Vaksinat për fëmijë

English gjithashtuJo anglisht

Parents want to protect their children against harm and sickness. Learn what vaccines are and how they work. Find out how to get vaccines for your children and other information about children’s health.

Parents want to protect their children against harm and sickness. Learn what vaccines are and how they work. Find out how to get vaccines for your children and other information about children’s health.

Cilat janë vaksinat

What are vaccinations

Cilat janë vaksinat për fëmijët?

What are vaccines for children?

A vaksinë është një substancë që pengon dikush nga kapjen e një sëmundje. vaksinat (quajtur edhe imunizim) të ndihmuar njerëzit të shmangur sëmundje para se ata kanë nevojë për trajtim. ata zhvillojnë imunitet ndaj sëmundjes. Si rezultat, ata janë shumë gjasa për të kapur atë.

A vaccine is a substance that prevents someone from catching a disease. Vaccines (also called immunization) help people avoid diseases before they need treatment. They develop immunity to the disease. As a result, they are very unlikely to catch it.

Children in the USA regularly receive vaccines to help keep them healthy. Mjekët dhe profesionistët e shëndetit të zhvilluar një plan specifik të cilin ata ndjekin kur vaksinohen fëmijët. Është e rëndësishme që fëmijët tuaj të marrin vaksinat e tyre në kohë, sepse ajo i ndihmon ata të qëndrojnë të shëndetshme dhe sëmundje të lirë.

Children in the USA regularly receive vaccines to help keep them healthy. Doctors and health professionals develop a specific schedule which they follow when vaccinating children. It is important that your children receive their vaccines on time because it helps them stay healthy and disease free.

Ju mund të gjeni which vaccines for children are recommended by doctors at what age. Many vaccines should be given early in a child’s life. Ask your doctor if you have any questions.

You can find out which vaccines for children are recommended by doctors at what age. Many vaccines should be given early in a child’s life. Ask your doctor if you have any questions.

shëndetin e fëmijëve

Children’s health

There are two good websites for finding out more about your children’s health and healthcare in the USA.

There are two good websites for finding out more about your children’s health and healthcare in the USA.

Kids Shëndeti është një website me informacion për prindërit dhe fëmijët në lidhje me tema të ndryshme të lidhura me shëndetin e fëmijëve. When you get to the website, choose “For Parents.” You will find lots of useful information about vaccines for children and other child health questions you may have. Ju mund të mësojnë në lidhje me rritjen dhe zhvillimin normal të fëmijës tuaj, sëmundjeve të fëmijërisë të përbashkët, dhe shumë, me shume.

Kids Health is a website with information for parents and kids about a variety of kids’ health-related topics. When you get to the website, choose “For Parents.” You will find lots of useful information about vaccines for children and other child health questions you may have. You can learn about normal growth and development in your child, common childhood diseases, and much, much more.

Ethnomed ka një numër të burimeve të lidhura me shëndetin e fëmijëve të cilat janë përkthyer në gjuhë të ndryshme.

Ethnomed has a number of child health-related resources which have been translated into different languages.

Mëso më shumë

Learn more

burime të tjera

Other resources

Gjej ndihmë pranë jush

Përdorni FindHello për të kërkuar për shërbimet dhe burimet në qytetin tuaj.

Filloni kërkimin tuaj
A këtë faqe ju ndihmojnë? përballen me smiley po fytyra vrenjt jo
Faleminderit për komentin tuaj!