សម្រាប់គ្រូបង្រៀន

ភាសាអង់គ្លេសផងដែរទេភាសាអង់គ្លេស

ការបង្រៀនជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍

ពនិងធនធានសម្រាប់អ្នកអប់រំជាមួយជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគេ. រៀនពីរបៀបដើម្បីចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពនិងជួយដល់សិស្សនិស្សិតមកថ្មីរបស់អ្នក។ អាន​បន្ថែម

ទម្រង់ផ្ទៃខាងក្រោយវប្បធម៍

ដោយត្រូវបានជូនដំណឹងវប្បធម៍, អ្នកនឹងមានឧបករណ៍ល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ការបង្រៀនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនពហុវប្បធម៍ចម្រុះរបស់អ្នក។ អាន​បន្ថែម

ជនភៀសខ្លួនការស្វាគមន៍

រៀនពីវិធីស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកនិងជំនាញសម្រាប់ធ្វើការជាមួយជនភៀសខ្លួន។ អាន​បន្ថែម

ពីសហគមន៍

A teacher's perspective on how to succeed in schoolsទស្សនវិស័យគ្រូរបស់នៅលើរបៀបដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងសាលារៀនធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងសាលារៀនមានន័យថាអ្វីដែលផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសនីមួយ. គ្រូមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មួយដែលគំនិតរបស់នាងស្តីពីរបៀបដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងសាលារៀន។
អាមេរិកតាមរយៈការអប់រំសិស្សលែនជនភៀសខ្លួនប្រព័ន្ធសាលារៀនអាមេរិចតាមរយៈកញ្ចក់របស់និស្សិតជនភៀសខ្លួនបញ្ហាប្រឈមជនភៀសខ្លួនប្រឈមមុខនឹងការនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់អាមេរិក. ជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនបានផ្លាស់ទៅអាមេរិកជាធម្មតាទេព្រោះពួកគេមិនមាននាពេលអនាគតណាមួយដែលរស់នៅក្នុងជំរុំជនភៀសខ្លួន.
គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេអន្តោប្រវេសន៍ Erika ក្រុមហ៊ុន Warnerគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេជនអន្តោប្រវេសន៍បានរកឃើញថាការតភ្ជាប់តាមរយៈថ្នាក់រៀនរបស់នាងជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេជនអន្តោប្រវេសន៍, រកឃើញគោលបំណងរបស់នាងនៅក្នុងការបង្រៀននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ជនភៀសខ្លួន. សូមអានអំពីរបៀបដែលនាងបានភ្ជាប់ជាមួយសិស្សរបស់នាង