Viza lotri (divèsite imigran viza pwogram)

Angle touPa gen anglè

Pwogram visa imigran nan Divesite yo rele tou pwogram DV, viza lotri, oswa kat green lotri. Chak lanne, nan 1995 pou 2020, nan Etazini deziye 50,000 viza nan pwogram lan. Moun pran te chwazi pou seleksyon o aza (chans) kòb nan lotri viza. Si ou genyen yon viza, ou ka rete, travay, etidye nan Etazini. Dèyè 5 ane, ou ka aplike pou natiralizasyon.

The Diversity Immigrant Visa Program is also called the DV Program, the visa lottery, or the green card lottery. Every year from 1995 to 2020, the USA awarded 50,000 visas through the program. People get chosen by random selection (by chance) in the visa lottery. If you win a visa, you can live, work, and study in the USA. After 5 years, you can apply for citizenship.

visa lottery - permanent resident card

visa lottery - permanent resident card

Lotri viza pou 2020

The visa lottery for 2020

te genyen 50,000 divèsite viza deziye pou 2020 nan viza lotri Etazini nan. Anwolman a te louvwi nan mwa Oktòb 3, 2018. Dat limit la ki te nan Novanm 6, 2018, nan 12:00. Lotri pou 2020 Koulye a fèmen.

There were 50,000 diversity visas awarded for 2020 in the United States’ visa lottery. The enrollment opened on October 3, 2018. The deadline was on November 6, 2018, at 12:00. The lottery for 2020 is now closed.

Pwogram lotri viza pou 2021

The visa lottery program for 2021

Se pa gen nouvèl ankò sou divèsite imigran viza pwogram lan pou 2021. Nou pral enfòme m paj sa a lè pa gen nouvèl.

There is no news yet about the diversity immigrant visa program for 2021. We will update this page when there is news.

Ki ka aplike pou viza lotri?

Who can apply for the visa lottery?

 • Se pou ou fè yon edikasyon nan lekòl segondè oswa yon sètifika ki se menm bagay la tou kòm yon diplòm lekòl segondè
  ni ni
 • Ou dwe montre ou gen de zan eksperyans nan travay nan yon travay ki mande pou pi piti de ane fòmasyon ak eksperyans. Eksperyans nou dwe nan senk dènye ane.
 • Ou dwe konplete a (DS-260) aplikasyon sou liy pandan peryòd anwolman. Ou pa kapab soumèt nou antre nan lòt fwa.
 • You must have a high school education or a certificate that is the same as a high school diploma
  or
 • You must show that you have two years of work experience in a job that requires at least two years of training or experience. Your experience must be in the last five years.
 • You must complete the (DS-260) application online during the enrollment period. You cannot submit your entry at other times.

Yo sou zafè viza lotri fwod

Warning about visa lottery fraud

Genyen anpil sit entènèt ak pèp la eseye passe ou nan bay lajan pou yon viza Etazini. Pa kwè yo. Ou pa bezwen peye. Pa ekzanp, yon sit entènèt tankou www.usgreencardoffice.com pral mande w $98 pou ranpli aplikasyon ou. Sit wèb lòt pran pòz yo sit wèb gouvènman ofisyèl. Sonje:

There are many websites and people that try to trick you into giving money to get a US visa. Do not believe them. You do not need to pay. For example, a website such as www.usgreencardoffice.com will charge you $98 to file your application. Other websites pretend they official government websites. Remember:

 • Li gen dwa pou antre viza lotri
 • Nou pa ka gen plis chans pou ou genyen l peye
 • It is free to enter the visa lottery
 • You cannot increase your chance of winning by paying

Gade sa a videyo sou kouman pou aplike pou lotri

Watch this video about how to apply to the lottery

Moun ki pa ka aplike pou yon viza divèsite

People who cannot apply for a diversity visa

Divèsite viza ale ak moun ki soti nan peyi ki pa voye anpil imigran nan Etazini an nan ane avan yo. Pa ekzanp, moun ki soti nan peyi sa yo pa t ' gen dwa pou aplike pou 2020:

Diversity visas go to people from countries who have not sent many immigrants to the USA in previous years. For example, people from these countries were not eligible to apply for 2020:

 • Bangladèch
 • Brezil
 • Kanada
 • Lachin (tè pwensipal la fèt)
 • Kolonbi
 • Repiblik Dominikèn
 • Salvadò
 • Ayiti
 • Peyi Zend
 • Jamayik
 • Meksik
 • Nijerya
 • Pakistan
 • Pewou
 • Filipin
 • Kore di sid
 • Wayòm Ini (eksepte Iland di Nò) e li depandan tèritwa yo
 • Vyetnam
 • Bangladesh
 • Brazil
 • Canada
 • China (mainland-born)
 • Colombia
 • Dominican Republic
 • El Salvador
 • Haiti
 • India
 • Jamaica
 • Mexico
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Peru
 • Philippines
 • South Korea
 • United Kingdom (except Northern Ireland) and its dependent territories
 • Vietnam

Konsèy pou aplike

Tips for applying

 • Piga nou janm fè plis pase yon aplikasyon. Ou pral fè yo ekskli yo de lotri.
 • Ranmase tout enfòmasyon ou anvan ou kòmanse pou ranpli fòm. Sa pral fè pwosesis la vin pi fasil pou ou.
 • Asire w ou fin ranpli tout antre sou fòm.
 • Gade sou sit Entènèt la Anbasad Etazini an oswa konsilte nan peyi ou pou chèche konnen si peyi ou ka gen enfòmasyon siplemantè lotri.

 • Do not make more than one application. You will be excluded from the lottery.
 • Gather all your information before you start to fill in the form. This will make the process easier for you.
 • Make sure you complete all entries on the form.
 • Look at the website of the US embassy or consulate in your country to find out whether your country may have additional lottery information.

Visa instructions in many languages

Visa instructions in many languages

You can read and download visa instructions in many languages from the Department of State.

You can read and download visa instructions in many languages from the Department of State.

aprann plis

Learn more

Resous itil

Useful resourcesEnfòmasyon nan paj sa a pèdi a Depatman leta Etazini. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page is taken from the US Department of State. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!