ក្នុងផ្នែកនេះ

GED®

តើអ្នកចង់បញ្ចប់សាលា? អ្នកអាចរកប្រាក់ចំណូលបាន GED និងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់ខ្ពស់មួយ. នេះនឹងជួយអ្នកក្នុងការទទួលបានការងារល្អប្រសើរជាងមុននិងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអនុវត្តសម្រាប់ការសាកលវិទ្យាល័យ។ អាន​បន្ថែម

សាកលវិទ្យាល័យនិងឧត្តមសិក្សា

រៀនអំពីរបៀបដើម្បីអនុវត្តសម្រាប់មហាវិទ្យាល័យ. ស្វែងរកអាហារូបករណ៍ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការចំណាយសម្រាប់មហាវិទ្យាល័យ។ អាន​បន្ថែម

រៀនលើបណ្តាញ

សិក្សាសម្រាប់ការសាកល្បងនិងសញ្ជាតិរបស់អ្នក GED. រកឃើញគេហទំព័រដែលល្អបំផុតដើម្បីរៀនភាសាអង់គ្លេស. អាន​បន្ថែម

សាលាសម្រាប់កុមារ

តើ​អ្នក​មានកូន​ទេ​? រៀនអំពីសាលារៀននៅអាមេរិក. រៀនពីរបៀបដើម្បីចាប់ផ្តើមអ្នកនៅក្នុងសាលារៀនកុមារ. រៀនពីរបៀបដើម្បីជួយកូនរបស់អ្នកនៅក្នុងសាលារៀន។ អាន​បន្ថែម

សម្រាប់គ្រូបង្រៀន

ជាគ្រូរបស់ជនភៀសខ្លួនឬជនអន្តោប្រវេសន៍កុមារ? ជំនាញការកើនឡើងដើម្បីជួយដល់សិស្សរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យ។ អាន​បន្ថែម

ធនធានអប់រំកាន់តែច្រើន

សូមមើលទំព័ររបស់យើងទាំងអស់នៅក្នុងផ្នែកនេះ. ស្វែងរកបន្ថែមទៀតអំពី GED, សាលារៀនសម្រាប់កុមារ, ថ្នាក់លើបណ្តាញ, ការសិក្សា​ខ្ពស់, និងធនធានគ្រូ។ អាន​បន្ថែម

សែ្វងរកជំនួយនៅជិតអ្នក

ប្រើ FindHello ដើម្បីស្វែងរកសេវានិងធនធាននៅក្នុងក្រុងរបស់អ្នក.

ចាប់ផ្តើមការស្វែងរករបស់អ្នក