Animal laws and pet rules

Ook EngelsGeen Engels

Americans spend a lot of money to preserve wilderness for animals and build zoos. Their farms and ranches raise animals to produce food. And many Americans think of their pets, usually cats and dogs, as part of their families. Echter, there are some livestock and pet rules you need to follow to avoid fines or getting your animals taken away from you.

Americans spend a lot of money to preserve wilderness for animals and build zoos. Their farms and ranches raise animals to produce food. And many Americans think of their pets, usually cats and dogs, as part of their families. However, there are some livestock and pet rules you need to follow to avoid fines or getting your animals taken away from you.

Dogs as pets, photo courtesy of Matt Stenovec.
Photo courtesy of Matt Stenovec
Dogs as pets, photo courtesy of Matt Stenovec.
Photo courtesy of Matt Stenovec

Here are some rules to follow with animals and pets in the USA.

Here are some rules to follow with animals and pets in the USA.

Pet rules in apartments

Pet rules in apartments

Vele appartement managers of verhuurders toegestaan huisdieren niet. Als ze dat doen, they may have specific pet rules you must follow or they will charge a large security deposit or extra rent to discourage animals on their property. Voordat je een huisdier van welke aard, Neem contact op met uw verhuurder. Sommige toestaat een kat, maar niet een hond, Others will allow small dogs. Sommige toestaat een gekooide vogel, een egel, een tank van de gouden vis, een ant farm, of zelfs een ringslang, maar niet een hond of kat. Poisonous or vicious animals of any kind are not acceptable. Schending van een verhuurder ’ s regels betreffende het houden van huisdieren kunnen vernietigen uw contract en leiden tot het verlies van uw huis.

Many apartment managers or landlords do not allow pets. If they do, they may have specific pet rules you must follow or they will charge a large security deposit or extra rent to discourage animals on their property. Before getting a pet of any kind, check with your landlord. Some will allow a cat, but not a dog, Others will allow small dogs. Some will allow a caged bird, a hedgehog, a tank of gold fish, an ant farm, or even a grass snake, but not a dog or cat. Poisonous or vicious animals of any kind are not acceptable. Violating a landlord’s rules on keeping pets can void your contract and result in the loss of your home.

Als u geniet van het gezelschap van dieren, maar aren ’ t toegestaan om ze te houden in uw huis, Vind vrijwilligerswerk voor een dierenasiel of starting a small business as an animal walker, trainer of trimmer.

If you enjoy the company of animals, but aren’t allowed to keep them in your home, consider volunteering for an animal shelter or starting a small business as an animal walker, trainer or groomer.

Het fokken van dieren is beperkt in vele locales, dus contact op met uw lokale overheid voordat laat uw hond of kat hebben baby 's; de verkoop van huisdieren wordt ook geregeld in sommige gebieden. There is more about pet shops, schuilplaatsen en heiligdommen hieronder.

Animal breeding is restricted in many locales, so check with your local government before letting your dog or cat have babies; the sale of pets is also regulated in some areas. There is more about pet shops, shelters and sanctuaries below.

Therapie, service and assistance animals

Therapy, service and assistance animals

Some people in the USA have animals to assist them, met inbegrip van:

Some people in the USA have animals to assist them, including:

  • blindengeleidehonden en paarden voor de blind en doof
  • “waarschuwing” honden voor mensen met vangsten en diabetes
  • aap assistenten voor persoonlijke verzorging van personen met een handicap
  • Comfort huisdieren als konijnen, vogels, katten, en honden ter bestrijding van angst
  • protection or watch dogs (en zelfs varkens) om te waken tegen andere risico 's
  • guide dogs and horses for the blind and deaf
  • “alert” dogs for people with seizures and diabetes
  • monkey assistants for personal care of the disabled
  • comfort pets like rabbits, birds, cats, and dogs to combat anxiety
  • protection or watch dogs (and even pigs) to guard against other risks

Don ’ t worden verrast om te zien van honden in ziekenhuizen, artsen’ kantoren, verpleeghuizen, winkelcentra, luchthavens en parken. De meeste zijn heel zacht, maar nooit een hond zonder eerst om toestemming van de handler van het huisdier.

