Qoodi

 Sagantaan ispoonsara dhuunfaa baqattootaa maali?

Sagantaan Ispoonsara dhuunfaa U.S. keessatti Welcome Corps (koree simannaa) jedhama. Sagantaa Ministeerri Dhimma Alaa U.S. kan lammiileen Ameerikaa fi jiraattonni dhaabbatoon fedhii isaaniitiin baqattoota akka deeggaran ittii heyyamuudha. Ispoonsaroonni baqattootaaf gargaarsa barbaachisu hunda gochuun jireenya haaraa USA keessatti akka jalqaban taasisuu danda’u. Waa’ee Adeemsaa fi ulaagaalee isaa baraa. 

Updated February 1, 2024

Ispoonsarummaan maali?

Ispoonsarummaa jechuun deeggarsa baqattootaaf biyya haaraa keessa akka qubataniif kennamu jechuudha. Baqattoonni deeggarsa kana karaa dhaabbilee qubsumaa yookiin Ispoonsara dhuunfaa karaa Welcome Corps (koree simannaa) tiin argachuu danda’u.

Qubsumni baqattootaa baratamaan deeggarsa kallattiin mootummaa irraa argamu of keessatti haammata. Mootummaan gargaarsa maallaqaa, mana jireenyaa, fi tajaajiloota barbaachisoo biroo karaa dhaabbilee qubsumaatiin dhiheessuudhaaf itti gaafatamummaa fudhata.

Ispoonsarummaan dhuunfaa gareewwan hawaasa keessaa kanneen fedhii isaaniitiin gahee baqattoota deeggaru fudhatan hirmaachisa. Ameerikaa keessatti kun qaama Welcome Corps (koree simannaa) ti. Ispoonsaroonni dhuunfaa baqattoonni mana jireenyaa akka argatan deeggaruu, deeggarsa maallaqaa taasisuu, fi baqattoonni hawaasichatti akka makaman deeggaruu irratti gargaaru.

Sponsorship refers to the support given to refugees for resettlement in a new country. Refugees can get this support through resettlement agencies or private sponsorship through the Welcome Corps. 

Gosoonni ispoonsarummaa dhuunfaa maal maal fa’i?

Karaa Welcome Corps (koree simannaa) tiin Ispoonsarummaa gosoota lamatu jiru:

 • Ispoonsarummaa walsimsiisuu: Gareewwan ispoonsaraa baqataa ykn maatii eeyyama qubsumaa argate, walitti dhufeenya dhuunfaa kanaan duraa malee ramadamu.
 • Ispoonsarummaa maqaa moggaasuu: Gareewwan ispoonsaraa baqataa ykn maatii kanaan dura dhuunfaadhaan beekan deggaruu filatu.
Ispoonsarummaan dhuunfaa garee miseensota shan of keessatti qabaatee garee ispoonsara dhuunfaa (PSG) jedhamudha. Dhaabbanni gareewwan ispoonsaraa deeggaru dhaabbata ispoonsara dhuunfaa (PSO) jedhama. Dhaabbileen ispoonsara isin gochuu akka hin dandeenye hubachuun barbaachisaadha.

Odeeffannoo kanneen ispoonsara barbaadaniif

Ulaagaaleen ispoonsara taasifamuu maal maali?

Welcome Corps (Koreen Simannaa) eligibility tool (Safartuu ulaagaa) sagantaa kana keessa seenuu danda’uu keessan beekuuf isin gargaaruu danda’u isiniif dhiheessa.

Nama beektanuun ispoonsara taasifamtanii gara USA dhufuuf, dirqama:

 • UNHCR yookiin mootummaa naannoo amma keessa jiraattaniin Adoolessa 30, 2023 yookiin sanaan dura baqataa taatanii galmaa’uu qabdu.Yoo baqataa Kuubaa, Haayitii, Nikaraaguwaa yookiin Veenzuweelaa irraa dhuftan taatan, Fulbaana 30, 2023 dura bakka keessan bu’uun Unki I-134 guutamuu qaba. Yeroo unkichi guutame sanatti biyya lammii itti taataniin ala ta’uu qabdu.
 • Yeroo ammaa kana biyya dhalootaa keessaniin alatti saba sagantaan ispoonsaraa eeyyamameef keessa jiraachuu qabdu.
 • Yeroo ammaa Ameerikaa keessa kan hin jiraanne.
 • Umurii 18 ol ta’uu, yookiin maatii ykn guddiftuu seera qabeessa ta’e waliin raawwatamuu qaba. Daa’imman umuriin isaanii hin geenye fi kan ga’eessota waliin hin jirre ulaagaa hin guutan.
 • Af-gaaffii, qorannoo, fi adeemsa qorannoo barbaachisan hunda xumuruu.
 • Mootummaa U.S.’tiin Ameerikaa keessa akka qubattan hayyamamuu.
Seera U.S. tiin baqataan nama sababa sanyii, amantii, lammummaa, yaada siyaasaa, yookiin qaama garee hawaasaa murtaa’e tokkoo ta’uu isaatiin lubbuun isaa balaa irra waan jiruuf biyya dhaloota isaa gadhiisuun dirqama itti ta’edha.

Ulaagaaleen lammummaa hin jiran. Ispoonsara ta’uuf biyya kamirraayyuu dhufuu dandeessu.

Eenyutu ulaagaa hin guutu?

Namoonni dhuunfaa ulaagaa kunneen hin guunne yookiin biyyoota muraasa keessa jiraatan yeroo kanatti ulaagaa guutuu hin danda’an.

 • Adoolessa 30, 2023 booda baqattummaa argachuuf yoo galmooftan nama beektaniin ispoonsara taasifamuuf ulaagaa guutuu hin dandeessan.Ulaagaa guutuuf guyyaa caqasame kanaan duratti duraan dursitanii baqataa biyya biraa keessatti galmaa’e ta’uu qabdu. Namoonni tokko tokko sagantaa kanaaf galmaa’uuf amma gara biyyoota adda addaatti socho’aa jiru. Sagantaa kanaaf ulaagaa guutuuf gara biyya biraa hin deeminaa. Koreen Simannaa (Welcome Corps) iyyannoo bakka keessan bu’ee hin fudhatu.
 • Baqattoonni biyyoota tokko tokko keessa jiraatan ispoonsara dhuunfaa argachuuf ulaagaa hin guutan. Kanaafis sababoonni hedduun jiraachuu danda’u. Baqattoonni biyyoota armaan gadii keessaa tokko irraa dhufan yoo yeroo ammaa achi jiraachaa hin jiraanne ulaagaa guutuu danda’u. Tarree ffama biyyoota kanneenii ilaalaa.
 • Daa’imman umuriin isaanii hin geenyef kan ga’eessota waliin hin jirre ispoonsara dhuunfaa argachuuf ulaagaa hin guutan. Daa’imman umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta’e hundi maatii isaanii yookiin guddiftuu isaanii seera qabeessa ta’e waliin ispoonsara taasifamuu qabu. Seerri kun daa’imman eeguuf kan ba’edha.
Akeekkachiisa: Sagantaan Galmee Baqattootaa U.S. keessatti, hirmaannaa karaa Welcome Corps (koree simannaa) dabalatee, yeroo hunda bilisadha. Sagantaa kanaaf iyyachuuf maallaqa kaffaluu hin qabdan. Namni tokko yoo maallaqa kennitaniif yookiin oolmaa ooltaniif saganticha keessa isin galchuu akka danda’u yoo isinitti hime, gowwoomsaa dha. Nama dhuunfaa ykn garee kana raawwatu kamiyyuu [email protected] irratti gabaasaa.

Akkamittan ispoonsara dhuunfaa argachuu danda’a?

Baqattootaaf ispoonsara dhuunfaa argachuun adeemsa kallattii miti. Ispoonsara isin hin beekne waliin walsimsiifamuuf, jalqaba karaa Sagantaa Galmee Baqattootaa U.S. tiin U.S. keessatti qubsiifamuuf hayyama argachuu qabdu. Ispoonsara taasifamuun yoo isiniif hayyamame, karaa hojjettoota Giddugala Deeggarsa Qubsumaa keessanii isin beeksifama.

Namni kamuu saganticha keessatti seensa addaa akka argattan wabii isiniif kennuu ykn isin gargaaruu hin danda’u. Baqattoonni hundi adeemsa Sagantaa Galmee Baqattootaa U.S. keessa darbuu fi mootummaa U.S. irraa mirkanaa’uu qabu.

Namni ani beeku tokko ispoonsara na gochuu danda’aa?

