Kaip būti mandagūs ir turėti gerus manieras JAV

Taip pat lietuviųNe anglų kalba

Kaip jūs žino, kas yra mandagus kitoje šalyje? Skirtingų kultūrų elgiasi skirtingai. Šie 10 Patarimai parodys jums gerų manierų JAV..

How do you know what is polite in a new country? Different cultures behave in different ways. These 10 tips will show you good manners in the USA.

Du žmonės šypsosi vienas į kitą savo pareigas

Two men smiling at each other in office

Čia yra keletas būdų, kaip parodyti gerų manierų Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šie patarimai padės jums parodyti pagarbą ir būti mandagūs amerikiečiai.

Here are some ways to show good manners in the United States. These tips will help you to show respect and be polite to Americans.

1. Sako “prašau”

1. Say “please”

Dauguma amerikiečių sako “prašau” Kada jie nori ką nors. Pvz., Jei esate užsisakyti maisto restoranas, galima sakyti “Aš turiu sriuba, prašau”. Jei paklausite ko nors ir nesako “prašau”, Amerikiečiai mano, kad esate blogi.

Most Americans say “please” when they want something. For example, if you are ordering food at a restaurant, you might say “I will have the soup, please”. If you ask for something and don’t say “Please”, Americans will think you are rude.

2. Sako “ačiū”

2. Say “thank you”

Amerikiečiai sako “ačiū” daug. Kai kuriose kultūrose, žmonės tik sako “ačiū” dėl svarbių įvykių. Jungtinėse Amerikos Valstijose, tai yra įprasta sakyti “ačiū” net ir mažas gestai. Pvz., Jei ranka kažkas knyga, jie gali padėkoti jums. Pabandykite prisiminti pasakyti “ačiū,” ypač asmenims, kurie yra padeda arba bando padėti jums.

Americans say “Thank you” a lot. In some cultures, people only say “thank you” for significant events. In the United States, it is common to say “thanks” even for small gestures. For example, if you hand someone a book, they might thank you. Try to remember to say “Thank you,” especially to anyone who is helping or try to help you.

3. Sako “atleisk”

3. Say “sorry”

Amerikiečiai taip pat pasakyti “atleisk” daugiau nei žmonės kitose kultūrose. Pvz., Jei kas nors netyčia atsitrenkia į jus gatvėje, jie gali atsiprašyti su “atleisk” arba “atleisk.” Amerikiečiai, ypač Amerikos moterų, kartais naudoju žodį “atleisk” už tai, kad atsitiko jums išreikšti liūdesį, net jei jie nebuvo įtraukti, jeigu. Pvz., jums gali pasakyti ką nors, kad jums buvo serga per savaitgalį ar kad draugas mirė. Būti malonūs ir mandagūs, jie gali reaguoti, “I 'm so sorry.”

Americans also say “sorry” more than people in other cultures. For example, if someone accidentally bumps into you on the street, they may apologize with “excuse me” or “sorry.” Americans, especially American women, sometimes use the word “sorry” to express sadness for something that happened to you, even though they were not involved in the event. For example, you may tell someone that you were sick over the weekend or that a friend died. To be kind and polite, they might respond, “I’m so sorry.”

4. Užsidengti burną kai Beknięcie ar kosulys;

4. Cover your mouth when your burp or cough

Daugelis amerikiečių mano, kad nemandagus, kad kūno garsų prieš kitų žmonių. Jie bando ne perduoti dujų, Beknięcie, arba padaryti kitų kūno garsų viešai arba prieš žmones jie don't know gerai. Kai kurie žmonės bus pateisinti save į vonios kambarį jeigu reikia Beknięcie. Jei bezdėti ar Beknięcie, tai mandagiai pasakyti, “atleisk.”

Many Americans consider it impolite to make bodily noises in front of other people. They try not to pass gas, burp, or make other bodily noises in public or in front of people they do not know well. Some people will excuse themselves to the bathroom if they need to burp. If you do fart or burp, it is polite to say, “Excuse me.”

5. Sako “labas” Kada galite susitikti su naujais žmonėmis

5. Say “hello” when you meet new people

Kada jūs patenkinti kažkas pirmą kartą, Amerikiečiai paprastai pasakyti, “labas” arba, “sveikas, malonu su tavimi susipažinti.” Jei turite kažkas su jumis, tai mandagiai įvesti tas asmuo taip pat. Kai kitą kartą jūs patenkinti asmens, pasakykite, “Malonu matyti jus vėl,” arba, “Aš atsimenu, susitikti su jumis praėjusį mėnesį. kaip gyveni?”

When you meet someone for the first time, Americans typically say, “Hello” or, “Hi, nice to meet you.” If you have someone else with you, it is polite to introduce that person as well. The next time you meet the person, you can say, “Nice to see you again,” or, “I remember meeting you last month. How are you?”

6. Nenorite pasisveikinti, jei jūs nesijaučiate patogiai

6. Don’t shake hands if you don’t feel comfortable

Dauguma amerikiečių bus purtyti ranką, kai jie atitinka. Jei jaučiatės nepatogiai, visada galite įdėti savo rankas kartu ir liesos savo galvą į priekį. Tai yra mandagus būdas parodyti, jūs nenorite pasisveikinti. Kai kurie amerikiečiai bus labai nustebęs, kad jūs nenorite pasisveikinti, bet tai yra gerai. Jei esate iš kultūros, kur vyrai ir moterys už šeimos negali liesti vienas kitą, paaiškinti, kad mandagiai su asmeniu, jūs patenkinti. Jums nereikia daryti dalykus, kurie jums jaustis nepatogiai.

Most Americans will shake your hand when they meet you. If you feel uncomfortable, you can always put your hands together and lean your head forward. This is a polite way to show you don’t want to shake hands. Some Americans will be very surprised that you do not want to shake hands but this is okay. If you are from a culture where men and women outside of family do not touch each other, explain that politely to the person you are meeting. You do not need to do things that make you feel uncomfortable.

7. Stovi ne kaip koja kelio, kai jūs kalbate su kuo nors nauja

7. Stand at least a foot away when you are talking to someone new

Amerikiečiai turi tendenciją norite daugiau asmeninės erdvės aplink juos nei žmonės iš kitų kultūrų. JAV, Dauguma žmonių bus stovėti apie viena koja be vienas kito. Net grupė žmonių stovi su tarpo. Jei stovi šalia kažkas, kai kalbame, jie gali manyti, jums yra agresyvus arba gerai pažįstamą. Jie gali žengti žingsnį atgal ir Rodyti lengvas netikėtumo arba nepritarimą. Kiti amerikiečiai yra labai fizinės ir gali laikykite savo ranką, jie sako, kad jūs arba užjaus, kai jie pirmą kartą mato jus. Jei kuri leidžia jums nemalonus, tai gerai žingsnį atgal.

Americans tend to want more personal space around them than people from other cultures. In the US, most people will stand about one foot apart from one another. Even people in a group stand with space between them. If you stand very close to someone when you are speaking, they may think you are being aggressive or overly familiar. They may take a step back and show mild surprise or disapproval. Other Americans are very physical and may hold your arm while they are talking to you or hug you when they first see you. If that makes you uncomfortable, it is okay to step back.

8. Galite žmonės į akis, kai jūs kalbate su jais

8. Look people in the eye when you are talking to them

Mes siūlome jums išlaikyti svarbi dalis jūsų kultūros. Tačiau, ieško žmonių į jos akis, kai kalbate yra vienas dalykas, jūs galite padaryti, siekiant prisitaikyti prie gyvenimo Amerikoje. Amerikiečiai yra linkę ieškoti žmonių akyse, kai jie sako. Jie gali ne žiūrėti į tave visą pokalbį – jo dalies akis. Jei kas nors kalba su jumis ir jums bus ne pažvelgti į juos į akis, jie gali galvoti, norite slėpti kažką arba yra slaptos.

We encourage you to maintain important parts of your culture. However, looking people in they eyes when you talk is one thing you can do to adapt to life in America. Americans tend to look people in the eyes when they are talking. They may not look at you in the eyes for the entire conversation – just part of it. If someone talks to you and you will not look at them in the eyes, they may think you are trying to hide something or being secretive.

9. Stovėti eilėje

9. Stand in line

Dauguma amerikiečių yra mokomi nuo mažens laukti savo eilės linija. Taigi, Jei esate parduotuvėje arba bando nusipirkti kino bilietą, Jūs tikriausiai pamatyti linija. Paprastai, žmonės liniją iki po vieną. Kartais gali pamatyti ką nors “laikykite vietoje” kažkas, Tačiau daugiausia amerikiečiai tikisi laukti savo eilės. Nors galite matyti ką nors iškirpti į eilutę (Eikite prieš jus), Dauguma žmonių bus laukti savo eilės. Tai taip pat aktualu, jei lėktuve. Žmonės paprastai laukti palikti lėktuvo tol, kol jų eilės ’ s kreiptis.

Most Americans are taught from a young age to wait their turn in a line. So, if you are at the store or trying to buy a movie ticket, you will probably see a line. Generally, people line up one by one. Sometimes you may see someone “hold a spot” for someone else, but mostly Americans expect to wait their turn. Although you may see someone cut into the line (go in front of you), the majority of people will wait their turn. This is also true if you are on an airplane. People generally wait to leave the airplane until it is their row’s turn.

10. Manome, atviros durys kitoms žmonių

10. Hold the door open for other people

Dauguma amerikiečių bus surengti duris atidaryti jums kai jums patekti/palieka pastato. Ar esate vyras ar moteris, tai mandagūs turėti duris už jums asmuo.

Most Americans will hold a door open for you when you are entering/exiting a building. Whether you are a man or a woman, it is polite to hold the door for the person behind you.

sužinoti daugiau, sužinok daugiau

Learn more

Užsiregistruoti mūsų naujienas

Sužinokite, kaip sėkmingai Jungtinėse Amerikos Valstijose

 

 

 

 

Ar Šis puslapis padės jums? Linksmas veidelis taip Raukytis veido ne
Dėkojame už jūsų nuomonę!