ធ្វើឱ្យទាន់សម័យការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ

ភាសាអង់គ្លេសផងដែរទេភាសាអង់គ្លេស

នៅថ្ងៃទីខែមិថុនា 26, 2018 – the United States Supreme Court made a decision about President Trump’s executive order. The order restricts travel from seven countries. The judges of the Supreme Court said the travel ban is allowed and may continue.

On June 26, 2018 – the United States Supreme Court made a decision about President Trump’s executive order. The order restricts travel from seven countries. The judges of the Supreme Court said the travel ban is allowed and may continue.

ឧសភា 2019 – What have been the effects of the travel ban?

May 2019 – What have been the effects of the travel ban?

Here are some of the effects of the travel ban:

Here are some of the effects of the travel ban:

 • People from Iran, លីប៊ី, សូម៉ាលី, Syria and Yemen have been the most affected. Visas issued to people in those countries were down by 80% ប្រៀបធៀប​ទៅ​នឹង 2016.
 • Visas have been refused to spouses and children of US citizens and permanent residents.
 • Far fewer refugees are being admitted.
 • Permanent immigration for people from the listed countries has been banned.
 • There is much more information required and vetting for visa applications.
 • The appeal process against denied visas is much longer and more difficult.
 • People from Iran, Libya, Somalia, Syria and Yemen have been the most affected. Visas issued to people in those countries were down by 80% compared to 2016.
 • Visas have been refused to spouses and children of US citizens and permanent residents.
 • Far fewer refugees are being admitted.
 • Permanent immigration for people from the listed countries has been banned.
 • There is much more information required and vetting for visa applications.
 • The appeal process against denied visas is much longer and more difficult.

An update on the travel ban – the Supreme Court says the travel ban may continue.

An update on the travel ban – the Supreme Court says the travel ban may continue.

នៅថ្ងៃទីខែមិថុនា 26, 2018 – the United States Supreme Court made a decision about President Trump’s executive order. The order restricts travel from seven countries. The judges of the Supreme Court said the travel ban is allowed and may continue.

On June 26, 2018 – the United States Supreme Court made a decision about President Trump’s executive order. The order restricts travel from seven countries. The judges of the Supreme Court said the travel ban is allowed and may continue.

The judges decided that President Trump has the right to use an executive order to stop non-citizens entering the USA. He has this right if he believes their entry could harm the country. So the travel ban will stay in place for people from seven countries. The countries are Iran, លីប៊ី, ស៊ីរី, ប្រទេសយេម៉ែន, សូម៉ាលី, Venezuela និងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង.

The judges decided that President Trump has the right to use an executive order to stop non-citizens entering the USA. He has this right if he believes their entry could harm the country. So the travel ban will stay in place for people from seven countries. The countries are Iran, Libya, Syria, Yemen, Somalia, Venezuela and North Korea.

The Supreme Court announced: “The President has lawfully exercised the broad discretion granted to him under 8 U. របស់ S. គ. §1182(ច) to suspend the entry of aliens into the United States. Respondents have not demonstrated a likelihood of success on the merits of their claim that Presidential Proclamation No. 9645 violates the Establishment Clause.

The Supreme Court announced: “The President has lawfully exercised the broad discretion granted to him under 8 U. S. C. §1182(f) to suspend the entry of aliens into the United States. Respondents have not demonstrated a likelihood of success on the merits of their claim that Presidential Proclamation No. 9645 violates the Establishment Clause.

What does this mean for refugees and immigrants?

What does this mean for refugees and immigrants?

People from Iran, លីប៊ី, ស៊ីរី, ប្រទេសយេម៉ែន, សូម៉ាលី, Venezuela and North Korea may not immigrate to the United States. Many people from those countries are not allowed to come for work or study or vacation, ទាំង. Some refugees are allowed to come, but it will be more difficult.

People from Iran, Libya, Syria, Yemen, Somalia, Venezuela and North Korea may not immigrate to the United States. Many people from those countries are not allowed to come for work or study or vacation, either. Some refugees are allowed to come, but it will be more difficult.

CNN table of travel ban
This table courtesy of the news channel CNN shows how the travel ban affects different countries.
CNN table of travel ban
This table courtesy of the news channel CNN shows how the travel ban affects different countries.

ដឹងពីសិទ្ធិរបស់អ្នក

Know your rights

គម្រោងជំនួយជនភៀសខ្លួនអន្ដរជាតិ (IRAP) offers “បានដឹងថាសិទ្ធិរបស់អ្នក” advice for those affected by the travel ban. The English version of their guide is current as of April 10, 2018, including new refugee screening procedures.

The International Refugee Assistance Project (IRAP) offers “know your rights” advice for those affected by the travel ban. The English version of their guide is current as of April 10, 2018, including new refugee screening procedures.

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

Learn more

ពនៅលើទំព័រនេះបានមកពី សហព័ន្ធចុះឈ្មោះ, នេះ គម្រោងជំនួយជនភៀសខ្លួនអន្ដរជាតិ (IRAP) និងប្រភពជឿទុកចិត្តផ្សេងទៀត. វាត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការណែនាំនិងការធ្វើឱ្យទាន់សម័យបានញឹកញាប់តាមដែលអាចធ្វើ. USAHello មិនផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់, ឡើយណាមួយនៃសម្ភាររបស់យើងមានគោលបំណងដើម្បីត្រូវបានយកជាដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់. ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកមេធាវីឥតគិតថ្លៃឬតម្លៃទាបឬជំនួយផ្នែកច្បាប់, យើងអាចជួយអ្នក ស្វែងរកសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ដែលមានតម្លៃទាបដោយសេរីនិង.

The information on this page comes from the Federal Register, the International Refugee Assistance Project (IRAP) and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

សែ្វងរកជំនួយនៅជិតអ្នក

ប្រើ FindHello ដើម្បីស្វែងរកសេវានិងធនធាននៅក្នុងក្រុងរបស់អ្នក.

ចាប់ផ្តើមការស្វែងរករបស់អ្នក
តើទំព័រនេះជួយអ្នកក្នុងការ? មុខ​ញញឹម បាទ មុខចងចិញ្ចើម គ្មាន
សូមអរគុណចំពោះមតិរបស់អ្នក!