Don’t be surprised to see dogs in hospitals, doctors’ offices, nursing homes, shopping malls, airports and parks. Most are quite gentle, but never pet a dog without first getting permission from the handler.

Als een arts heeft voorgeschreven voor u een huisdier therapie of hulp, en u zijn opgeleid in de zorg van dat huisdier, de verhuurder heeft meestal te aanvaarden. But you must have official paperwork proving the animal is qualified and required to keep you safe, and it must never be a threat to anyone else.

If a doctor has prescribed for you a therapy or assistance pet, and you have been trained in the care of that pet, the landlord usually has to accept it. But you must have official paperwork proving the animal is qualified and required to keep you safe, and it must never be a threat to anyone else.

Politie en redding personeel vaak honden en paarden om verloren mensen te vinden of gebruiken om gevaarlijke situaties. When you see someone working with a dog or horse, it is best to obey any orders and not interrupt or get in the way.

Police and rescue personnel often use dogs and horses to find lost people or to control dangerous situations. When you see someone working with a dog or horse, it is best to obey any orders and not interrupt or get in the way.

Licensing and other pet rules

Licensing and other pet rules

Most communities have pet rules that require you to keep animals healthy. They ask that companion animals like dogs and cats be vaccinated for rabies and licensed, so they can be presumed disease-free and returned if found running loose. Some cities require pets to be neutered, of “vaste,” zodat ze niet kunnen reproduceren. Large fines can be charged and animals taken away from you if these requirements are not met.

Most communities have pet rules that require you to keep animals healthy. They ask that companion animals like dogs and cats be vaccinated for rabies and licensed, so they can be presumed disease-free and returned if found running loose. Some cities require pets to be neutered, or “fixed,” so they cannot reproduce. Large fines can be charged and animals taken away from you if these requirements are not met.

The law says pets must have shelter from the heat, cold, rain and snow. Neem contact op met uw afdeling of dier controle politiedienst voor details. Als u merkt dat ontbreekt uw huisdier, controleren van de buurt, Bel politie of dier controle, opgemaakt van de aankondigingen, en monitor “huisdier gevonden” websites.

The law says pets must have shelter from the heat, cold, rain and snow. Check with your police department or animal control office for details. If you notice your pet is missing, check the neighborhood, call police or animal control, put up notices, and monitor “found pet” websites.

Als uw huisdier is verzameld door politie, you will have to prove it is yours by producing registration and vaccination certificates, en misschien moet u een aanzienlijke boete te betalen, soms zo veel als $100, uw huisdier om terug te gaan. Als u geen aanspraak op uw huisdier binnen een paar dagen, het huisdier kan worden gedood (euthanized, “neergezet” of “plaatsen om te slapen”).

If your pet is collected by police, you will have to prove it is yours by producing registration and vaccination certificates, and you may have to pay a considerable fine, sometimes as much as $100, to get your pet back. If you do not claim your pet within a few days, the pet may be killed (euthanized, “put down” or “put to sleep”).

Op het platteland, huisdier licenties mogelijk niet vereist, maar de gedomesticeerde dieren van alle soorten en maten nog mogen worden ingeënt, begeleid of vervat. Als een dier uit een behuizing krijgt en een ongeval veroorzaakt, het dier ’ s eigenaar kan worden opgeladen met betalen voor alle schade. Dit is bijzonder ernstig met grote dieren zoals paarden en koeien, maar ook kleinere dieren kunnen leiden tot drivers te swerve en crash. Als u rijdt en een dier in je pad tegenkomt, houden van het wiel, rechte en vertragen. Signaal en verplaatsen naar de kant van de weg als je een dier. Read more about this below, onder “Livestock and farm animals.

