Hoe toe te passen voor asiel

Ook EngelsGeen Engels

This page has information about what asylum is and how to apply for asylum in the USA.

This page has information about what asylum is and how to apply for asylum in the USA.

Asylum Applicants 2018
Foto: Hector Silva – Customs and Border Protection
Asylum Applicants 2018
Photo: Hector Silva – Customs and Border Protection

IMPORTANT NOTICE: the US asylum rules are changing and it may not be possible for you make a claim for asylum at the US-Mexico border. Read the latest updates for asylum seekers.

IMPORTANT NOTICE: the US asylum rules are changing and it may not be possible for you make a claim for asylum at the US-Mexico border. Read the latest updates for asylum seekers.

What is asylum?

What is asylum?

Asylum is when you receive protection from the United States government because you cannot safely return to your home country. Every year people come to the USA seeking protection because they have suffered persecution or fear that they will suffer persecution due to: race, religie, nationaliteit, lidmaatschap in een bepaalde sociale groep, of hun politieke opvattingen.

Asylum is when you receive protection from the United States government because you cannot safely return to your home country. Every year people come to the USA seeking protection because they have suffered persecution or fear that they will suffer persecution due to: race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion.

This page is meant to help you understand more about asylum and to help you find resources if you need to apply for asylum. This page is not intended as legal advice.

This page is meant to help you understand more about asylum and to help you find resources if you need to apply for asylum. This page is not intended as legal advice.

How do I apply for asylum?

How do I apply for asylum?

To apply for asylum, you need to be in the United States when you apply. If you arrive to the United States with a valid visa or way to enter the United States, you can enter the United States and then submit your asylum application. Allermeest naar de tijd, you must apply for asylum within one year of arriving in the United States, although you can ask for an exemption.

To apply for asylum, you need to be in the United States when you apply. If you arrive to the United States with a valid visa or way to enter the United States, you can enter the United States and then submit your asylum application. Most of the time, you must apply for asylum within one year of arriving in the United States, although you can ask for an exemption.

Infographic of the asylum process in the USA
Overview of the asylum process in the USA courtesy of Human Rights First
Infographic of the asylum process in the USA
Overview of the asylum process in the USA courtesy of Human Rights First

What if I am on the US-Mexico border?

What if I am on the US-Mexico border?

The US administration is trying to stop people from seeking asylum in the USA. Asylum seekers are being held in camps or detention centers. Children have been taken away from their parents. Read updates for asylum seekers on the US border.

The US administration is trying to stop people from seeking asylum in the USA. Asylum seekers are being held in camps or detention centers. Children have been taken away from their parents. Read updates for asylum seekers on the US border.

In order to get asylum in the USA, het helpt uw zaak hebt u bewijs u werden vervolgd of misbruikt, en dat uw regering niet deed je beschermen. The more evidence you have the better chance you have to win your asylum case to be able to stay in the United States. Zorg ervoor dat u altijd de waarheid vertellen, anders heb je onmiddellijk kan uw zaak geweigerd. U moet ook zeer specifiek over de details. Het is belangrijk om tijd te herinneren wat er precies is gebeurd, over de exacte datum. Als u een fout maakt, de regering kan denken dat je liegt.

In order to get asylum in the USA, it helps your case if you have evidence to prove you were persecuted or abused, and that your government did not protect you. The more evidence you have the better chance you have to win your asylum case to be able to stay in the United States. Be sure to always tell the truth, otherwise you could immediately have your case denied. You also need to be very specific about the details. It is important to spend time remembering exactly what happened, on the exact date. If you make a mistake, the government may think you are lying.

