Informacije koje traže azil – ažurirana januara 2020

Takođe na engleskomNe zna engleski

Ovde je ažurirane informacije za tražilaca azila dolazi u Sjedinjene Države.

Here is updated information for asylum seekers coming to the United States.

Januara 7, 2020 -Meksički tražioci azila mogu biti poslati sa američke granice u Gvatemala.

January 7, 2020 – Mexican asylum seekers may be sent from the US border to Guatemala.

Neki tražioci azila iz El Salvadora i Hondurasu već su poslali u Gvatemala od strane američkih zvaničnika na granici Meksiko-Teksas u El Pasu i u dolini Rio Grande. Odeljenje za unutrašnju bezbednost je reklo da bi sada i Meksikanci mogli da budu poslati. Tražioci azila moraće da traže zaštitu u Gvatemala umesto u Sjedinjenim Državama. Ovaj plan uključuje i decu, kao i odrasle.

Some asylum seekers from El Salvador and Honduras have already been sent to Guatemala by US officials at the Mexico-Texas border at El Paso and in the Rio Grande Valley. The Department of Homeland Security said that now Mexicans may be sent as well. Asylum seekers will have to ask for protection in Guatemala instead of the United States. This plan includes children as well as adults.

Ove akcije deo su AMERIČKOG sporazuma sa Gvatemala, koji je nazvao sporazum o operativu Gvatemala azila (ACA). Sjedinjene Države su ostvarile slični sporazumi sa Honduras i El Salvador.

These actions are part of a US agreement with Guatemala called the Guatemala Asylum Cooperative Agreement (ACA). The United States has made similar agreements with Honduras and El Salvador.

Da bi izbegao slanje u Gvatemala, tražioci azila prvo moraju da kažu da strahuju od progona ili mučenja u Gvatemala. Onda moraju dokazati da su verovatno proganjani ili mučeni kada dođu tamo.

To avoid being sent to Guatemala, asylum seekers must first say they fear persecution or torture in Guatemala. Then they must prove that they are likely to be persecuted or tortured when they get there.

Američko-imigracioni i carinski organi (LED) je takođe slao Neki Meksički tražioci azila vraćaju u Meksiko daleko od granice. To je deo AMERIČKOG sporazuma sa Meksika koji se zove inicijativa za repatrijaciju enterijera.

US Immigration and Customs Enforcement (ICE) has also been sending some Mexican asylum seekers back to Mexico away from the border. This is part of a US agreement with Mexico called the Interior Repatriation Initiative.

Septembra 28, 2019 – dve dopune za osobe koje traže azil:

September 28, 2019 – two updates for asylum seekers:

1) Naređenje saveznog sudije zaustavlja novo pravilo o pritvoru dece i porodica koje traže azil u Sjedinjenim Državama.

1) An order from a federal judge stops a new rule about detention for children and families seeking asylum in the United States.

Sudija Dolly Gee iz federalnog Okružnog suda za centralni okrug Kalifornija izjavio je u septembru 27 da administracija ne može da promeni postojeću uredbu o saglasnosti (Sporazum), koji se zove ugovor o Flores.

Judge Dolly Gee of the Federal District Court for the Central District of California said on September 27 that the administration cannot make changes to the existing consent decree (agreement), which is called the Flores Agreement.

Sporazum o Flores kaže da se deca ne mogu održavati u pritvoru više od 20 dana. Vlada je saopštila u avgustu 21 da bi ministarstvo za unutrašnju bezbednost trebalo da bude dozvoljeno da čuva porodice sa decom koje traže azil dok ne dobije azil ili deportovan. Ali sudija "Gee" kaže, "Sporazum o poravnanju i dalje je na snazi i nije prekinut."

The Flores Agreement says children cannot be held in detention for more than 20 days. The government said on August 21 that the Department of Homeland Security should be allowed to keep asylum-seeking families with children in detention until they are granted asylum or deported. But Judge Gee says, “The Flores settlement agreement remains in effect and has not been terminated.”

2) Sudija na federalnom sudu u okrugu Kolumbija zaustavio je još jedan vladin plan o deportaciji.

2) A judge in federal court for the District of Columbia stopped another government plan about deportation.

