ແມ່ນ TPS ຂອງທ່ານ expiring? ຊອກຫາສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ຖ້າຫາກວ່າ TPS ຫຼື DED ຂອງທ່ານແມ່ນ expiring

ພາສາອັງກິດຍັງNo ອັງກິດ

ແມ່ນ TPS ຫຼືຫມົດອາຍຸ DED ຂອງທ່ານ? Read the latest updates for all TPS and DED programs. Find information about your country’s TPS. Learn about your options after TPS expires.

Is your TPS or DED expiring? Read the latest updates for all TPS and DED programs. Find information about your country’s TPS. Learn about your options after TPS expires.

Photo: www.americanimmigrationcouncil.org
Photo: www.americanimmigrationcouncil.org

Update August 1, 2019: TPS Syria has been extended for 18 ເດືອນ.

Update August 1, 2019: TPS Syria has been extended for 18 months.

Today the Department of Homeland Security extended TPS Syria for eighteen months from September 30, 2019. See TPS Syria for more details.

Today the Department of Homeland Security extended TPS Syria for eighteen months from September 30, 2019. See TPS Syria for more details.

Parents with children in the CAM program should get a letter from the US government.

Parents with children in the CAM program should get a letter from the US government.

ມິຖຸນາ 12, 2019: Are you from Honduras, El Salvador and Guatemala and was your application to the Central American Minors Program (CAM) conditionally approved? Do you still have legal status in the USA? The government is starting to process approved CAM applications.

June 12, 2019: Are you from Honduras, El Salvador and Guatemala and was your application to the Central American Minors Program (CAM) conditionally approved? Do you still have legal status in the USA? The government is starting to process approved CAM applications.

Watch a video about what you should do next

Watch a video about what you should do next

The government is sending a letter like this to parents who were conditionally approved for CAM. If you believe you still qualify and have not received the letter, IRAP can help you. ອ່ານ information about CAM from IRAP and find contact information for IRAP.

The government is sending a letter like this to parents who were conditionally approved for CAM. If you believe you still qualify and have not received the letter, IRAP can help you. Read information about CAM from IRAP and find contact information for IRAP.

What did the government announce about Nepal TPS and Honduras TPS in May 2019?

What did the government announce about Nepal TPS and Honduras TPS in May 2019?

ລັດຖະບານອອກເປັນ ປະກາດໃຫມ່ໃນເດືອນພຶດສະພາ 10, 2019. ລັດຖະບານເວົ້າວ່າ, “ຮັບຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ການອອກແບບ TPS ສໍາລັບເນປານແລະຊາມົວຈະຍັງຄົງສາ TPS ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສະຫນອງໃຫ້ວ່າສະຖານະ TPS ຂອງຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຖອນເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີສິດ.” This announcement is because of a court decision.

The government issued a new announcement on May 10, 2019. The government says, “Beneficiaries under the TPS designations for Nepal and Honduras will retain their TPS, provided that an individual’s TPS status is not withdrawn because of ineligibility.” This announcement is because of a court decision.

News about the children of TPS holders from Honduras, El Salvador and of people from Guatemala

News about the children of TPS holders from Honduras, El Salvador and of people from Guatemala

ເມສາ 12, 2019: A US court has said the US government must process the children who were approved to come to the USA under the Central American Minors Program. The children were coming to join their parents, many of whom are TPS holders from Honduras and El Salvador. But the program was closed by the government in 2017, and almost 2,700 children were stopped from coming.

April 12, 2019: A US court has said the US government must process the children who were approved to come to the USA under the Central American Minors Program. The children were coming to join their parents, many of whom are TPS holders from Honduras and El Salvador. But the program was closed by the government in 2017, and almost 2,700 children were stopped from coming.

The court order only applies to children who were already in the program. The program is not taking any new applications.

The court order only applies to children who were already in the program. The program is not taking any new applications.

What is the latest news about DED for Liberians?

What is the latest news about DED for Liberians?

ມີນາ 28, 2019: ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ປະກາດວ່າ Deferred ອອກບັງຄັບໃຊ້ (DED) for people from Liberia has been extended until March 30, 2020.

March 28, 2019: The US government has announced that Deferred Enforced Departure (DED) for people from Liberia has been extended until March 30, 2020.

What is the latest news about TPS in 2019?

What is the latest news about TPS in 2019?

ກຸມພາ 28, 2019: the Department of Homeland Security said TPS has been temporarily extended for four countries. TPS holders from El Salvador, Haiti, Sudan and Nicaragua will get an automatic extension to January 2020. The extension applies to employment authorization documents too. Read the DHS notice.

