ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះ, យើងកំពុងផ្តល់ឱ្យថ្មីរបស់យើង “សូមស្វាគមន៍” អាវដើម្បីគាំទ្រដល់អស់អ្នកដែលបរិច្ចាគ $50 ឬច្រើនជាងនេះ.

Models wearing welcome shirts

 

គាំទ្រដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មទទួលបានជោគជ័យនៃជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍និងពង្រឹងនាពេលអនាគតរួមរបស់យើង.