ការរៀបចំសម្រាប់ពលរដ្ឋ

ភាសាអង់គ្លេសផងដែរទេភាសាអង់គ្លេស

អ្វីដែលជាតម្រូវការសញ្ជាតិអាមេរិក?

Find out if you are eligible for US citizenship. អាន​បន្ថែម

ដាក់ពាក្យស្នើសុំសញ្ជាតិ

រៀនអំពីរបៀបដើម្បីអនុវត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋ. អាន​បន្ថែម

Fill out the N-400 form

This page will help you complete the N-400 form. អាន​បន្ថែម

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការសំភាសន៍របស់អ្នក

រៀនពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលសំភាសន៍ធម្មជាតិរបស់អ្នក។ អាន​បន្ថែម

សំណួរបទសម្ភាសពលរដ្ឋ

You will be asked many questions at your citizenship interview. អាន​បន្ថែម

យល់សំណួរ N400

It is important to know what the words on the N400 form mean. អាន​បន្ថែម

ថ្នាក់ជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ

Sign up for our free citizenship prep class. អាន​បន្ថែម

ពីសហគមន៍

ឈ្មោះបោះឆ្នោតលើកដំបូង: ជនភៀសខ្លួនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាលើកដំបូងឈ្មោះបោះឆ្នោតលើកដំបូង: ជនភៀសខ្លួនម្នាក់បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាលើកដំបូងក្លាយជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជាបទពិសោធអស្ចារ្យ. សំភាសន៍ USAHello អ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងជាមួយ-អំពីរបៀបដែលនាងមានអារម្មណ៍ថា
ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត: មគ្គុទេសក៍សម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍មួយការបោះឆ្នោតជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការពលរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយ. សូមអានអំពីអ្នកដែលអាចបោះឆ្នោតនិងរបៀបដែលអ្នកអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត.
ពលរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាការក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិចគឺគួរឱ្យរំភើបសម្រាប់អ្នកចំណូលថ្មី. អ្នកទទួលបានសិទ្ធិនិងសិទ្ធិកាន់តែច្រើន. ប៉ុន្តែវាអាចជាការលំបាកក្នុងការនិយាយថាលាទៅជាពលរដ្ឋនៃផ្ទះរបស់អ្នក