Kako da traži azil

Takođe na engleskomNe zna engleski

Ova stranica ima informacije o tome šta je azil i kako podneti zahtev za azil u sad-u.

This page has information about what asylum is and how to apply for asylum in the USA.

Podnosioci zahteva azil 2018
Foto: Hektor Silva – carina i
Asylum Applicants 2018
Photo: Hector Silva – Customs and Border Protection

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Američka pravila za azil se menjaju i možda neće biti moguće da se prijave za azil na američko-Meksičnoj granici. Pročitajte najnovije dopune za osobe koje traže azil.

IMPORTANT NOTICE: The US asylum rules are changing and it may not be possible for you to apply for asylum at the US-Mexico border. Read the latest updates for asylum seekers.

Da li je azil?

What is asylum?

Azil je kada primite zaštitu od vlade SAD-a, jer sigurno ne možete vratiti u svoju otadžbinu. Svake godine dolaze da ih sad traže zaštitu, jer oni su pretrpeli progon ili strahuju da će patiti progon treba da: trka, religija, nacionalnost, članstvo u određene društvene grupe, ili političko mišljenje.

Asylum is when you receive protection from the United States government because you cannot safely return to your home country. Every year people come to the USA seeking protection because they have suffered persecution or fear that they will suffer persecution due to: race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion.

Ova stranica ima za cilj da vam pomogne da shvatite više o azilu i da pomogne te pronađite resurse, ako je potrebno da traži azil. Ova stranica nije predviđeno kao pravni savet.

This page is meant to help you understand more about asylum and to help you find resources if you need to apply for asylum. This page is not intended as legal advice.

Kako da se obratim za azil?

How do I apply for asylum?

Da zatraži azil, Morate biti u Sjedinjenim Državama, kada zatvorite. Ako dolazite u Sjedinjene Države sa važeća viza ili način da udete u sad, možete uneti Sjedinjenih Država i zatim proslediti tvoju molbu za azil. Većinu vremena, Mora da zatraži azil u roku od godinu dana po dolasku u Sjedinjene Države, Iako je pitajte izuzeća.

To apply for asylum, you need to be in the United States when you apply. If you arrive to the United States with a valid visa or way to enter the United States, you can enter the United States and then submit your asylum application. Most of the time, you must apply for asylum within one year of arriving in the United States, although you can ask for an exemption.

Infographic procesa azil u sad
Pregled procesa azil u sad Pozdrav od prvih ljudskih prava
Infographic of the asylum process in the USA
Overview of the asylum process in the USA courtesy of Human Rights First

Šta ako sam na granici sad-Meksiko?

What if I am on the US-Mexico border?

Američka administracija pokušava da spreči ljude da traže azil u Americi. Osobe koje traže azil održavaju se u kampove ili pritvora centri. Se dogodilo od njihovih roditelja. Čitanje ispravke za osobe koje traže azil na granici Sjedinjenih Država.

The US administration is trying to stop people from seeking asylum in the USA. Asylum seekers are being held in camps or detention centers. Children have been taken away from their parents. Read updates for asylum seekers on the US border.

Da bi dobio azil u Americi, To pomaže tvom slučaju ako imate dokaze da si progonjen ili zlostavljana, i da tvoja vlada ne ti, kurvin sine. Što više dokaza imate bolju priliku moraš ga dobiti azil da mogu da ostanem u Sjedinjenim Državama. Uverite se da uvek govori istinu, u suprotnom mogli odmah ste tvoj slučaj je odbijen. Takođe morate biti vrlo određeni o detaljima. Važno je da provedem vremena da se setim šta se tačno dogodilo, na tačan datum. Ako napravite grešku, Vlada možda misle da si lagao.

In order to get asylum in the USA, it helps your case if you have evidence to prove you were persecuted or abused, and that your government did not protect you. The more evidence you have the better chance you have to win your asylum case to be able to stay in the United States. Be sure to always tell the truth, otherwise you could immediately have your case denied. You also need to be very specific about the details. It is important to spend time remembering exactly what happened, on the exact date. If you make a mistake, the government may think you are lying.

