តើការ TPS របស់អ្នកបានផុតកំណត់? ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានប្រសិនបើ TPS ឬអង្គការ DED ប្រចាំរបស់អ្នកត្រូវបានផុតកំណត់

ភាសាអង់គ្លេសផងដែរទេភាសាអង់គ្លេស

គឺផុតកំណត់ឬអង្គការ DED TPS របស់អ្នក? Read the latest updates for all TPS and DED programs. Find information about your country’s TPS. Learn about your options after TPS expires.

Is your TPS or DED expiring? Read the latest updates for all TPS and DED programs. Find information about your country’s TPS. Learn about your options after TPS expires.

រូបថត: www.americanimmigrationcouncil.org
Photo: www.americanimmigrationcouncil.org

Update August 1, 2019: TPS Syria has been extended for 18 ខែ.

Update August 1, 2019: TPS Syria has been extended for 18 months.

Today the Department of Homeland Security extended TPS Syria for eighteen months from September 30, 2019. See TPS Syria for more details.

Today the Department of Homeland Security extended TPS Syria for eighteen months from September 30, 2019. See TPS Syria for more details.

Parents with children in the CAM program should get a letter from the US government.

Parents with children in the CAM program should get a letter from the US government.

ខែមិថុនា 12, 2019: Are you from Honduras, El Salvador and Guatemala and was your application to the Central American Minors Program (CAM) conditionally approved? Do you still have legal status in the USA? The government is starting to process approved CAM applications.

June 12, 2019: Are you from Honduras, El Salvador and Guatemala and was your application to the Central American Minors Program (CAM) conditionally approved? Do you still have legal status in the USA? The government is starting to process approved CAM applications.

Watch a video about what you should do next

Watch a video about what you should do next

The government is sending a letter like this to parents who were conditionally approved for CAM. If you believe you still qualify and have not received the letter, IRAP can help you. អាន information about CAM from IRAP and find contact information for IRAP.

The government is sending a letter like this to parents who were conditionally approved for CAM. If you believe you still qualify and have not received the letter, IRAP can help you. Read information about CAM from IRAP and find contact information for IRAP.

What did the government announce about Nepal TPS and Honduras TPS in May 2019?

What did the government announce about Nepal TPS and Honduras TPS in May 2019?

រដ្ឋាភិបាលបានចេញ សេចក្តីប្រកាសថ្មីនៅលើខែឧសភា 10, 2019. រដ្ឋាភិបាលនិយាយថា, “ក្រោមការរចនាម៉ូដទទួលផលសម្រាប់ប្រទេសនេប៉ាល់និង TPS ប្រទេសហុងឌូរ៉ានឹងរក្សា TPS របស់ខ្លួន, ផ្តល់ថាស្ថានភាព TPS របស់បុគ្គលនេះមិនត្រូវបានដកចេញដោយសារតែមិនមានសិទ្ធិ។” This announcement is because of a court decision.

The government issued a new announcement on May 10, 2019. The government says, “Beneficiaries under the TPS designations for Nepal and Honduras will retain their TPS, provided that an individual’s TPS status is not withdrawn because of ineligibility.” This announcement is because of a court decision.

News about the children of TPS holders from Honduras, El Salvador and of people from Guatemala

News about the children of TPS holders from Honduras, El Salvador and of people from Guatemala

ខែមេសា 12, 2019: A US court has said the US government must process the children who were approved to come to the USA under the Central American Minors Program. The children were coming to join their parents, many of whom are TPS holders from Honduras and El Salvador. But the program was closed by the government in 2017, and almost 2,700 children were stopped from coming.

April 12, 2019: A US court has said the US government must process the children who were approved to come to the USA under the Central American Minors Program. The children were coming to join their parents, many of whom are TPS holders from Honduras and El Salvador. But the program was closed by the government in 2017, and almost 2,700 children were stopped from coming.

The court order only applies to children who were already in the program. The program is not taking any new applications.

The court order only applies to children who were already in the program. The program is not taking any new applications.

What is the latest news about DED for Liberians?

What is the latest news about DED for Liberians?

ខែមីនា 28, 2019: រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាពន្រយារចេញដំណើរអនុវត្ត (អង្គការ DED) for people from Liberia has been extended until March 30, 2020.

March 28, 2019: The US government has announced that Deferred Enforced Departure (DED) for people from Liberia has been extended until March 30, 2020.

What is the latest news about TPS in 2019?

What is the latest news about TPS in 2019?

ខែកុម្ភៈ 28, 2019: the Department of Homeland Security said TPS has been temporarily extended for four countries. TPS holders from El Salvador, ហៃទី, Sudan and Nicaragua will get an automatic extension to January 2020. The extension applies to employment authorization documents too. Read the DHS notice.

