គាំទ្រដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មទទួលបានជោគជ័យនៃជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍និងពង្រឹងនាពេលអនាគតរួមរបស់យើង.