Okru ni sudija Ketanji Braun Džekson u Vašingtonu, DC, saopštio je u septembru 27 da se vlada nije mogla proširiti na brze deportacije, poznatije kao one koje su uređene. U julu, Američka vlada je saopštila da je sve više nego što je došlo do ubrzanog uklanjanja, kako bi se širom sad primenjivao na nedokumentovano ljude koji ne mogu da dokažu da su bili u zemlji najmanje dve godine. Ali sudija kaže da ljudi ne mogu da budu deportovani dok ne čuju saslušanje.

District Judge Ketanji Brown Jackson in Washington, DC, said on September 27 that the government could not expand fast-track deportations, known as expedited removals. In July, the US government said it was increasing expedited removals to apply all over the USA to undocumented people who cannot prove they have been in the country for at least two years. But the judge says people cannot be deported until they have had a hearing.

Američka vlada će osporiti obe takve presude. Ali za sada, Vlada mora da sledi sudove’ Odluke.

The US government will challenge both of these rulings. But for now, the government must follow the courts’ decisions.

Septembra 11, 2019, Ažuriranje:

September 11, 2019, update:

Vrhovni sud sad doneo je važnu odluku. Sud je zaključio da Sjedinjene Države mogu da kažu ne tražiocima azila koji dolaze na AMERIČKU granicu preko druge zemlje. Za sada, ljudi mogu da traže azil na AMERIČKOJ granici, ako im se usput odbije azil u drugoj zemlji.

The US Supreme Court has made an important decision. The Court decided the United States can say no to asylum seekers who come to the US border through another country. For now, people can only ask for asylum at the US border if they have been refused asylum in another country along the way.

Američka vlada predložila je to novo pravilo u julu 16. Od tada, AMERIČKE sudije zaustavile su da se vladavina koristi. U američkim sudovima postoje organizacije koje se bore protiv ovog pravila. Međutim, Vrhovni sud kaže da vlada može da počne da koristi novo pravilo za sada, pre nego što se odluče sudski postupci. Služba Sjedinjenih Država za državljanstvo i imigraciju (USCIS) kaže da će početi da koristi pravilo što je pre moguće.

The US government proposed this new rule on July 16. Since then, US judges have stopped the rule being used. There are organizations fighting against this rule in the US courts. But the Supreme Court says the government can start using the new rule for now, before the court cases have been decided. The United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) said it will start using the rule as soon as possible.

Šta to znači za tražioce azila iz centralne i Južne Amerike?

What does this mean for asylum seekers from Central and South America?

Ovo pravilo znači da tražioci azila iz centralne i Južne Amerike koji su putovali kroz Meksiko neće moći da naprave zahtev za azil. Ako tražiš azil na AMERIČKOJ granici, Možeš biti odsutan bez saslušanja, Osim ako nisi tražio azil u Meksiku ili drugu zemlju na vašem putovanju i odbio je. Ovo novo pravilo odnosi se na decu, kao i na odrasle.

This rule means that asylum seekers from Central and South America who traveled through Mexico will not be able to make an asylum request. If you ask for asylum at the US border, you can be turned away without a hearing, unless you asked for asylum in Mexico or another country on your journey and were refused. This new rule applies to children as well as adults.

Ko obavlja novo pravilo Ne primeniti na?

Who does the new rule not apply to?

Novo pravilo se ne odnosi na svakoga ko traži azil na američko-meksičkoj granici:

The new rule does not apply to everyone seeking asylum at the US-Mexican border:

 • Ne primenjuje se ako ste Meksički građanin.
 • Ne primenjuje se ako možete dokazati da ste zabranili azil na putu ka AMERIČKOJ granici.
 • Ne primenjuje se ako možete dokazati da ste žrtva trgovine ljudima.
 • Ne primenjuje se ako se već nalazite u Americi.
 • It does not apply if you are a Mexican citizen.
 • It does not apply if you can prove that you were denied asylum along the way to the US border.
 • It does not apply if you can prove you are a victim of human trafficking.
 • It does not apply if you are already in the USA.

Pročitajte više detalja o Stranica sa najčešća pitanja o klinici.

Read more details on the CLINIC FAQs page.

Septembra 9, 2019, Ažuriranje:

September 9, 2019, update:

Savezni sud u sad naredio je vladi da zaustavi uvođenje novog pravila. Pravilo je reklo da tražioci azila koji stižu na granici sad i Meksika moraju prvo da traže azil u drugoj zemlji kroz koje su putovali na putu.

A US federal court has ordered the government to stop the introduction of a new rule. The rule said asylum seekers arriving at the US-Mexico border must first ask for asylum in another country they traveled through on their route.

Novo pravilo (Vidimo se u julu 16) već je zaustavljen u Kaliforniji i Arizoni. Današnja odluka znači da granični službenici u Teksasu i Novom Meksiku takođe moraju da nastave da prihvataju sve prijave od tražilaca azila.

The new rule (see July 16) had already been stopped in California and Arizona. Today’s ruling means that border officials in Texas and New Mexico must also continue to accept all applications from asylum seekers.

Avgusta 23, 2019, Ažuriranje:

August 23, 2019, update:

Američko ministarstvo za unutrašnju bezbednost i Odsek za zdravstvo i ljudska pitanja objavio je promenu pravila o pritvoru dece i porodica koje traže azil u Sjedinjenim Državama.

The US Department of Homeland Security and Department of Health and Human Services published a change to the rules about detention for children and families seeking asylum in the United States.

Prema trenutnim pravilima, Deca se ne mogu čuvati u pritvorskim centrima više od 20 dana. Novim pravilima omogućiće se odeljenju za unutrašnju bezbednost da u pritvoru zadrže porodice koje traže azil, dok im ne bude odobren azil ili deportovan. Nova pravila još nisu odobrena. Uskoro ćemo ažurirati ove informacije.

Under current rules, children cannot be kept in detention centers for more than 20 days. The new rules would allow the Department of Homeland Security to keep asylum-seeking families with children in detention until they are granted asylum or deported. The new rules have not been approved yet. We will update this information soon.

Možete pročitati predložena pravila u saveznom registru.

You can read the proposed rules in theFederal Register.

Avgusta 16, 2019, Ažuriranje:

August 16, 2019, update:

AMERIČKI sud je saopštio da Sjedinjene Države mogu da stave novo pravilo o azilu u nekim državama, ali ne u drugim zemljama.

A US court said that the United States can put in place a new rule about asylum in some states but not in others.

Novo pravilo (Vidimo se u julu 16 ispod) kaže da tražioci azila koji stižu na granici sad i Meksika moraju prvo da traže azil u drugoj zemlji kroz koje su prošli ovuda.

The new rule (see July 16 below) said that asylum seekers arriving at the US-Mexico border must first ask for asylum in another country they traveled through along the way.

Danas, tri sudije postigle su odluku u AMERIČKOM žalbenom sudu u San Franciscu. Ovaj žalbeni sud pokriva deveti okrug, koji uključuje Kaliforniju i Arizonu. Sudije su saopštile da Amerika mora nastaviti da prihvata sve prijave od tražilaca azila u Kaliforniji i Arizoni, čak i ako nisu zatražili azil u drugim zemljama. Međutim, Amerika može da odbije da prihvati zahteve za azil od migranata koji stižu na američko-Meksiko granici u Teksasu ili u Novom Meksiku ukoliko migranti ne budu odbili azil u drugoj zemlji ili zemljama.

Today, three judges made a decision in a US Court of Appeals in San Francisco. This Court of Appeals covers the Ninth District, which includes California and Arizona. The judges said that the USA must continue to accept all applications from asylum seekers in California and Arizona, even if they have not asked for asylum in other countries. But the USA can refuse to accept asylum applications from migrants arriving at the US-Mexico border in Texas or New Mexico unless the migrants were refused asylum in another country or countries along the way.

Sudije nisu saopštile da je bilo pravo ili legalno da Sjedinjene Države odbiju zahteve za azil. Upravo su rekli da nema dovoljno informacija za blokiranje novih pravila širom cele zemlje. Organizacije koje podržavaju tražioce azila naporno rade na tome da pruže više informacija o tome da je novo pravilo protiv AMERIČKOG zakona.

The judges did not say it was right or legal for the United States to refuse asylum requests. They just said there was not enough information to block the new rule across the whole country. Organizations that support asylum seekers are working hard to provide more information that the new rule is against US law.

Šta to znači za tražioce azila iz centralne i Južne Amerike?

What does this mean for asylum seekers from Central and South America?

Su sudije’ odluka znači da, Za sada, ljudi koji dolaze kroz Meksiko još uvek mogu zatražiti azil na AMERIČKOJ granici u Kaliforniji i Arizoni. Ali ako traže azil na AMERIČKOJ granici u Teksasu ili u Novom Meksiku, mogu biti skloni bez saslušanja (Osim ako nisu odbili azil u drugoj zemlji).

The judges’ ruling means that, for now, people coming through Mexico can still ask for asylum at the US border in California and Arizona. But if they ask for asylum at the US border in Texas or New Mexico, they can be turned away without a hearing (unless they have been refused asylum in another country).

Avgusta 5, 2019, Ažuriranje:

August 5, 2019, update:

Prošle nedelje vlada Sjedinjenih Država najavila je "bezbedan sporazum o trećoj zemlji" sa Gvatemala.

Last week the United States government announced a “safe third country agreement” with Guatemala.

Ovaj sporazum se odnosi na ljude na američko-Meksiko granici tražeći azil u sad-u. Ako su migranti došli kroz Gvatemala na svom putovanju i nisu tražili azil tamo, Onda oni ne mogu tražiti azil u Sjedinjenim Državama.

This agreement applies to people at the US-Mexico border seeking asylum in the USA. If migrants came through Guatemala on their journey and did not seek asylum there, then they cannot ask for asylum in the United States.

Puno je ljudi u Gvatemala i Americi koji kažu da će sporazum staviti migrante u opasnost. Postojaće izazovi u sudovima u obe zemlje. U isto vreme, Odeljenje za unutrašnju bezbednost kaže da se nada da će potpisati slične sporazume sa drugim zemljama, uključujući Meksiko, Honduras, El Salvador, Panama, i Brazila.

There are many people in Guatemala and the USA who say the agreement will put migrants in danger. There will be challenges in the courts in both countries. At the same time, the Department of Homeland Security says it is hoping to sign similar agreements with other countries, including Mexico, Honduras, El Salvador, Panama, and Brazil.

Šta ovaj ugovor znači za tražioce azila?

What does this agreement mean for asylum seekers?

Dogovor znači da ako stignete na AMERIČKU granicu nakon što ste došli kroz Gvatemala, neće vam biti dozvoljeno da podnesete azil. Umesto toga, možete odabrati da se vratite u Gvatemala ili u svoju domovinu.

The agreement means that if you arrive at the US border after coming through Guatemala, you will not be allowed to claim asylum. Instead, you can choose to return to Guatemala or to your home country.

Ovaj sporazum će uglavnom uticati na ljude iz El Salvador i Hondurasa. Ne utiče na Gvatemalans. Gvatemalans i svi ostali koji se plaše da budu proganjani u Gvatemala trebalo bi da imaju intervju sa američkim zvaničnicima da vide da li imaju pravo da traže azil u Americi.

This agreement will mostly affect people from El Salvador and Honduras. It does not affect Guatemalans. Guatemalans and any others who are afraid of being persecuted in Guatemala should have an interview with US officials to see if they have a right to seek asylum in the USA.

Kada će se ugovor početi koristiti?

When will the agreement start to be used?

Ovaj Kongres Gvatemalan mora da odobri ugovor pre nego što počne. Ako odobre, sporazum može da se koristi počev od nekoliko nedelja.

The Guatemalan Congress has to approve the agreement before it begins. If they approve, the agreement may be used starting in a few weeks.

Jula 29, 2019, Ažuriranje:

July 29, 2019, update:

AMERIČKI državni tužilac doneo je novu odluku o azilu zbog članstva u porodici.

The US Attorney General made a new ruling about asylum because of family membership.

Novo pravilo kaže da ljudi koji bi mogli da se suoče sa progonom u svojoj zemlji zbog članstva u porodici ne mogu da traže azil u sad-u iz tog razloga. Zakon o azilu kaže da ljudi mogu da traže azil ako su članovi “određenoj društvenoj grupi.” Do sada, To uključuje ljude koji su bili mete zbog članstva u porodici. Međutim, državni tužilac bar kaže da se članstvo u porodici ne računa.

The new rule says that people who may face persecution in their country because of their family membership cannot seek asylum in the USA for that reason. Asylum law says that people can seek asylum if they are members of “a particular social group.” Until now, this has included people who have been targeted because of their family membership. But Attorney General Barr says that family membership does not count.

Kakve veze ima ovo zlo za osobe koje traže azil?

What does this mean for asylum seekers?

Ako je neko u vašoj neposrednoj porodici bio žrtva pretnji, nasilja ili progona, Ne smete koristiti to kao razlog za traženje azila u Americi.

If someone in your immediate family has been a victim of threats, violence or persecution, you may not use that as a reason to seek asylum in the USA.

Jula 24, 2019, Ažuriranje:

July 24, 2019, update:

AMERIČKI sudija izjavio je u julu 16 pravilo o tražiocima azila nije zakonito.

A US judge said the July 16 rule about asylum seekers is not lawful.

Pravilo je reklo da tražioci azila koji stižu na granici sad i Meksika mogu samo da traže azil na AMERIČKOJ granici ako im se usput odbije azil u drugoj zemlji. Međutim, sudija Jon tigar u San Francisku zaključio je da Amerika mora nastaviti da prihvata tvrdnje iz tražilaca azila čak i ako nisu zatražili azil u drugim zemljama. On je rekao da se pravilo ne uklapa u američke zakone i da je na kongresu da odluči ko može da podnese zahtev za azil.

The rule said that asylum seekers arriving at the US-Mexico border can only ask for asylum at the US border if they were refused asylum in another country along the way. But Judge Jon Tigar in San Francisco ruled that the USA must continue to accept claims from asylum seekers even if they have not asked for asylum in other countries. He said the rule did not fit with American laws and that it was up to Congress to decide who can apply for asylum.

Šta to znači za tražioce azila iz centralne i Južne Amerike?

What does this mean for asylum seekers from Central and South America?

Odluka sudije znači da ljudi koji dolaze kroz Meksiko još uvek mogu da traže azil kada stignu u sad.

The judge’s ruling means that people coming through Mexico can still ask for asylum when they reach the USA.

Jula 23, 2019, Ažuriranje:

July 23, 2019, update:

Američka vlada saopštila je u julu 22 povećanje broja uređenih uklanjanja, Počev od današnjeg dana.

The US government announced on July 22 that it is increasing the number of expedited removals, starting today.

Odstranjenje, znači, brzo i ljude iz SAD-a. Od današnjeg dana, može da se primenjuje širom sad na nedokumentovano osobe koje su u zemlji već manje od dve godine.

Expedited removal means deporting people from the USA quickly. From today, it may apply all over the USA to undocumented people who have been in the country for less than two years.

Šta to znači za tražioce azila i nedokumentovanih imigranata?

What does this mean for asylum seekers and undocumented immigrants?

Ovo “Brzi kolosek” proces znači da ljudi ne dobijaju sudski saslušanje pre nego što budu deportovani. Ne odnosi se na tražioce azila, zakoniti stanovnici, ili izbeglice. Ako ste uhapšeni jer ste bez papira i želite da podnesete azil, Objasnite da se plašite povratka u zemlju porekla. Onda bi službenik za hapšenje trebao da te pošalje u nekog oficira za azil “strah” intervju.

This “fast-track” process means people do not get a court hearing before they are deported. It does not apply to asylum seekers, lawful residents, or refugees. If you are arrested because you are undocumented and you want to claim asylum, explain that you fear returning to your country of origin. Then the arresting officer should send you to an asylum officer for a “credible fear” interview.

Pročitajte više detalja o Stranica sa najčešća pitanja o klinici.

Read more details on the CLINIC FAQs page.

Jula 16, 2019, Ažuriranje:

July 16, 2019, update:

Danas postoji novo pravilo za azilante koji dolaze u sad.

Today there is a new rule for asylum seekers coming to the USA.

Odeljenje za unutrašnju bezbednost i Ministarstvo pravde kažu da osobe koje traže azil dolaze na granici sad i Meksika prvo moraju da traže azil u drugoj zemlji kroz koje su putovali na putu. Oni mogu samo da traže azil na AMERIČKOJ granici ako su odbili azil u drugoj zemlji.

The Department of Homeland Security and the Department of Justice say that asylum seekers arriving at the US-Mexico border must first ask for asylum in another country they traveled through on their route. They can only ask for asylum at the US border if they were refused asylum in another country along the way.

Ovo novo pravilo odnosi se na decu, kao i na odrasle. Ne primenjuje se ako možete dokazati da ste zabranili azil u Gvatemala ili Meksiku, ili ako dokažeš da si žrtva trgovine ljudima.

This new rule applies to children as well as adults. It does not apply if you can prove that you were denied asylum in Guatemala or Mexico, or if you can prove you are a victim of human trafficking.

Pročitajte više detalja o Stranica sa najčešća pitanja o klinici.

Read more details on the CLINIC FAQs page.

Jula 2, 2019, Ažuriranje:

July 2, 2019, update:

AMERIČKI sudija kaže da je April 2019 naređenje državnog tužioca je nezakonito. The judge says asylum seekers should not be held indefinitely.