Ovde su vrste dokaza koje možete koristiti za podršku kućištu azil:

Here are types of evidence that you can use to support your asylum case:

 • Lična dokumenta (i to. vaš pasoš, izvod iz knjige rođenih, Studentski identifikacionu karticu, Domaćinstvo registra, Nacionalni identitet kartice, ili politička stranka članska kartica)
 • Dokumenti identitet članova porodice, koji je otputovao u Sjedinjene Države sa tobom
 • Vencani list i izvode iz knjige rođenih za decu
 • Akademske zapise (i to. škola zapise, Certifikati, i diplome)
 • Medicinski karton iz hospitalizacija ili tretman zbog maltretiranja u domovini
 • Zatvor ili sudski zapisi
 • Svaki nacrt azil ili izjave koje ste možda kreirali
 • Svakom dokumentu koji je dostavio bilo koji deo vlade SAD-a
 • Sve druge dokumente koji mislite da je možda važno
 • Identity documents (i.e. your passport, birth certificate, student identification card, household registry, national identity card, or political party membership card)
 • Identity documents of family members who traveled to the United States with you
 • Marriage certificate and birth certificates for children
 • Academic records (i.e. school records, certificates, and diplomas)
 • Medical records from hospitalization or treatment due to mistreatment in home country
 • Jail or court records
 • Any draft asylum applications or affidavits that you may have created
 • Any document that has been filed with any part of the United States government
 • Any other documents that you think might be important

Ako ste bili u stanju da donese ove dokumente sa tobom kad si pobegao tvoja domovina, To je u redu. Možete pročitati više kasnije na ovu stranicu o dokazivanju kućištu azil bez dokumenata.

If you were not able to bring these documents with you when you fled your home country, that is okay. You can read more later on this page about proving your asylum case without documents.

Više resursa na našem sajtu

More resources on our website

Jesi ti na ni na strani Sjedinjenih Država/Meksiko granice i nisam siguran šta dalje? Da li si tražio sklonište, pravna podrška, hrana, i pomozi sa tvrdeći azil? Jesi li pod 18? Ovde su neke organizacije koji je možda mogao da pomogne da se obezbedi osnovne potrepštine i savet za tvoj slučaj.

Are you on either side of the United States/Mexico border and not sure what to do next? Are you looking for shelter, legal support, food, and help with claiming asylum? Are you under 18? Here are some organizations that may be able to help provide you with basic necessities and advice for your case.

Resursi i informacije koje pomažu ti znaš svoja prava na granici i kao emigrant u Americi.

Resources and information to help you know your rights at the border and as an immigrant in the USA.

Posetite našu stranicu za pravne resurse da biste pronašli besplatne ili Niskobudžetna pravnu pomoć.

Visit our legal resources page to find free or low-cost legal help.

Koristite pronalazač nam lokalnih resursa da biste pronašli resurse i usluge blizu tebe. Prvo unesite vaš jezik. Zatim unesite svoj grad. Zatim odaberite “resetttlement i azil.”

Use our local resource finder to find resources and services near you. First enter your language. Then enter your city. Then choose “resetttlement and asylum.”

Drugi resursi radi lakšeg traži azil

Other resources to help you apply for asylum

I lak je za čitanje, korak po korak objašnjenje sa puno informacije o pripremi za proces podnošenja azil.

An easy to read, step-by-step explanation with a lot of information on preparing for the asylum application process.

Procesu traženja azila, objasnio je od strane Sjedinjenih Država državljanstvo i imigraciju. Prikaz I-589 aplikacija za azil i uskraćivanja uklanjanje. Studija aplikacija. Potrebno je da popunite ga u roku od godinu dana od dolaska u Sjedinjene Države.

The asylum process, explained by the United States Citizenship and Immigration Services. View the I-589 Application for Asylum and Withholding of Removal. Study the application. You need to fill it out within one year of arriving to the United States.

Možda imate mnogo pitanja. Evo nekih odgovora na pitanja od strane ljudi koji traže zaštitu u Sjedinjenim Državama.

You might have many questions. Here are some answers for questions asked by people seeking protection in the United States.

Stranice o tome kako da se prijavim za azil UNHCR-a su na engleskom jeziku, francuski, Španski i arapski.

The UNHCR pages about how to apply for asylum are in English, French, Spanish and Arabic.

Saznajte više o azilu, uskraćivanja uklanjanje, Konvencija Ujedinjenih nacija protiv torture, proces podnošenja zahteva za azil, Kako da traže azil u pritvoru imigranta, Specijalni emigrant statusa maloletnika, i privremeno zaštićeni status.

Learn more about asylum, withholding of removal, the United Nations Convention against torture, the process for applying for asylum, how to seek asylum while in immigrant detention, special immigrant juvenile status, and temporary protected status.

Prezentaciju o tome kako da sastavim dokumente za jedan slucaj za azil.

A presentation about how to put together documents for an asylum case.

Šta se dešava tokom intervjua azil?

What happens during the asylum interview?