Hier zijn soorten bewijsmateriaal die u gebruiken kunt om uw geval asiel te steunen:

Here are types of evidence that you can use to support your asylum case:

 • Identiteitsdocumenten (dat wil zeggen. uw paspoort, geboorteakte, studentenkaart, huishoudelijke register, nationale identiteitskaart, or political party membership card)
 • Identity documents of family members who traveled to the United States with you
 • Huwelijksakte en de geboorteakten voor kinderen
 • Academische records (dat wil zeggen. school records, certificaten, en diploma 's)
 • Medische dossiers van hospitalisatie of behandeling als gevolg van mishandeling in eigen land
 • Gevangenis of rechtbank records
 • Om het even welk ontwerp asielaanvragen al dan niet beëdigde die u hebt gemaakt
 • Elk document dat is ingediend met enig deel van de regering van de Verenigde Staten
 • Alle andere documenten waarvan u denkt dat kunnen belangrijk zijn
 • Identity documents (i.e. your passport, birth certificate, student identification card, household registry, national identity card, or political party membership card)
 • Identity documents of family members who traveled to the United States with you
 • Marriage certificate and birth certificates for children
 • Academic records (i.e. school records, certificates, and diplomas)
 • Medical records from hospitalization or treatment due to mistreatment in home country
 • Jail or court records
 • Any draft asylum applications or affidavits that you may have created
 • Any document that has been filed with any part of the United States government
 • Any other documents that you think might be important

If you were not able to bring these documents with you when you fled your home country, that is okay. You can read more later on this page about proving your asylum case without documents.

If you were not able to bring these documents with you when you fled your home country, that is okay. You can read more later on this page about proving your asylum case without documents.

More resources on our website

More resources on our website

Are you on either side of the United States/Mexico border and not sure what to do next? Zoekt u opvang, juridische ondersteuning, voedsel, en helpen met beweert asiel? Are you under 18? Here are some organizations that may be able to help provide you with basic necessities and advice for your case.

Are you on either side of the United States/Mexico border and not sure what to do next? Are you looking for shelter, legal support, food, and help with claiming asylum? Are you under 18? Here are some organizations that may be able to help provide you with basic necessities and advice for your case.

Resources and information to help you know your rights at the border and as an immigrant in the USA.

Resources and information to help you know your rights at the border and as an immigrant in the USA.

Visit our legal resources page to find free or low-cost legal help.

Visit our legal resources page to find free or low-cost legal help.

Use our local resource finder to find resources and services near you. First enter your language. Then enter your city. Kies vervolgens “resetttlement and asylum.

Use our local resource finder to find resources and services near you. First enter your language. Then enter your city. Then choose “resetttlement and asylum.”

Other resources to help you apply for asylum

Other resources to help you apply for asylum

Een gemakkelijk te lezen, Stapsgewijze uitleg met een heleboel informatie over het voorbereiden van de aanvraagprocedure voor asiel.

An easy to read, step-by-step explanation with a lot of information on preparing for the asylum application process.

Het asielproces, verklaard door de Verenigde Staten burgerschap en immigratiediensten. Bekijk de I-589 toepassing voor asiel- en achterhouden van verwijdering. Studie van de toepassing. U moet invullen om het binnen een jaar na aankomst in de Verenigde Staten.

The asylum process, explained by the United States Citizenship and Immigration Services. View the I-589 Application for Asylum and Withholding of Removal. Study the application. You need to fill it out within one year of arriving to the United States.

U hebt veel vragen. Hier zijn enkele antwoorden voor vragen van mensen die bescherming zoeken in de Verenigde Staten.

You might have many questions. Here are some answers for questions asked by people seeking protection in the United States.

The UNHCR pages about how to apply for asylum are in English, Frans, Spanish and Arabic.

The UNHCR pages about how to apply for asylum are in English, French, Spanish and Arabic.

Meer informatie over asiel, achterhouden van verwijdering, the United Nations Convention against torture, het proces voor het aanvragen van asiel, Hoe terwijl in detentie van de immigrant asiel, speciale juvenile immigrantenstatus, en tijdelijke beschermde status.

Learn more about asylum, withholding of removal, the United Nations Convention against torture, the process for applying for asylum, how to seek asylum while in immigrant detention, special immigrant juvenile status, and temporary protected status.

A presentation about how to put together documents for an asylum case.

A presentation about how to put together documents for an asylum case.

What happens during the asylum interview?

What happens during the asylum interview?

In this video, a lawyer pretends to be an asylum officer and asks questions that would normally be asked to you during an interview. Dit zal helpen u uw eigen antwoorden op de vragen die zullen ze u vragen voor te bereiden.

In this video, a lawyer pretends to be an asylum officer and asks questions that would normally be asked to you during an interview. This will help you prepare your own answers to the questions they will ask you.

