शरणार्थी र आप्रवासी को सफल एकीकरण समर्थन र हाम्रो साधारण भविष्य बलियो.