U ovom video, advokat se pretvara da je oficir za azil i postavlja pitanja koja bi normalno tokom intervjua biti zatraženo da ti. Ovo će pomoći da se pripremite svoje odgovore na pitanja, oni će vas pitati.

In this video, a lawyer pretends to be an asylum officer and asks questions that would normally be asked to you during an interview. This will help you prepare your own answers to the questions they will ask you.

Kako mogu da dobijem moj slučaj azil ako nemam dokaz da sam bio naudili?

How can I win my asylum case if I don’t have proof I was harmed?

Ovaj video je o tome kako da osvoji jedan slucaj za azil, čak i ako nemate dokaza da vas povredi. Se može izvesti ako mozes da postoji uzorak ili praksa zlo u vašoj zemlji.

This video is about how to win an asylum case even if you don’t have proof that you were harmed. It can be done if you can demonstrate that there is a pattern or practice of harm in your country.Podnošenja zahteva za azil – osvajanje tvoj slučaj

Applying for asylum – winning your case

U ovom video, Bivši imigraciju i naturalizaciju usluge advokata Carl Shusterman razgovori o kako te mogu dobiti azil kroz pažljive pripreme.

In this video, former Immigration and Naturalization Service Attorney Carl Shusterman talks about how you can win your asylum case through careful preparation.Nekoliko načina jedan slucaj za azil može biti napravljen u Americi

Several ways an asylum case can be made in the USA

Ovaj video ima više informacija o tome kako da primenite i kvalifikovali za azil u Sjedinjenim Državama.

This video has more information about how you could apply and qualify for asylum in the United States.

Znam svoja prava!

Know your rights!

Ovi priručnici su namenjena da pruži osnovne informacije dati imigranata razumevanje njihovih prava u okviru saveznog. zakon tokom postupka imigracije ili ako su uhapsili su i u pritvoru od strane Ministarstva odbrane. Informacije u ovim priručnika ne bi trebalo smatrati pravne savjete, i pritvorenih imigranata i njihove voljene osobe pozvane su da traže kvalifikovanih pravne savjete iz Narodne emigrant pravde centar ili drugu organizaciju kredibilan.

These manuals are intended to provide basic information to give immigrants an understanding of their rights under U.S. law during immigration proceedings or if they are arrested and detained by the Department of Homeland Security. The information in these manuals should not be considered legal advice, and detained immigrants and their loved ones are encouraged to seek qualified legal advice from the National Immigrant Justice Center or another credible organization.

Ako nemate advokata

If you do not have a lawyer

Da li je bilo naređenje izdat za uklanjanje ili deportacije, i dalje imaš priliku za podnošenja zahteva za azil, čak i ako nemate advokata.

If there has been an order issued for your removal or deportation, you still have a chance for applying for asylum, even if you do not have a lawyer.

Evo nekih smjernica za podnošenje zahteva za azil bez advokata:

Here are some guidelines for filing for asylum without a lawyer:

Informacije za LGBTQ zajednicu

Information for the LGBTQ community

Znam da tvoja prava LGBTQ osoba koje traže azil je dokument za ljude koji se boje da se vrate u svoje matične zemlje, jer su lezbejke, gej, Biseksualne ili transrodne (LGBT) i/ili je to zbog njihovog HIV statusa. Takođe možete da čitate dokument u španski, francuski i arapski.

Know Your Rights LGBTQ Asylum Seekers is a document for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) and/or due to their HIV status. You can also read the document in Spanish, French and Arabic.

Možda ćete morati odbrana protiv deportacije, ako se bojite da ćete biti naudili ili mučili ako vas deportuju u svoju otadžbinu. Centar za nacionalne emigrant pravde je dostupna za pružaju pravnog zastupnika i pružanje pravne upute. Možete se obratiti nacionalnom emigrant pravde centar na besplatan broj svoj danak: (312) 263-0901.

You may have a defense against deportation if you fear you will be harmed or tortured if you are deported to your home country. The National Immigrant Justice Center is available to provide legal counsel and provide legal referrals. You can contact the National Immigrant Justice Center at its toll free number: (312) 263-0901.

Zahtev za izbeglički status/politički azil u sad: procesima i organizacijama koje pomažu

Applying for refugee status/political asylum in the USA: processes and organizations that help

Evo ti neke korisne resurse za informacije i pomoć.

Here are some helpful resources for information and assistance.

ASHN radi sa domaćinima da pruži utočište i socijalne podrške za osobe koje traže azil. Domaćini uključuju grupe kuću u Baltimoreu i pojedince koji otvaraju sobu u svoje domove. Domaćin i za veću zajednicu ASHN pružaju socijalna podrška klijentima.

