តើនេះ 2020 ជំរឿនប្រជាជនអាមេរិកប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំ?

Are you an immigrant, ជនភៀសខ្លួន, migrant, or asylum seeker living in the USA? Are you worried about the 2020 US Census? Learn what it is for and how information is collected. Get the latest news about the citizenship question on the form.

US Census 2020 logo

What is a census? អ្វី​ដែល​ជា 2020 US Census?

A census is an official count of people. The US Constitution say the USA must take a census every 10 years to count how many people live in the country. The next one will be in 2020.

Why is the Census useful?

The census shows the US government, រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ, and other officials how many people are in each city or part of the country. It helps to set the number of political representatives for each region. It guides the government in deciding how much money to give to programs in each area. It affects funding for important services such as hospitals, សាលារៀន, និងផ្លូវថ្នល់. The census is useful for other reasons too. You can find all kinds of information on the Census QuickFacts page.

How does the US Census work?

The Census Bureau is in charge of running the US Census. Every household in the country will receive a form. A household means within your own home. In an apartment building, ឧទាហរណ៍, there may be many households.

One person in the household must fill in the form. You can mail the form back. If you do not mail the form back, a Bureau worker will come to your home to remind you! So it is better to mail the form.

What questions does the Census ask?

The form will ask for the names of everyone in the household. It will ask for a contact phone number. The form has questions about how many people live in the home and their ages. It will also ask you to state your race and ethnic origin. See the 2020 សំណួរ.

What extra questions will there be in 2020?

The US administration asked the Bureau to include an extra question for 2020. The question is “Is this person a citizen of the United States

ទោះជាយ៉ាងណា, in a court case, the US Supreme Court said the administration did not give a good enough reason for adding a citizenship question to the 2020 form. The extra question about citizenship will not be added.

Even without the citizenship question, is it safe for me to fill in the form?

News about the citizenship question has made undocumented American residents fear the 2020 form. But the census only works well if everyone is counted: ពលរដ្ឋ, legal immigrants, and undocumented immigrants.

US law says the information you put on the form is confidential. នេះ​មានន័យថា the Bureau cannot share the information with immigration officials, tax authorities, or law enforcement.

Do I have to answer every question?

US law says, if you live in the USA, you should answer all the questions. The law says you can be fined for not answering or for giving false information. នៅក្នុងការពិត, this has not happened for many years. But the Census Bureau encourages everyone to answer all the questions.

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ធនធានផ្សេងទៀត

The information for this page came from the US Census Bureau. វាត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការណែនាំនិងការធ្វើឱ្យទាន់សម័យបានញឹកញាប់តាមដែលអាចធ្វើ. USAHello មិនផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់, ឡើយណាមួយនៃសម្ភាររបស់យើងមានគោលបំណងដើម្បីត្រូវបានយកជាដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់. ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកមេធាវីឥតគិតថ្លៃឬតម្លៃទាបឬជំនួយផ្នែកច្បាប់, យើងអាចជួយអ្នក ស្វែងរកសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ដែលមានតម្លៃទាបដោយសេរីនិង.

ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តជាពលរដ្ឋរបស់អ្នក!

ការរៀបចំជាពលរដ្ឋលើបណ្តាញថ្នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ

ចាប់ផ្តើមថ្នាក់ឥឡូវនេះ