5 សម្ងាត់ដើម្បីស្វែងរកការងារក្តីសុបិន្តរបស់អ្នក

5 សម្ងាត់ដើម្បីស្វែងរកការងារក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក

តើអ្វីជាការសម្ងាត់ដើម្បីជាការស្វែងរកការការងារក្តីសុបិន្តរបស់អ្នក?

ការស្វែងរកការងារក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើ. ចុងបញ្ចប់នៃឆ្នាំសិក្សានេះត្រូវបានយាងមក. រដូវប្រាំងជិតមកដល់ហើយយើងស្ទើរតែពាក់កណ្តាលតាមរយៈការឆ្នាំទាំងមូល. សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួន, នេះមានន័យថាការបញ្ចប់ការសិក្សា, moving to a new place or city or finding a new job.

I am pretty sure finding a new job is something we all have to deal with in life. How would you rate your overall experience in finding a job? តើអ្វីជាការសម្ងាត់ដើម្បីជាការស្វែងរកការការងារក្តីសុបិន្តរបស់អ្នក?

For refugees and immigrants, there are certain challenges we have to face when looking for new jobs or career. ថ្ងៃនេះ, I want to share with you a few tips to help you find a job of your dream.

5 សម្ងាត់ដើម្បីស្វែងរកការងារក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក

1. Create a resume for the specific job you want or for the job industry of your interest.

You have to know what kind of job you want and create a resume for it. ជាទូទៅ, having a resume is good. But having a resume for the kind of job that you want to do is even better. Go online and research about the job you want to do and see resume examples of those jobs.

2. Build an image that truly represents who you are and who you want to be.

Learn more about who you are by getting to know yourself. Know your personality. What is your purpose and how can the job you want to help carry out your values? What kind of job do you not work to work? How is what you want to do match with what you have been doing?

Start with Google.com. When you google your name what do you see? If you were an employer, would you hire yourself based on the information that comes up? This includes photos on social media accounts and all other articles that mention your name.

ឧទាហរណ៍, what things can you get involved with to help build your resume? If you are a refugee or immigrant in the United States, you can get involved in our Voices. របស់យើង Voices program will pay you for your writing. I want to learn more.

3. Start networking

Volunteer in projects that interest you to build great friendships and connections. Networking is not about going to a networking event. Networking is about establishing healthy relationships. This includes knowing the areas in your life where you are not doing well and going out of your way to find individuals who can help you.

អត្ថបទដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍: តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឱ្យបណ្តាញសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន.

4. Use your local news, LinkedIn, and other online platforms to find jobs.

Did you know that your local newspaper’s website is likely to have a Jobs Section? Did you know that you can easily apply for jobs using your LinkedIn account and your LinkedIn resume? They are a lot of jobs that are being posted on LinkedIn every day.

If you do not have a LinkedIn account, you might need to get one. លើស​ពី​នេះ​ទៀត, you should consider uploading your resume to your LinkedIn. This would help you to easily apply for different jobs and increase the chance of landing your dream job.

5. Prepare for online and for the physical interview

Preparing for a job interview means more than learning the job interview questions. Preparing for an interview also means learning more about the company you wish to work for. លើស​ពី​នេះ​ទៀត, the more you know about the company that you are applying for, the better. When you have an interview, the interviewer is looking for what you will be able to provide for the company. What is in it for them? Why should they hire you?

Finding Jobs in America | We don’t know why you were told that we are not hiring

សែ្វងរកជំនួយនៅជិតអ្នក

ប្រើ FindHello ដើម្បីស្វែងរកសេវានិងធនធាននៅក្នុងក្រុងរបស់អ្នក.

ចាប់ផ្តើមការស្វែងរករបស់អ្នក

អំពី USAHello_staff