How can I win my asylum case if I don’t have proof I was harmed?

How can I win my asylum case if I don’t have proof I was harmed?

This video is about how to win an asylum case even if you don’t have proof that you were harmed. Het kan worden gedaan als u aantonen kunt dat er een patroon of de praktijk van kwaad in uw land is.

This video is about how to win an asylum case even if you don’t have proof that you were harmed. It can be done if you can demonstrate that there is a pattern or practice of harm in your country.



Applying for asylum – winning your case

Applying for asylum – winning your case

In this video, former Immigration and Naturalization Service Attorney Carl Shusterman talks about how you can win your asylum case through careful preparation.

In this video, former Immigration and Naturalization Service Attorney Carl Shusterman talks about how you can win your asylum case through careful preparation.



Several ways an asylum case can be made in the USA

Several ways an asylum case can be made in the USA

This video has more information about how you could apply and qualify for asylum in the United States.

This video has more information about how you could apply and qualify for asylum in the United States.

Ken uw rechten!

Know your rights!

These manuals are intended to provide basic information to give immigrants an understanding of their rights under U.S. recht tijdens de procedure van de immigratie of als ze zijn gearresteerd en door het Department of Homeland Security vastgehouden. De informatie in deze handleidingen moet niet worden beschouwd als juridisch advies, en gevangen immigranten en hun dierbaren worden aangemoedigd om gekwalificeerde juridische advies inwinnen van de nationale Immigrant Justitie Center of een andere geloofwaardige organisatie.

These manuals are intended to provide basic information to give immigrants an understanding of their rights under U.S. law during immigration proceedings or if they are arrested and detained by the Department of Homeland Security. The information in these manuals should not be considered legal advice, and detained immigrants and their loved ones are encouraged to seek qualified legal advice from the National Immigrant Justice Center or another credible organization.

If you do not have a lawyer

If you do not have a lawyer

Als er een bevel voor uw verwijdering of deportatie, heb je nog een kans voor het aanvragen van asiel, zelfs als u niet over een advocaat beschikt.

If there has been an order issued for your removal or deportation, you still have a chance for applying for asylum, even if you do not have a lawyer.

Hier volgen enkele richtlijnen voor indiening voor asiel zonder een advocaat:

Here are some guidelines for filing for asylum without a lawyer:

Information for the LGBTQ community

Information for the LGBTQ community

Weten uw rechten LGBTQ asielzoekers is a document for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, homo, biseksueel of transgender (LGBT) en/of wijten aan hun HIV-status. U kunt ook het lezen van het document in Spaans, Frans en Arabisch.

Know Your Rights LGBTQ Asylum Seekers is a document for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) and/or due to their HIV status. You can also read the document in Spanish, French and Arabic.

Moet u wellicht een verdediging tegen uitzetting als u bang dat u zal worden geschaad of gemarteld als u zijn gedeporteerd naar uw land van herkomst. De nationale Immigrant Justitie Center is beschikbaar voor het bieden van juridisch advies en juridische verwijzingen. U kunt contact opnemen met de nationale Immigrant Justitie Center op het gratis nummer: (312) 263-0901.

You may have a defense against deportation if you fear you will be harmed or tortured if you are deported to your home country. The National Immigrant Justice Center is available to provide legal counsel and provide legal referrals. You can contact the National Immigrant Justice Center at its toll free number: (312) 263-0901.

Applying for refugee status/political asylum in the United States: processes and organizations that help

Applying for refugee status/political asylum in the United States: processes and organizations that help

Here are some helpful resources for information and assistance.

Here are some helpful resources for information and assistance.

ASHN werkt met hosts aan opvang en sociale ondersteuning bieden aan asielzoekers. Hosts omvatten een groep huis in Baltimore en personen die een kamer in hun huizen openen. Hosts and the larger ASHN community provide social support to clients.

ASHN works with hosts to provide shelter and social support for asylum seekers. Hosts include a group house in Baltimore and individuals who open a room in their homes. Hosts and the larger ASHN community provide social support to clients.