ASHN works with hosts to provide shelter and social support for asylum seekers. Hosts include a group house in Baltimore and individuals who open a room in their homes. Hosts and the larger ASHN community provide social support to clients.

Tel: 443-850-0627. Pruža briћna zajednice i mnoge usluge za osobe koje traže azil i asylees, uključujući i vođenje slučajeva, Obuka za zapošljavanje, Engleski predavanja, Wellness i ishrana programiranje u ponedeljak-četvrtak. Pored toga, AWE pruža prelazni stambenih ženama koji traže azil. Oblasti servis: Baltimore

Tel: 443-850-0627. Provides a nurturing community and many services to asylum seekers and asylees, including case management, employment training, English classes, wellness and nutrition programming Monday-Thursday. Additionally, AWE provides transitional housing to women seeking asylum. Service area: Baltimore

Njihov program pro bono pravnog zastupnika odgovara dobri advokati sa tražilaca azila koji treba pomoć, a ne u suprotnom bi mogao da priušti visokog kvaliteta pravnog zastupnika.

Their pro bono legal representation program matches good lawyers with asylum-seekers who need help and would not otherwise be able to afford high-quality legal representation.

Tel: 410-230-2700. Nacionalna organizacija za emigrantske i zastupanje izbeglica i programiranje koji radi sa mnogim drugim grupama u U.S.A.. Oni fokusiraju na integraciju izbeglica u naseljavanje i zajednice, alternativa za pritvor za osobe koje traže azil, porodica o ponovnom ujedinjenju i hranitelja za migrante bez pratnje mlade. Oblasti servis: Širom zemlje.

Tel: 410-230-2700. National organization for migrant and refugee advocacy and programming that works with many other groups in the U.S. They focus on refugee resettlement and community integration, alternatives to detention for asylum seekers, family reunification and foster care for unaccompanied migrant youth. Service area: Nationwide.

Tel: 1-888-373-7888 ili tekst "Pomoć" ili "INFO" na BeFree (233733). Nacionalnog, linija koja povezuje žrtve trgovine ljudima, profesionalci, i članova zajednice informacije i upute, kao i resursi za obuku i tehničku pomoć. Oblasti servis: Širom zemlje.

Tel: 1-888-373-7888 or text “HELP” or “INFO” to BeFree (233733). A national, toll-free hotline that connects trafficking victims, professionals, and community members to information and referrals, as well as resources for training and technical assistance. Service area: Nationwide.

Severozapadni emigrant prava projekta nudi usluge u obrazovanju zajednica, uticaj parnice, direktne pravne usluge, Podrška za preћivelima nasilja u porodici i drugih zločina, azil, porodice usluge, Podrška za decu & mladost, državljanstvo, Odložene radnje & UKOLIKO, i kazni i deportacije obranu.

Northwest Immigrant Rights Project offers services in community education, impact litigation, direct legal services, support for survivors of domestic violence and other crimes, asylum, family services, support for children & youth, citizenship, Deferred Action & DACA, and detention and deportation defense.

Zahtev za izbeglički status/politički azil van Amerike

Applying for refugee status/political asylum outside of the USA

Ova stranica prikazuje besplatno ili smanjene cenjenom pravne usluge koje su dostupne u zemljama širom sveta. Potvrdu za pravne usluge u vašoj zemlji.

This page shows the free or reduced priced legal services available in countries all over the world. Check for legal services in your country.

Upozorenje za borbu protiv prevara

Anti-fraud warning

Pročitajte ove informacije da se zaštitite od ljudi koji to nisu pravi advokati! Postoje ljudi koji će se pretvarati da ti pomognem, tako da oni mogu da svoj novac. Saznajte kako da ih prepoznaju i zaštitili! Emigrant centar za pravne resurse (ILRC) napravio informacije da vas zaštiti od prevare. možeš čitanje i preuzmite informacije na engleskom jeziku. Ili možete čitanje i preuzimanje informacija na španskom.

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. You can read and download the information in English. Or you can read and download the information in Spanish.

uči više

Learn more

Drugi resursi

Other resourcesInformacije na ovoj stranici dolazi iz UNHCR-A, USCIS i drugih pouzdanih izvora. To je namenjen vodič i ažurira onoliko često koliko je to moguće. USAHello ne daje pravne savjete, niti je bilo ko od naših materijala nameravala biti uzeta kao pravne savjete. Ukoliko ste u potrazi za besplatan ili Niskobudžetna advokat ili pravna pomoć, Imamo tonsku probu Traženje slobodnog i Niskobudžetna pravne usluge.

The information on this page comes from UNHCR, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!