In rural areas, pet licensing might not be required, but domesticated animals of all sizes and types still must be vaccinated, supervised or contained. If an animal gets out of an enclosure and causes an accident, the animal’s owner can be charged with paying for all the damages. This is particularly serious with large animals like horses and cows, but even smaller animals can cause drivers to swerve and crash. If you are driving and encounter an animal in your path, keep the wheel straight and slow down. Signal and move to the side of the road if you hit an animal. Read more about this below, under “Livestock and farm animals.”

Pet expenses

Pet expenses

Het is het beste om te betalen voor castratie, vaccinaties en licenties vooraan. Deze kosten worden meestal uitgevoerd over $400, depending on the size and sex of the animal. Thereafter the cost of feeding and caring for the average pet is about $600 per jaar. Shop rond voor goedkope veterinaire klinieken en seizoensgebonden gebeurtenissen laaggeprijsde dierlijke invoering bevorderen.

It is best to pay for neutering, vaccinations and licensing up front. Those costs typically run about $400, depending on the size and sex of the animal. Thereafter the cost of feeding and caring for the average pet is about $600 per year. Shop around for low-cost veterinary clinics and seasonal events that promote low-cost animal adoption.

Good pet protocol

Good pet protocol

Niet iedereen houdt van dieren of goedkeurt van hen leven in huizen en rijden in auto's. Sommige mensen zijn bang voor of allergisch voor hen. Let guests to your home know you have pets and ask if they have any problems before they arrive. Het ’ s beleefd om dieren in een andere kamer wanneer gasten bezoekt, en als de huisdieren hekel aan vreemden, het ’ s dubbel aanbevolen. Veel mensen houden honden voor beveiliging, dus don ’ t veronderstellen voor een bezoek aan iemand zonder uitnodiging. If you or someone else is bitten by a dog, prompt medische hulp inroepen en meld het bij de politie zodat ze tegen een mogelijke bedreiging voor de volksgezondheid beschermen kunnen.

Not everyone likes animals or approves of them living in homes and riding in cars. Some people are afraid of or allergic to them. Let guests to your home know you have pets and ask if they have any problems before they arrive. It’s polite to put animals in another room when guests are visiting, and if the pets dislike strangers, it’s doubly recommended. Many people keep dogs for security, so don’t presume to visit someone without an invitation. If you or someone else is bitten by a dog, get prompt medical attention and report it to police so they can guard against a potential threat to public health.

De meeste gemeenschappen vereisen zowel honden en katten worden aangelijnd of terughoudend wanneer buiten het huis of de tuin om te voorkomen dat ze last van anderen en voor hun eigen bescherming.

Most communities require both dogs and cats be leashed or restrained when outside the home or yard to prevent them from bothering others and for their own protection.

Pet rules for injuries and abuse

Pet rules for injuries and abuse

Als uw huisdier heeft geweest aangereden door een auto, gehinderd vee, of iemand gebeten terwijl zwerven zonder toezicht, de politie kan hebben om te doden om te beschermen van het publiek. Sometimes an injured animal is put down if there is no one to pay for medical care. U worden waarschijnlijk aangerekend voor elke schade en kosten. Een weggelopen huisdier kan ook het slachtoffer van een coyote of andere prooi dier, or taken in by someone who never reports it.

If your pet has been hit by a car, bothered livestock, or bitten someone while wandering unsupervised, the police may have to kill it to protect the public. Sometimes an injured animal is put down if there is no one to pay for medical care. You probably will be charged for any damages and expenses. A runaway pet can also become the victim of a coyote or other prey animal, or taken in by someone who never reports it.

Gezelschapsdieren mag niet worden misbruikt, hurt or injured in the USA, en het is een ernstig misdrijf bijna overal seks te hebben met een dier. Een goede regel, gevolgd door veel eigenaren van gezelschapsdieren is nooit om iets te doen aan een metgezel dier dat u niet aan een kind doen zou. Een andere overweging is om te beseffen dat als je honger, dorst, warme of koude, your companion pet probably is, ook, Dus wat comfort u voor uzelf geeft moet worden uitgebreid tot een huisdier.