Eeyyee, garuu ispoonsarri keessan gaafachuu qaba. Yoo nama U.S. keessaa ispoonsara isin gochuuf fedhii qabu beektan, karaa rifaraalaa (referral) ispoonsara isin gochuuf iyyata galchuu danda’a. Garee ispoonsaraa ta’uuf ulaagaalee iyyannoo hunda guutuu qabu. Iyyata isaanii keessattis waa’ee miseensota maatii hunda odeeffannoo kennuu qabu. Odeeffannoon kun mootummaan U.S. dhimma baqattootaa keessan murteessuuf itti fayyadama. Caalaatti baraa.

Yoon ispoonsara taasifame maal eeguun danda’a?

Akka baqataa USA keessatti ispoonsara taasifame tokkootti bakka jireenyaa fi wantoota bu’uuraa isin barbaachisan argachuuf gargaarsa ni argattu. Gargaarsaa fi deeggarsa mootummaa argachuus ni dandeessu. Kunis kunuunsa fayyaa, ijoollee keessaniif mana barumsaa, deeggarsa hojii argachuu, fi tajaajiloota biroo qubsuma keessan salphaa taasisan ni dabalata.

Baqattoonni ispoonsara taasifaman baqattoota adeemsa ummataatiin qubachiifaman caalaa saffisaan gara Ameerikaa dhufuu hin danda’an. Baqattoonni USA seenan hundinuu ulaagaa adeemsa wal fakkaataa keessa darbu.

Sagantaaleen ispoonsaraa biroo maal fa’i?

Sagantaaleen ispoonsaraa biroo kanneen jiran:

Sagantaaleen kunneen lamaan seera fuula kana irratti tarreeffaman irraa adda ta’e qabu.

Odeeffannoo ispoonsaroota U.S. keessa jiraniif

Ispoonsara dhuunfaa ta’uuf ulaagaaleen jiran maal fa’i?

Ispoonsara dhuunfaa ta’uuf, dirqama:

 1. Lammii Ameerikaa ykn jiraataa dhaabbataa ta’uu.    
 2. Garee yoo xiqqaate miseensota shan qabu ijaaruu.
 3. Bakka baqataan dhufu itti qubatutti dhihoo jiraachuu.
 4. Sakatta’iinsota duubbee xumuruu fi seerota naamusaa irratti walii galuu.
 5. Karoora deeggarsaa bal’aa ta’e baqataaf kennu dhiheessuu.

Akkamittan ispoonsara dhuunfaa ta’a?

Karaa Welcome Corps(Koree simannaa) iyyata galchuu. Garee ispoonsaraa ijaaruu fi ulaagaalee murteessoo kanneen akka sakatta’iinsa duubbee fi karoora deeggarsaa baqattootaaf qopheessuu guutuu isin barbaachisa.

Ispoonsaroonni yeroo tokkotti iyyata tokko qofa galmeessisuu danda’u. Iyyanni tokko nama dhuunfaa ykn maatii tokkoof ta’uu danda’a.

Nama murtaa’e tokko ispoonsara gochuuf gaafachuu nan danda’aa?

Eeyyee, maatii baqattootaa ykn baqataa adda ta’e kan duraan beektan filattanii ispoonsara gochuu ni dandeessu. Rifaraala argachuuf koree simannaaf iyyata galfachuu fi waa’ee nama ispoonsara gochuu barbaaddanii odeeffannoo kennuu qabdu.

Nageenya

Koreen Simannaa (Welcome Corps) nageenya adeemsichaa mirkaneessuuf tarkaanfiiwwan hedduu qaba. Ispoonsaroonni dhuunfaa hundi sakatta’iinsota duubbee kan qaban yoo ta’u, seerota naamusaa cimaa hordofuu qabu. Baqattoonnis hojimaata qorannoo idilee kanneen af-gaaffii bal’aa, qorannoo nageenyaa dhaabbilee U.S., fi sakatta’iinsa fayyaa of keessaa qabu keessa darbu.

Baqattoonni saganticha argachuuf nama kamiifuu kaffaltii raawwachuu, hojjechuu ykn nama kamittiyyuu dhihaachuu akka isaan hin barbaachifne beekuu qabu. Gaaffiin akkasii kamiyyuu hatattamaan koree simannaa (Welcome Corps) [email protected]. irratti gabaafamuu qaba.

Thank you to our partner Tarjimly for help translating this page


Odeeffannoon fuula kanarra jiru, Welcome Corps, Community Sponsorship Hub, ECDC, fi maddoota amanamoo biroo irraa fudhatame. Odeeffannoo salphaatti hubatamuu danda’u kan yeroo hunda haaromfamu dhiyeessuuf kaayyeffanna. Odeeffannoon kun gorsa seeraa miti.

Share