GED® ແລະພົນລະເມືອງ

GED ອອນໄລນ໌ຟຣີ® ກັບຫ້ອງຮຽນໄດ້ສໍາເລັດໂຮງຮຽນສູງແລະຊັ້ນຮຽນພົນລະເມືອງຟຣີ

ໃຊ້ເວລາລະດັບຟຣີ

ອ່ານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາເມລິກາ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາເປັນ, ການຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ, ແລະດັດປັບທ່າວັດທະນະທໍາອາເມລິກາ

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໃນປັດຈຸບັນ