तपाईं अनलाइन आफ्नो GED प्राप्त गर्न सक्छन्?

अंग्रेजी पनिकुनै अंग्रेजी

There are websites that say you can get your GED online. It is not true. You must go to an official testing center to take your GED®, HiSET or TASC परीक्षण. If any website tells you they can give you a GED® उपाधि, यो सत्य होइन. तिनीहरूलाई पैसा वा व्यक्तिगत जानकारी दिन छैन.

There are websites that say you can get your GED online. It is not true. You must go to an official testing center to take your GED®, HiSET or TASC test. If any website tells you they can give you a GED® diploma, it is not true. Do not give them money or personal information.

You cannot get your GED® अनलाइन. You have to take the GED® test at a testing center. को GED® testing website can help you find a GED® test center तिम्रो नजिक. (You will need to sign in first.)

You cannot get your GED® online. You have to take the GED® test at a testing center. The GED® testing website can help you find a GED® test center near you. (You will need to sign in first.)

थप पढ्नुहोस् about the GED® परीक्षण. Learn about high school diplomas. Find out how to sign up.

Read more about the GED® test. Learn about high school diplomas. Find out how to sign up.

Even though you cannot get your GED® अनलाइन, रou can study online for the GED® test with our मुक्त GED® तयारी कक्षा. It will help you get ready to take the test and get your diploma.

Even though you cannot get your GED® online, you can study online for the GED® test with our free GED® preparation class. It will help you get ready to take the test and get your diploma.

Watch this video to learn about our class!

Watch this video to learn about our class!

यो शरणार्थी केन्द्र अब अनलाइन USAHello छ. हामी सबै पृष्ठभूमिका निश्चित newcomers हाम्रो वेबसाइट र हाम्रो कक्षा मा welcome गर्न हाम्रो नाम परिवर्तन.

The Refugee Center Online is now USAHello. We changed our name to make sure newcomers from all backgrounds feel welcome on our website and in our classroom.

को GED® परीक्षण के हो?

What is the GED® test?

को GED® परीक्षण आफ्नो ज्ञान को परीक्षण छ. नाम GED® सामान्य शिक्षा डिप्लोमा लागि छोटो छ. को GED® परीक्षण शो पारित तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा उच्च विद्यालय स्नातक गर्ने एक व्यक्ति जस्तै ज्ञान र सीप छ.

The GED® test is a test of your knowledge. The name GED® is short for General Education Diploma. Passing the GED® test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

म अर्को देश बाट एक उपाधि छ. म अझै पनि एक GED® प्रमाण प्राप्त गर्नुपर्छ?

I have a diploma from another country. Should I still get a GED® credential?

तपाईं एक उच्च विद्यालय उपाधि छ भने, तपाईं वा एक GED® प्रमाण आवश्यक छैन सक्छ. तपाईं अर्को देशबाट एक कलेज डिग्री छ भने, को वर्ग र डिग्री केही स्थानान्तरण हुन सक्छ. तपाईं कलेज जाने वा काम प्राप्त गर्न स्कूल समाप्त प्रमाण आवश्यक पर्दछ. तपाईंको GED® उपाधि कमाउन मद्दत गर्न सक्छ.

If you have a high school diploma, you may or may not need a GED® credential. If you have a college degree from another country, some of the classes and degrees might transfer. You may need proof you finished school to go to college or get a job. Earning your GED® diploma might help you.

अझै सिक

Learn more

स्कूल समाप्त र आफ्नो GED® कमाउन

निःशुल्क अनलाइन GED® तयारी पाठ्यक्रम

आफ्नो शिक्षा समाप्त
यो पृष्ठ तपाईंलाई मदत गर्नुभयो? हँसिलो अनुहार हो भ्रूभंग अनुहार कुनै
तपाईंको प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद!