odinate
Foto: iStock/itakefotos4u

Le ou fe pwop rezime ou, jis itilize seksyon ki aplike pou ou yo. Pa ekzanp, ou gendwa pa gen travay oswa lot prim, e petet ou pa fe devlopman pwofesyonel nan lepase. Sa m pa pi mal! Jis kite seksyon sa yo soti.

Rezime egzanp – yon foma bon yo sevi ak

 

Non konple ou
Adrès ri, Vil, Kod postal,
Nimewo telefòn | Mel adrès

Rezime pwofesyonel

Ekri sa ou se bon ak ki kalite travay ou ap cheche pou. Kenbe li nan 1-2 fraz.

Kle ladres

Sa se plas pou yon rezime kout 4-7 responsablite prensipal ou ak pi gwo reyalizasyon.

Lis ki lang ou pale isit la.

Eksperyans

Tit travay, Non konpayi Dat ou te komanse-dat ou kite
Vil, eta oswa peyi

Dekri plas ou nan travay nan yon fraz.

Lis 4-7 responsablite prensipal ou ak pi gwo reyalizasyon. Komanse bal yo ak yon veb ak pale sou sa ou te fe kom yon moun, olye ou ap pale sou gwoup ou te travay ak.

Tit travay, Non konpayi Dat ou te komanse-dat ou kite
Vil, eta oswa peyi

Dekri plas ou nan travay nan yon fraz.

Lis 4-7 responsablite prensipal ou ak pi gwo reyalizasyon. Komanse bal yo ak yon veb ak pale sou sa ou te fe kom yon moun, olye ou ap pale sou gwoup ou te travay ak.

[Kenbe ale ak lis tout eksperyans travay ou si ou pa te travay lontan men pa plis pase 15 tan si ou te travay lontan.]

Prim ak acknowledgements

Lis rekonesans ou te resevwa pou yon travay byen fe.

Edikasyon

Degre oswa diplom, Dat non lekol nan gradyasyon
Vil, eta oswa peyi

Dekri lekol ou a yon fraz.

[Repete si ou gen plis pase yon degre. Si ou pa te ale nan inivesite, ou ka kite sa a soti oswa lis lekol segonde ou oswa lot fomasyon oswa diplom. Si ou pa gradye nan lekol segonde, ou ka kite seksyon an edikasyon. Men si ou gen diplom® oswa lot diplom, lis sa. ]

Devlopman pwofesyonel

Lis nenpot klas ou te pran oswa evenman ou te ale nan amelyore konpetans ou nan travay. Egzanp yo: kou pale piblik, konferans pwofesyonel, ak setifikasyon pou yon fomasyon espesifik, fomasyon tankou ijyen oswa sekirite.

[Li se oke si rezime ou a plis pase yon paj long, Men li pa ta dwe plis pase de paj.]

Download foma sa a rezime debaz nan pawol

Ou ka telechaje model la rezime pi wo a nan odinate ou lan oswa aparey mobil. Lè w klike lyen, dokiman an pral otomatikman ale nan Katab downloads ou. Model la se nan pawol. Ou ka sevi ak li kom yon baz pou rezime pwop ou a pa chanje mo yo pou aplike pou ou. Download model la foma rezime kounye a.

Plis rezime egzanp

Ou kapab tou we egzanp rezime nan Bhutanese, Karen, ak Somali Newcomers. Ou ka jwenn sa yo plis apwopriye pou kek travay. Anko ou ka sevi ak yo kom yon baz, Men chanje enfomasyon pou anfom ou ak travay ou ap aplike pou. Le ou klike sou lyen yo, dosye a pral download nan odinate ou lan.

aprann plis

Kòmanse chache travay

Aprann kijan pou jwenn yon travay e fè yon gwo vite.

Jwenn èd travay koulye a