ពីជំរំជនភៀសខ្លួនទៅកាន់កម្មវិធីប្រឡងបវរកញ្ញារដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិក

នៅ USAHello, យើងជឿថាប្រទេសរបស់យើងក្រុមចំណូលថ្មីធ្វើឱ្យល្អប្រសើរជាងមុនមួយកន្លែង

បុគ្គលដែលយើងបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាបំពាក់ – ពួកគេគឺជាឧទាហរណ៍អំពីរបៀបដែលជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសរបស់យើងរួមវិភាគទាន.
ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការត្រូវបានបង្ហាញឬចង់តែងតាំងបុគ្គលដែលនឹងត្រូវបានបង្ហាញ, អ៊ីម៉ែល wils បានon@ក្នុងsahello.org