Companion animals must not be abused, hurt or injured in the USA, and it is a serious crime nearly everywhere to have sex with an animal. A good rule followed by many pet owners is never to do anything to a companion animal that you would not do to a child. Another consideration is to realize that if you are hungry, thirsty, hot or cold, your companion pet probably is, too, so whatever comfort you provide for yourself should be extended to a pet.

Livestock and farm animals

Livestock and farm animals

Many different animals are raised on farms and ranches in the USA, met inbegrip van koeien, paarden, schapen, geiten, varkens, kippen, konijnen, struisvogels, Lama 's, bison, and fish and shellfish. Most animals are kept to produce food, maar sommige zijn bewaard voor onderwijs of voor uw plezier. Others live in refuges or shelters where the animals cannot be killed and eaten.

Many different animals are raised on farms and ranches in the USA, including cows, horses, sheep, goats, pigs, chickens, rabbits, ostriches, llamas, bison, and fish and shellfish. Most animals are kept to produce food, but some are kept for education or pleasure. Others live in refuges or shelters where the animals cannot be killed and eaten.

Eating animals

Eating animals

Most Americans are meat eaters, maar tot 10% van de bevolking hebben sterke religieuze, environmental or health reasons for eating only vegetables. Some people will eat fish and poultry but nored” vlees (beef or veal from cows, pork from pigs, or lamb and mutton from sheep). Some city-dwellers keep chickens for eggs, waar toegestaan.

Most Americans are meat eaters, but up to 10% of the population either have strong religious, environmental or health reasons for eating only vegetables. Some people will eat fish and poultry but no “red” meat (beef or veal from cows, pork from pigs, or lamb and mutton from sheep). Some city-dwellers keep chickens for eggs, where allowed.

Als gevolg van de voorkeur voor geitenvlees onder vele vluchtelingen, a number of goat farms have been established. Eating horse meat is generally frowned upon in the USA, en het is illegaal in de meeste gemeenschappen te eten paard, hond, kat, of elk ander dier in het algemeen of traditioneel gehouden als een huisdier of als begeleider. Duiven of eekhoorns in het wild gevangen kunnen worden OK om te eten, but never catch such animals in a public park.

Due to the preference for goat meat among many refugees, a number of goat farms have been established. Eating horse meat is generally frowned upon in the USA, and it is illegal in most communities to eat horse, dog, cat, or any other animal generally or traditionally kept as a pet or companion. Pigeons or squirrels caught in the wild may be OK to eat, but never catch such animals in a public park.

Farm animals

Farm animals

Op het platteland, you may see herds of cows or sheep being being moved along roads by people on foot and in vehicles, met honden werken aan hun zijden. Give these herds the right of way. Stopt en wacht voor de herders te zwaaien u via, en langzaam gaan. Don ’ t toeteren uw hoorn of u kan een stormloop. Als vast te zitten in een menigte, Houd uw ramen opgerold, and don’t be too surprised if a sheepdog climbs over your car to do its job.

In rural areas, you may see herds of cows or sheep being being moved along roads by people on foot and in vehicles, with dogs working at their sides. Give these herds the right of way. Stop and wait for the herders to wave you through, and proceed slowly. Don’t honk your horn or you could cause a stampede. If stuck in a throng, keep your windows rolled up, and don’t be too surprised if a sheepdog climbs over your car to do its job.

Boeren hebben lang afhankelijk van katten houden van muizen uit hun granen en zaden. Slangen ook graag eten muizen (Hoewel meest inheemse slangen zijn niet dol op katten), dus een boerderij kat kan het houden van beide muizen en slangen. Het is best om zeker zelfs boerderij katten maken (of “Mousers” zoals ze soms genoemd) zijn ingeënt en gecastreerd.