Tel: 443-850-0627. Een verzorgende Gemeenschap en vele services levert aan asielzoekers en asylees, met inbegrip van case management, opleiding werkgelegenheid, Lessen Engels, Wellness- en voeding programmering van maandag-donderdag. Bovendien, AWE biedt tijdelijke huisvesting aan vrouwen die asiel aanvragen. Servicegebied: Baltimore

Tel: 443-850-0627. Provides a nurturing community and many services to asylum seekers and asylees, including case management, employment training, English classes, wellness and nutrition programming Monday-Thursday. Additionally, AWE provides transitional housing to women seeking asylum. Service area: Baltimore

Hun programma van de pro Deo rechtsbijstand overeenkomt met goede advocaten met asielzoekers die hulp nodig hebben en niet anders zou kundig voor veroorloven kwalitatief hoogwaardige juridische vertegenwoordiging.

Their pro bono legal representation program matches good lawyers with asylum-seekers who need help and would not otherwise be able to afford high-quality legal representation.

Tel: 410-230-2700. Nationale organisatie voor de migrant en vluchteling belangenbehartiging en programmering die met veel andere groepen in de VS werkt. Zij richten zich op de Gemeenschap voor hervestiging en integratie van vluchtelingen, alternatieven voor detentie van asielzoekers, family reunification and foster care for unaccompanied migrant youth. Servicegebied: Landelijk.

Tel: 410-230-2700. National organization for migrant and refugee advocacy and programming that works with many other groups in the U.S. They focus on refugee resettlement and community integration, alternatives to detention for asylum seekers, family reunification and foster care for unaccompanied migrant youth. Service area: Nationwide.

Tel: 1-888-373-7888 of tekst "HELP" of "INFO" te BeFree (233733). Een nationale, gratis hotline die slachtoffers van mensenhandel verbindt, professionals, en de leden van de Gemeenschap op informatie en verwijzingen, alsmede middelen voor opleiding en technische bijstand. Servicegebied: Landelijk.

Tel: 1-888-373-7888 or text “HELP” or “INFO” to BeFree (233733). A national, toll-free hotline that connects trafficking victims, professionals, and community members to information and referrals, as well as resources for training and technical assistance. Service area: Nationwide.

Noordwest immigranten rechten Project biedt diensten in het onderwijs van de Gemeenschap, gevolgen geschillen, directe juridische diensten, ondersteuning voor overlevenden van huiselijk geweld en andere misdrijven, asiel, Familiediensten, ondersteuning voor kinderen & jeugd, burgerschap, Uitgestelde actie & DACA, en de verdediging van detentie en uitzetting.

Northwest Immigrant Rights Project offers services in community education, impact litigation, direct legal services, support for survivors of domestic violence and other crimes, asylum, family services, support for children & youth, citizenship, Deferred Action & DACA, and detention and deportation defense.

Deze pagina toont de gratis of gereduceerde geprijsde juridische diensten beschikbaar in landen over de hele wereld. Check for legal services in your country.

This page shows the free or reduced priced legal services available in countries all over the world. Check for legal services in your country.

Anti-fraude waarschuwing

Anti-fraud warning

Lees deze informatie om jezelf te beschermen van mensen die zijn niet de echte advocaten! Er zijn mensen die beweren zal om u te helpen zodat ze van uw geld houden kunnen. Leer hoe te herkennen en beschermen! De Immigrant juridische Resource Center (ILRC) gemaakt van de informatie om u te beschermen tegen fraude. U kunt Lees en download de informatie in het Engels. Of u kunt Lees en download de informatie in het Spaans.

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. You can read and download the information in English. Or you can read and download the information in Spanish.

Meer informatie

Learn more

Andere bronnen

Other resources



De informatie op deze pagina komt uit UNHCR, USCIS en andere betrouwbare bronnen. Het is bestemd voor begeleiding en zo vaak mogelijk wordt bijgewerkt. USAHello geeft geen juridisch advies, noch zijn een van onze materialen bestemd om te worden opgevat als juridisch advies. Als u op zoek bent naar een gratis of goedkope advocaat of juridische hulp, Wij kunnen u helpen Vind vrije en lage kosten juridische diensten.

The information on this page comes from UNHCR, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Deze pagina heeft je geholpen? Lachebekje Ja Frown gezicht No
Dank u voor uw feedback!