February 28, 2019: the Department of Homeland Security said TPS has been temporarily extended for four countries. TPS holders from El Salvador, Haiti, Sudan and Nicaragua will get an automatic extension to January 2020. The extension applies to employment authorization documents too. Read the DHS notice.

ខែមីនា 8, 2019: the Department of Homeland Security said TPS had been extended for South Sudan. Read the DHS notice about South Sudan.

March 8, 2019: the Department of Homeland Security said TPS had been extended for South Sudan. Read the DHS notice about South Sudan.

ខែមីនា 12, 2019: the government agreed to delay the end of TPS for Honduras and Nepal. TPS for these two countries will not end until further notice is given. The final date will depend on the result of a court case. If the court case result allows TPS to end, Nepali and Honduran TPS holders will still have at least 120 days to leave after the order is given. យើងនឹងធ្វើឱ្យទាន់សម័យទំព័រនេះបានឆាប់តាមដែលយើងមានបន្ថែម. You can also check the USCIS website for announcements. Check for any new USCIS announcements about Honduras and Nepal here.

March 12, 2019: the government agreed to delay the end of TPS for Honduras and Nepal. TPS for these two countries will not end until further notice is given. The final date will depend on the result of a court case. If the court case result allows TPS to end, Nepali and Honduran TPS holders will still have at least 120 days to leave after the order is given. We will update this page as soon as we have more information. You can also check the USCIS website for announcements. Check for any new USCIS announcements about Honduras and Nepal here.

តើមានអ្វីកើតឡើងទៅ TPS របស់ខ្ញុំ?

What happened to my TPS?

ក្នុង 2017, រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានឱ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានបញ្ចប់យឺត TPS. TPS and DED expires (ចុង) for people on different dates. Some of these dates may change again due to a court case that has not been decided yet.

In 2017, the US government said that the TPS program is slowly ending. TPS and DED expires (ends) for people on different dates. Some of these dates may change again due to a court case that has not been decided yet.

Please click on the country names below for information about TPS by country and about your options. ពនេះគឺនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនិងបកប្រែទៅជាភាសារបស់អ្នក.

Please click on the country names below for information about TPS by country and about your options. The information is in English and translated into your own language.

TPS for El Salvador expires on January 2, 2020.

TPS for El Salvador expires on January 2, 2020.

TPS for Haiti expires on January 2, 2020.

TPS for Haiti expires on January 2, 2020.

TPS for Honduras expires on January 5, 2020, but this deadline may change due to a court decision.

TPS for Honduras expires on January 5, 2020, but this deadline may change due to a court decision.

DED for people from Liberia has been extended until March 30, 2020.

DED for people from Liberia has been extended until March 30, 2020.

TPS for Nepal has been extended until March 24, 2020, due to a court decision.

TPS for Nepal has been extended until March 24, 2020, due to a court decision.

TPS for Nicaragua expires on January 2, 2020.

TPS for Nicaragua expires on January 2, 2020.

TPS for Somalia expires on March 17, 2020.

TPS for Somalia expires on March 17, 2020.

TPS for South Sudan expires on November 2, 2020.

TPS for South Sudan expires on November 2, 2020.

TPS for Sudan expires on January 2, 2020.

TPS for Sudan expires on January 2, 2020.

TPS for Syria expires on March 31, 2021.

TPS for Syria expires on March 31, 2021.

TPS for Yemen expires on March 3, 2020.

TPS for Yemen expires on March 3, 2020.

តើនេះមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់ខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ?

What does this mean for me and my family?

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកកាន់ TPS ពីមួយនៃបណ្តាប្រទេសខាងលើនេះ, ការការពាររបស់អ្នកនឹងបញ្ចប់នៅកាលបរិច្ឆេទដែលបានបង្ហាញខាងលើ. នេះមានន័យថាអ្នកនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរបស់អ្នកឬចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិក. ប្រសិនបើអ្នកធ្វើអ្វីសោះ, អ្នកនឹងក្លាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារ. អ្នកត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួននិងការនិរទេស.

If you are a TPS holder from one of the above countries, your protection will end on the dates shown above. This means you will have to change your status or leave the United States. If you do nothing, you will become an undocumented immigrant. You will risk arrest and deportation.

តើខ្ញុំគួរធ្វើឥឡូវនេះប្រសិនបើ TPS របស់ខ្ញុំត្រូវបានផុតកំណត់?

What should I do now if my TPS is expiring?

1) Read the page above that is about your country’s TPS or DED.

1) Read the page above that is about your country’s TPS or DED.

2) You can also read information online to make sure you are informed about your choices.

2) You can also read information online to make sure you are informed about your choices.

3) You can seek legal help from a professional who specializes in immigration.

3) You can seek legal help from a professional who specializes in immigration.

4) Read more information online:

4) Read more information online:

Find immigration resources in your community

Find immigration resources in your community

Please use our FindHello database to look for organizations in your community that help with immigration matters and legal advice.

Please use our FindHello database to look for organizations in your community that help with immigration matters and legal advice.

The Informed Immigrant database also lists hundreds of organizations, រដ្ឋដោយរដ្ឋ, ជនអន្ដោប្រវេសន៍ជំនួយ.

The Informed Immigrant database also lists hundreds of organizations, state by state, that help immigrants.

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួយឱ្យអ្នកកាន់ TPS

How to help TPS holders

តើអ្វីជាស្ថានភាពការពារគឺបណ្តោះអាសន្ន (TPS)?

What is Temporary Protected Status (TPS)?

TPS ផ្តល់នូវការការពារដល់ប្រជាជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនអាចចូលទៅដោយសុវត្ថិភាពត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេ. នេះប្រហែលជាដោយសារតែការប៉ះទង្គិចឬដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ. TPS អនុវត្តទៅមនុស្សមួយចំនួនមកពីបណ្តាប្រទេសចំនួនដប់គ្រាន់តែ.

TPS offers protection to people in the United States who cannot safely go back to their homeland. This may be because of conflict or because of natural disasters. TPS applies to some people from just ten countries.

TPS អនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើការដោយស្របច្បាប់, ប៉ុន្តែវាមិនផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវភាពជាពលរដ្ឋឬកាតបៃតង. អ្នកកាន់ TPS អាចស្នាក់នៅយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំមួយខែ. អ្នកកាន់ TPS មួយចំនួនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យស្នាក់នៅអស់រយៈពេលជាងដប់ឆ្នាំ.

TPS allows people to stay in the United States and work legally, but it does not give them citizenship or a green card. TPS holders can stay at least six months. Some TPS holders have been allowed to stay for more than ten years.

រូបថត: លោកស្រី Helen Parshall / រាជធានីសេវាដំណឹង
Photo: Helen Parshall/Capital News Service

អ្នកដែលត្រូវបានជួយ?

Who is helping?

សម្ព័ន្ធអន្តរអន្តោប្រវេសន៍ (អាយអាយស៊ី) នេះគឺជាភាពជាដៃគូនៃអង្គការផ្អែកលើជំនឿការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការកំណែទម្រង់ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដែលស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីទាំងអស់និងការប្រព្រឹត្ដចំពោះមនុស្សទាំងអស់ដោយភាពថ្លៃថ្នូរនិងការគោរព. សមាជិករបស់ខ្លួនធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការតស៊ូមតិសម្រាប់គោលនយោបាយគ្រាន់តែជាការនិងសមភាពអន្តោប្រវេសន៍, អប់រំជំនឿសហគមន៍, និងបម្រើប្រជាជនចំណូលស្រុកនៅទូទាំងប្រទេស.

The Interfaith Immigration Coalition (IIC) is a partnership of faith-based organizations committed to immigration reform that welcomes all newcomers and treats all human beings with dignity and respect. Its members work together to advocate for just and equitable immigration policies, educate faith communities, and serve immigrant populations around the country.

ទៅ គេហទំព័រអាយអាយស៊ី ដើម្បីស្វែងរកវិធីដែលអ្នកអាចធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជួយការពារ TPS. អ្នកអាចជួយឱ្យអ្នកកាន់ TPS នៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកនិងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក.

Go the IIC website to find ways you can take action to help defend TPS. You can help TPS holders in your community and across the United States.

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

Learn moreពនៅលើទំព័រនេះបានមកពី Department of Homeland Security, នេះ Federal Register, USCIS និងប្រភពជឿទុកចិត្តផ្សេងទៀត. វាត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការណែនាំនិងការធ្វើឱ្យទាន់សម័យបានញឹកញាប់តាមដែលអាចធ្វើ. USAHello មិនផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់, ឡើយណាមួយនៃសម្ភាររបស់យើងមានគោលបំណងដើម្បីត្រូវបានយកជាដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់. ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកមេធាវីឥតគិតថ្លៃឬតម្លៃទាបឬជំនួយផ្នែកច្បាប់, យើងអាចជួយអ្នក ស្វែងរកសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ដែលមានតម្លៃទាបដោយសេរីនិង.

The information on this page comes from the Department of Homeland Security, the Federal Register, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

សែ្វងរកជំនួយនៅជិតអ្នក

ប្រើ FindHello ដើម្បីស្វែងរកសេវានិងធនធាននៅក្នុងក្រុងរបស់អ្នក.

ចាប់ផ្តើមការស្វែងរករបស់អ្នក
តើទំព័រនេះជួយអ្នកក្នុងការ? មុខ​ញញឹម បាទ មុខចងចិញ្ចើម គ្មាន
សូមអរគុណចំពោះមតិរបស់អ្នក!