Farmers have long depended on cats to keep mice out of their grains and seeds. Snakes also like to eat mice (though most native snakes are not fond of cats), so a farm cat can keep away both mice and snakes. It is best to make sure even farm cats (or “mousers” as they are sometimes called) are vaccinated and neutered.

Racing and fighting

Racing and fighting

Both horses and dogs are raced for sport, maar alleen in een paar staten. Many people think this is cruel to the animals and risky for the people betting on the races, so they are regulated by governments. Nowhere is dogfighting juridische, en ernstige strafrechtelijke sancties bestaan voor degenen gevangen dieren en mensen in gevaar brengen. De bestrijding van de haan is illegale overal behalve Louisiana en New Mexico, and it is not widely supported even there.

Both horses and dogs are raced for sport, but only in a few states. Many people think this is cruel to the animals and risky for the people betting on the races, so they are regulated by governments. Nowhere is dogfighting legal, and severe criminal penalties exist for those caught putting animals and people at risk. Cock-fighting is illegal everywhere except Louisiana and New Mexico, and it is not widely supported even there.

Exotic animals

Exotic animals

Twenty states have pet rules that ban exotic animals, such as large reptiles, tigers etc. In het places where they are legal, deze “exoten” moet beschikken over vergunningen en licenties en zorgvuldig toezicht worden gehouden om te voorkomen dat hen van het krijgen in de natuurlijke omgeving of het creëren van problemen voor bestaande dieren en hun eigenaren. Birmese pythons, bijvoorbeeld, brought into the USA by collectors and released or escaped, have been known to eat neighborhood pets and local wildlife.

Twenty states have pet rules that ban exotic animals, such as large reptiles, tigers etc. In the places where they are legal, these “exotics” must have permits and licenses and be carefully supervised to prevent them from getting into the natural environment or creating problems for existing animals and their owners. Burmese pythons, for example, brought into the USA by collectors and released or escaped, have been known to eat neighborhood pets and local wildlife.

Buying a pet

Buying a pet

Some shops sell pets, mostly dogs, katten, small rodents and birds, but also whatever is the latest fashion. Some new pets are being bred in cruel conditions to satisfy the latest whim created by a movie or other trend. Meanwhile pets are being put down in shelters for lack of caring homes. If you want a pet, think about going to your local animal shelter instead of to a pet shop.

Some shops sell pets, mostly dogs, cats, small rodents and birds, but also whatever is the latest fashion. Some new pets are being bred in cruel conditions to satisfy the latest whim created by a movie or other trend. Meanwhile pets are being put down in shelters for lack of caring homes. If you want a pet, think about going to your local animal shelter instead of to a pet shop.

Shows and exhibitions

Shows and exhibitions

Some people in the USA who are really proud of their cats, honden, exotische vogels, and horses meet regularly to show their animals. Ze hebben verenigingen en bevordering van hun hobby tijdschriften. Studenten kunnen worden actief betrokken bij het tonen van boerderijdieren en dieren. Veel mensen willen aantonen dat het talent van hun jacht en schapen hoeden honden op wedstrijden genoemd “trials.” Als u gaat, kijken hoe anderen zich gedragen rond de dieren, en merk dat de meeste eigenaren willen geen vreemden hun dieren aan te raken.

Some people in the USA who are really proud of their cats, dogs, exotic birds, and horses meet regularly to show their animals. They have associations and magazines promoting their hobby. Students can be actively involved in showing farm animals and livestock. Many people like to demonstrate the talent of their hunting and sheep-herding dogs at competitions called “trials.” If you go, watch how others behave around the animals, and notice that most owners do not want strangers touching their animals.

Meer informatie

Learn more

Hulp in de buurt van je vinden

Gebruik FindHello om te zoeken naar diensten en middelen in uw stad.

Begin uw zoektocht
Deze pagina heeft je geholpen? Lachebekje Ja Frown gezicht No
Dank u voor uw feedback!