On diskriminasyon nan lojman, nan travay

Nan Etazini, gen lwa sou diskriminasyon transganr nan lojman ak nan travay. Moun trans pa kapab revoke, te refize travay, oswa wete ko ou nan lojman paske yo trans. Aprann sou sekirite transganr ak dwa nan travay ak nan lojman. Cheche konnen ki kote pou jwenn Konsey legal ak ed.

A mother in a striped shirt kissing a baby girl
IStock/kate_sept2004

Dwa transganr espesifik yo diferan nan chak eta. Men gen kek lwa sou diskriminasyon transganr ki se menm nan tout peyi Etazini an.

Transganr diskriminasyon nan travay

Ou pa ka anmede nan travay pa anplwaye ou oswa lot travaye. Pa ekzanp:

 • Moun pa ka fe blag oswa vle di Komante sou moun trans.
 • Moun pa ka itilize non ki mal oswa Pwonon sou bi.
 • Moun pa kapab mande grosye kesyon sou ko ou oswa seks.

Ou pa ka kesyone oswa revoke nan travay. Pa ekzanp:

 • Bos travay ou pa kapab poze seks ou.
 • Bos ou pa kapab fe dife sou ou paske ou transganr.
 • Bos travay ou pa kapab refize ankouraje ou paske ou transganr.

Ou pa ka kite wate. Pa ekzanp:

 • Travay ou gen pou kite ou itilize twalet ou chwazi a.
 • Ou pa ka mande dokiman ou yo pwouve seks ou pou ou fe ou itilize twalet.

Li plis osijè de trans dwa nan travay. Si yon moun peson kont ou, asire ou ekri li epi di yon moun ki ap pase. Aprann plis sou sa ou kapab fe Si sa rive.

Transganr diskriminasyon nan lojman

Aktyèlman, 20 eta ak distri Columbia lwa sou sipo ki sispann transganr diskriminasyon. Si ou lwe oswa achte pwopriyete nan eta sa yo:

 • Moun pa ka mande sou oryantasyon seks oswa seksyel ou.
 • Moun pa kapab vire do ban nou paske nou transganr.
 • Moun pa kapab fose ou kite paske ou transganr. Si ou gen yon kontra lwaye oswa yon, li legal pou ou sta.

Si ou bezwen rete nan yon abri ki Sanzabri:

 • Moun ta ka mande seks ou paske gason ak fanm kapab nan chanm separe. Ou gen dwa pou ou di yo nenpot ki seks ou idantifye.
 • Moun pa kapab mande pou prev medikal sou seks ou.

Moun trans yo te fose yo soti nan kay yo epi yo te vire lwen abri Sanzabri. Youn nan chak senk transganr moun se yon moman Sanzabri nan lavi yo. ou sant kominote ki pi pre LGBT kapab ede ou jwenn yon abri ki pa nan lis entenet. Forney sant la Ali tranzisyonel ak ijans lojman pou jen LGBT nan plizye eta.

Ed legal

Many legal organizations take on cases for people who have experienced transgender discrimination. There are some legal organizations specifically to support the LGBT community.

 • Lambda Legal is the biggest national LGBT legal aid organization. A Lambda Legal helpdesk can review your case and connect you to local representatives.
 • The ACLU is a legal organization that represents clients for free. It has programs for LGBT rights and represents LGBT people who have been harassed. ou kapab find a local ACLU affiliate in every state.
 • The National Center for Transgender Equality works to protect all trans rights. It supports more than 80 organizations that represent trans clients. ou kapab find trans legal services in your state.

aprann plis

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou