တစ္စုံတစ္ဦးမွ သင့္အားျခိမ္းေျခာက္ခဲ့လွ်င္ သင္မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္န

အင်္ဂလိပ်လည်းအဘယ်သူမျှမအင်္ဂလိပ်ဘာသာ

တစ္စုံတစ္ဦးမွ သင့္အားျခိမ္းေျခာက္ခဲ့လွ်င္ သင္မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္န ထိတ္လန္႔ေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေပးႏုိင္မည့္ သတင္းအခ်က္အလဤသည္တို႔မွာ သင္ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ဦးမွ သင့္အား လူမ်ဳိးေရးအစြန္းေရာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေျပာၾကားလာပါက သင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အရာ ၁၀ မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။

Information to help refugees and immigrants stay safe. In the United States, many refugee and immigrant communities are feeling scared and threatened. Here are 10 things you can do if someone is threatening you.

What should I do if someone is threatening me?

What should I do if someone is threatening me?

1) ရဲ စခန္းသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါ- ၉၁၁။ ဖုန္းအဆက္အသြယ္ မျပတ္ပါေစႏွင့္။

1) Call the police: 911. Stay on the phone.

မ်ားစြာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ အသုိက္အဝန္းမ်ားသည္ ရဲမ်ားကို ေၾကာက္ရြ႔ံၾကေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သင္သည္ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရပါက သင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အေရးတၾကီးဆုံးအရာမွာ ရဲစခန္းသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုရန္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဖုန္းေခၚဆိုရန္ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႔ေနပါက သင့္အတြက္ ဖုန္းေခၚဆုိေပးရန္ သူစိမ္းတစ္ဦးအား အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။

We know many immigrant and refugee communities are afraid of the police. However, if you are being threatened, the most important thing you can do is call the police. If you are too afraid to call, you can ask a stranger to call the police for you.

2) သင္သည္ ရဲစခန္းသို႔ ဖုန္းေခၚဆုိေနစဥ္တြင္ပင္ သင္၏ မိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ဳိးတစ္ဦးအား စာသားမက္ေဆ့ခ်္ ေပး

2) While you are still on the phone with the police, text a friend or relative.

ပို႔ျပီး သင္ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာႏွင့္မည္သုိ႔ျဖစ္ပ်က္ ေနသည္တို႔ကို ၎တို႔အား ေျပာျပပါ။

Tell them your location and what is happening.

3)စိတ္ေအးေအးထားႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားပါ။ သင့္အား ျခိမ္းေျခာက္ေနသူ သုိ႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္ေနသူမ်ားႏွင့္ တေျ

3) Try to stay calm. Slowly move away from the person or people who are threatening you.

ဖးေျဖးခ်င္း ကင္းေအာင္ေနပါ။ယင္းပုဂၢိဳလ္အား စိတ္ေအးေအးထားရန္ မေျပာပါႏွင့္။ ယင္းသည္ အေျခအေနကို ပိုဆုိးသြားေစႏုိင္သည္။

Do not tell the person to calm down. This makes things worse.

4) မွတ္ထားရန္မွာ လူမ်ဳိးေရးအစြန္းေရာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ေသာသူမ်ားမွာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္း မရွိတ

4) Remember, people who are being racist or violent are not rational. Do not talk to them or explain anything to them.

တ္ ပါ။ ၎တုိ႔အား စကားမေျပာပါႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔အား မည္သည္ကိုမွ် ရွင္းျပျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ သင္သည္ မိမိမသိသူတစ္ဦး ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိရျခင္းမ်ားရွိႏုိင္ျပီး ၎တုိ႔၏မွားယြင္းေနေသာအျမင္မ်ားကုိ တည့္မတ္ေပးရန္ ကူညီေပးႏုိင္သည္။ သင္ သည္ ေၾကာက္ရြ႔ံ႔သည္ သုိ႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္ခံရသည္ဟုခံစားေနရပါက သင္၏ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးကို အေလးေပးသင့္ သည္။

There may be times you can have a conversation with a stranger and help educate them about their misconceptions. When you are feeling scared or threatened, you should focus on your safety.

5) သင္သည္ အဂၤလိပ္စကားေျပာလွ်င္ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ သူမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေျပာပါ။

5) If you speak English, speak in English to those around you.

People who are being irrational and violent may think you are talking about them if you speak in another language.

People who are being irrational and violent may think you are talking about them if you speak in another language.

6) သင့္အနီးရွိ အျခားသူတစ္ဦးကို အကူအညီေတာင္းပါ။ မၾကာေသးခင္အခ်ိန္ကမွ ေရာက္ရွိလာသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္ သည္

6) Ask another person near you for help.

အကူအညီေတာင္းခံရမည္ကို စုိးရိမ္ေနႏုိ္င္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္တမ္းမ်ားအရ လူမ်ားသည္ အုပ္စုလိုက္ရွိေနလွ်င္ ကူညီမႈမေပးတတ္ပါ။ သင္သည္ တစ္ေယာက္တည္းရွိေနသူအား အကူအညီ ေတာင္းခံပါက ၎တို႔က သင့္အား ကူညီေပး ပါလိမ့္မည္။ သင္ စုိးရိမ္ေနေၾကာင္း ၎တို႔အား ေျပာျပျပီး ၎တို႔ႏွင့္ ပို၍နီးကပ္ေအာင္ တိုးသြားပါ။ သင့္အား ၾကည့္ေန ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳံးျပေသာ သူတစ္ဦးဦးကုိ ရွာေဖြပါ။ သင္အကူအညီေတာင္းခံေသာ ပထမလူတစ္ဦးမွ မကူညီခဲ့ပါလွ်င္ အျခားသူတစ္ဦးကုိ အကူအညီေတာင္းပါ။

As a newcomer, you may feel afraid to ask for help. Research shows people do not respond in groups, but if you ask a single person for help, they will help you. Tell them you feel afraid and move closer to them. Look for someone who is watching or smiling at you. If the first person you ask does not respond, ask another person.

7) သင္သည္ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေနလွ်င္ လူမ်ားေသာ ေနရာတစ္ခုသို႔ တတ္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆုံး ေရာက္ေအာင္သြားပါ။

7) If you are alone, try to go as quickly as possible to a public place.

Try to stay in an area with other people until you feel safe.

Try to stay in an area with other people until you feel safe.

8) သင့္အနားသုိ႔ ထုိလူမွ ပို၍အနားသို႔တုိးကပ္လာျပီး သင္သည္ ေၾကာက္ရြ႔ံလာပါက အသံက်ယ္က်ယ္ေ

8) If the person is coming closer to you and you feel afraid, yell loudly.

အာ္ျပီး ၎တို႔အား သင္ႏွင့္ေဝးေဝးတြင္ ေနရန္ ေျပာပါ။

Tell them to stay away from you.

9) သင္သည္ ေဘးကင္းသြားျပီဆိုလွ်င္ အျဖစ္အပ်က္အား သတင္းေပးပို႔ပါ။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္မ်ားကို သတင္းေပးပို႔ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါသည္။

9) After you are safe, report the incident.

There are several ways you can report what happened:

There are several ways you can report what happened:

  • သင့္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေရးေပၚမဟုတ္ေသာ ရဲစခန္းဖုန္းလိုင္းသို႔ သတင္းေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။ ျပည္နယ္ အမ်ားစုတြင္ ယင္းနံပါတ္သည္ ၃၁၁ ျဖစ္ပါသည္။
  • သင္သည္ ေတာင္ပိုင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ဥပေဒဌာန သုိ႔ သတင္းေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။
  • သင္သည္ ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္း ေရာက္ရွိေနပါက ယင္းလုပ္ငန္းသို႔ သတင္း ေပးပို႔ပါ။
  • သင္သည္ ဘတ္စ္ကား သို႔မဟုတ္ ေျမေအာက္ရထား သို႔မဟုတ္ ရထားေပၚတြင္ ရွိေနခဲ့ပါက ၎တုိ႔အား သတင္းပို႔ပါ။
  • သင္၏ ေဒသဆုိ္င္ရာ အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရုံးခန္း သို႔လည္း သတင္းေပးပို႔သင့္ပါသည္။
  • You can report it to the police non-emergency line in your state. In most states, this number is 311.
  • You can report it to the Southern Poverty Law Center.
  • If you were in a place of business when it happened (a store, for example) report it to the business.
  • If you were on a bus or subway or train, report it to the transit company.
  • You should also report the information to your local government or city mayor’s office.

၁၀) သင္၏လူထုအသိုက္အဝန္းရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္အား ျပန္လည္ေျပာျပျခင္းျဖင့္

10) Tell leaders in your community about what happened.

၎တို႔သည္ ေဒသခံ ရဲဌာနအား အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ျပီး သင္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမို ရရွိရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ သင့္ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္းရွိ မီဒီယာမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ဤအျဖစ္အပ်က္ မ်ား အေၾကာင္း ေျပာျပရန္ အေရးၾကီးသည္။ သို႔မွသာ ၎တုိ႔သည္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ မ်ားကို သတင္းေပးပို႔ႏုိင္ျပီး သတိရွိရွိ ေနထုိင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

They can request meetings with the local police and local elected officials to make them and the public aware of incidents targeting your community.

ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အသစ္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအား အသိပညာေပးရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ မၾကာမီ က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္အတြက္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေစေရး

It is also important to tell the media, schools, and organizations in the community about these events so they can report what is happening and build awareness.

ကူညီေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ယင္းကုိ ဥပေဒေရးရာ အၾကံျပဳခ်က္ အျဖစ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ မမွတ္ယူသင့္ပါ။ သင္သည္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီလိုအပ္ေနပါလွ်င္ ဤဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ စရိတ္နည္း ေရွ႕ေနတစ္ဦးကို ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္-

Learn more

This information is meant to educate newcomers and help them feel prepared when they feel threatened in the United States. It should not be in any way considered legal advice. If you do need legal advice, learn about finding a free or low-cost lawyer here.

ဒီစာမျက်နှာအကူအညီနဲ့သငျသညျပွုခဲ့? အပြုံးမျက်နှာ ဟုတ်ကဲ့ မျက်မှောင်ကြုတ်မကျြနှာကို အဘယ်သူမျှမ
သင်၏အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!