February 28, 2019: the Department of Homeland Security said TPS has been temporarily extended for four countries. TPS holders from El Salvador, Haiti, Sudan and Nicaragua will get an automatic extension to January 2020. The extension applies to employment authorization documents too. Read the DHS notice.

ມີນາ 8, 2019: the Department of Homeland Security said TPS had been extended for South Sudan. Read the DHS notice about South Sudan.

March 8, 2019: the Department of Homeland Security said TPS had been extended for South Sudan. Read the DHS notice about South Sudan.

ມີນາ 12, 2019: the government agreed to delay the end of TPS for Honduras and Nepal. TPS for these two countries will not end until further notice is given. The final date will depend on the result of a court case. If the court case result allows TPS to end, Nepali and Honduran TPS holders will still have at least 120 days to leave after the order is given. ພວກເຮົາຈະອັບເດດຫນ້ານີ້ໃນທັນທີທີ່ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. You can also check the USCIS website for announcements. Check for any new USCIS announcements about Honduras and Nepal here.

March 12, 2019: the government agreed to delay the end of TPS for Honduras and Nepal. TPS for these two countries will not end until further notice is given. The final date will depend on the result of a court case. If the court case result allows TPS to end, Nepali and Honduran TPS holders will still have at least 120 days to leave after the order is given. We will update this page as soon as we have more information. You can also check the USCIS website for announcements. Check for any new USCIS announcements about Honduras and Nepal here.

ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບ TPS ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?

What happened to my TPS?

ໃນ 2017, ລັດຖະບານສະຫະລັດກ່າວວ່າໂຄງການ TPS ແມ່ນຊ້າສິ້ນສຸດ. TPS and DED expires (ສິ້ນສຸດລົງ) for people on different dates. Some of these dates may change again due to a court case that has not been decided yet.

In 2017, the US government said that the TPS program is slowly ending. TPS and DED expires (ends) for people on different dates. Some of these dates may change again due to a court case that has not been decided yet.

Please click on the country names below for information about TPS by country and about your options. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນຢູ່ໃນພາສາອັງກິດແລະແປເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ.

Please click on the country names below for information about TPS by country and about your options. The information is in English and translated into your own language.

TPS for El Salvador expires on January 2, 2020.

TPS for El Salvador expires on January 2, 2020.

TPS for Haiti expires on January 2, 2020.

TPS for Haiti expires on January 2, 2020.

TPS for Honduras expires on January 5, 2020, but this deadline may change due to a court decision.

TPS for Honduras expires on January 5, 2020, but this deadline may change due to a court decision.

DED for people from Liberia has been extended until March 30, 2020.

DED for people from Liberia has been extended until March 30, 2020.

TPS for Nepal has been extended until March 24, 2020, due to a court decision.

TPS for Nepal has been extended until March 24, 2020, due to a court decision.

TPS for Nicaragua expires on January 2, 2020.

TPS for Nicaragua expires on January 2, 2020.

TPS for Somalia expires on March 17, 2020.

TPS for Somalia expires on March 17, 2020.

TPS for South Sudan expires on November 2, 2020.

TPS for South Sudan expires on November 2, 2020.

TPS for Sudan expires on January 2, 2020.

TPS for Sudan expires on January 2, 2020.

TPS for Syria expires on March 31, 2021.

TPS for Syria expires on March 31, 2021.

TPS for Yemen expires on March 3, 2020.

TPS for Yemen expires on March 3, 2020.

ນີ້ຈະເປັນແນວໃດຫມາຍຄວາມວ່າສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າແລະຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?

What does this mean for me and my family?

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຖື TPS ຈາກຫນຶ່ງໃນປະເທດຂ້າງເທິງນີ້, ປົກປັກຮັກສາຂອງທ່ານຈະສິ້ນສຸດໃນວັນທີທີ່ສະແດງຂ້າງເທິງ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງສະຖານະພາບຂອງທ່ານຫຼືອອກຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ມີຫຍັງ, ທ່ານຈະກາຍເປັນຄົນເຂົ້າເມືອງ undocumented. ທ່ານຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັບກຸມແລະຖືກເນລະເທດ.

If you are a TPS holder from one of the above countries, your protection will end on the dates shown above. This means you will have to change your status or leave the United States. If you do nothing, you will become an undocumented immigrant. You will risk arrest and deportation.

ຈະເປັນແນວໃດຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດໃນປັດຈຸບັນຖ້າຫາກວ່າ TPS ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ expiring?

What should I do now if my TPS is expiring?

1) Read the page above that is about your country’s TPS or DED.

1) Read the page above that is about your country’s TPS or DED.

2) You can also read information online to make sure you are informed about your choices.

2) You can also read information online to make sure you are informed about your choices.

3) You can seek legal help from a professional who specializes in immigration.

3) You can seek legal help from a professional who specializes in immigration.

4) Read more information online:

4) Read more information online:

Find immigration resources in your community

Find immigration resources in your community

Please use our FindHello database to look for organizations in your community that help with immigration matters and legal advice.

Please use our FindHello database to look for organizations in your community that help with immigration matters and legal advice.

The Informed Immigrant database also lists hundreds of organizations, ລັດໂດຍລັດ, ວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອົບພະຍົບ.

The Informed Immigrant database also lists hundreds of organizations, state by state, that help immigrants.

ແນວໃດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຖື TPS

How to help TPS holders

ແມ່ນຊົ່ວຄາວສະຖານະການປ້ອງກັນສິ່ງທີ່ (TPS)?

What is Temporary Protected Status (TPS)?

TPS ມີການປົກປ້ອງເພື່ອປະຊາຊົນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຢ່າງປອດໄພກັບຄືນໄປບ່ອນໄປບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ອາດຈະເນື່ອງຈາກການຂັດແຍ່ຄຫລືເນື່ອງຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ. TPS ໃຊ້ໄດ້ກັບບາງຄົນຈາກພຽງແຕ່ສິບປະເທດ.

TPS offers protection to people in the United States who cannot safely go back to their homeland. This may be because of conflict or because of natural disasters. TPS applies to some people from just ten countries.

TPS ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາແລະເຮັດວຽກຕາມກົດຫມາຍ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນພົນລະເມືອງຫຼືບັດສີຂຽວ. ຖື TPS ສາມາດຢູ່ຢ່າງຫນ້ອຍຫົກເດືອນ. ບາງຖື TPS ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ສໍາລັບການຫຼາຍກ່ວາສິບປີ.

TPS allows people to stay in the United States and work legally, but it does not give them citizenship or a green card. TPS holders can stay at least six months. Some TPS holders have been allowed to stay for more than ten years.

Photo: Helen Parshall / ນະຄອນຫຼວງ News ບໍລິການ
Photo: Helen Parshall/Capital News Service

ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ?

Who is helping?

The Interfaith Immigration Coalition (IIC) ແມ່ນການຮ່ວມມືຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສາດສະຫນາສັນຍາວ່າຈະປະຕິຮູບການຍົກຍ້າຍເຂົ້າທີ່ welcomes ເດີນທາງທັງຫມົດແລະປະຕິບັດມະນຸດທຸກຄົນມີຄຸນຄ່າແລະນັບຖື. ສະມາຊິກຂອງຕົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍເຂົ້າພຽງແຕ່ແລະສະເຫມີພາບ, ສຶກສາອົບຮົມຊຸມຊົນສັດທາ, ແລະໃຫ້ບໍລິການປະຊາກອນຍົກຍ້າຍເຂົ້າໃນທົ່ວປະເທດ.

The Interfaith Immigration Coalition (IIC) is a partnership of faith-based organizations committed to immigration reform that welcomes all newcomers and treats all human beings with dignity and respect. Its members work together to advocate for just and equitable immigration policies, educate faith communities, and serve immigrant populations around the country.

ໄປໄດ້ ເວັບໄຊທ໌ IIC ເພື່ອຊອກຫາວິທີທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ເວລາປະຕິບັດເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນ TPS. ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຖື TPS ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານແລະໃນທົ່ວສະຫະລັດອາເມລິກາ.

Go the IIC website to find ways you can take action to help defend TPS. You can help TPS holders in your community and across the United States.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Learn moreThe information on this page comes from the Department of Homeland Security, ໄດ້ Federal Register, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, ແຕ່ບໍ່ມີກໍາລັງໃດໆຂອງວັດຖຸຂອງພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະປະຕິບັດເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດຫມາຍ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາສໍາລັບທະນາຍຄວາມຟຣີຫຼືໃນລາຄາຕ່ໍາຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ, we can help you find free and low-cost legal services.

The information on this page comes from the Department of Homeland Security, the Federal Register, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃກ້ກັບທ່ານ

ໃຊ້ FindHello ໃນການຊອກຫາບໍລິການແລະຊັບພະຍາກອນໃນຕົວເມືອງຂອງທ່ານ.

ເລີ່ມຕົ້ນຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ
ບໍ່ຫນ້ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ? ໃບຫນ້າຍິ້ມ Yes ໃບຫນ້າ frown No
ຂໍ​ຂອບ​ໃຈ​ທ່ານ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຕໍາ​ນິ​ຕິ​ຊົມ​ຂອງ​ທ່ານ​!