បុគ្គលិកដែលមានទេពកោសល្យរបស់យើងត្រូវបានប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីបេសកកម្មរបស់យើងនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយពួកគេចំណូលថ្មីកសាងជីវិត