A US judge said that the April 2019 order by the Attorney General is unlawful. The judge says asylum seekers should not be held indefinitely.

The Attorney General’s order was due to start in July. The order says that some asylum seekers who have shown “strah” will have to stay in detention until their asylum hearing. (There are almost 900,000 cases waiting for immigration hearings, and it can take up to 3 years for an asylum case to be decided.) But the judge said the order is against US law. She said that migrants have the right to due process.

The Attorney General’s order was due to start in July. The order says that some asylum seekers who have shown “credible fear” will have to stay in detention until their asylum hearing. (There are almost 900,000 cases waiting for immigration hearings, and it can take up to 3 years for an asylum case to be decided.) But the judge said the order is against US law. She said that migrants have the right to due process.

Kakve veze ima ovo zlo za osobe koje traže azil?

What does this mean for asylum seekers?

Due process means asylum seekers have the right to have an immigration court decide if they should be held or released on bail. This is called a bond hearing. The judge says asylum seekers must be given a bond hearing.

Due process means asylum seekers have the right to have an immigration court decide if they should be held or released on bail. This is called a bond hearing. The judge says asylum seekers must be given a bond hearing.

The US government does not want asylum seekers to be released while they wait. Ministarstvo pravde će se žaliti na odluku sudije.

The US government does not want asylum seekers to be released while they wait. So the Department of Justice will appeal the judge’s decision.

Juna 2019 Ažuriranje:

June 2019 update:

Američka i meksička vlada saopštile su da šire protokole zaštite migranata (“Ostanu u Meksiku” Smernica).

The US and Mexican governments said they are expanding the Migrant Protection Protocols (“Remain in Mexico” policy).

Ljudi koji traže azil u Americi vraćaju se u Meksiko dok čekaju da njihovi slučajevi budu obrađeni u američkim imigracioni sudovi. Protokoli se koriste u San Diegu i Calexmck u Kaliforniji i u El Pasu, U Teksasu. Američka vlada je saopštila da će koristiti protokole u više portova ulaska na američko-Meksičku granicu. Meksička vlada je saopštila da će obezbediti tražioce azila koji čekaju u Meksiku sa zdravstvenom negom, radne dozvole, i obrazovanja.

People seeking asylum in the USA are being returned to Mexico as they wait for their cases to be processed in US immigration courts. The protocols are being used in San Diego and Calexico in California and in El Paso, Texas. The US government said it will use the protocols at more ports of entry on the US-Mexican border. The Mexican government said it will provide asylum seekers waiting in Mexico with health care, work permits, and education.

Grupe za ljudska prava kažu da su protokoli opasni i pogrešni. Kažu da politika otežava tražioce azila da dobiju pravnu pomoć koja im je potrebna. Oni se apeluju na nova pravila u američkim sudovima.

Civil rights groups say the protocols are dangerous and wrong. They say policy makes it hard for asylum seekers to get the legal help they need. They are appealing against the new rules in the US courts.

Aprila 17, 2019, Ažuriranje:

April 17, 2019, update:

Tuћiocu sad kaže da neke osobe koje traže azil možda ne odnose za puštanje na slobodu dok cekaju azil sluh.

The US Attorney General says that some asylum seekers may not apply for release while they wait for their asylum hearing.

Ova naredba ne počinje do jula 2019. Novi poredak možda odnose na ljude koji su zaradili uspešan strah tvrde. To je rekao državnog tužitelja, nakon uspostavljanja u “strah od progona ili mučenje,” ove osobe koje traže azil će biti nepodesni za puštanje uz kauciju. Proиitaj glavnog tužioca naloga.

This order does not start until July 2019. The new order may apply to people who have made a successful credible fear claim. The Attorney General said that, after establishing a “credible fear of persecution or torture,” these asylum seekers will be ineligible for release on bond. Read the Attorney General’s order.

Kakve veze ima ovo zlo za osobe koje traže azil?

What does this mean for asylum seekers?

Posle jula 2019, Ako ste doneli verodostojni intervju i odobreni za uklanjanje, Možda ćete morati da ostanete u pritvoru dok čekate da se čuje tvoj slučaj. Ova nova porudžbina se ne odnosi na nepraćenu decu ili porodice sa decom.

After July 2019, if you have passed a credible fear interview and have been approved for removal, you may have to remain in detention while you wait for your case to be heard. This new order does not apply to unaccompanied children or families with children.

Pusticemo te ako ima novosti o redu.

We will let you know if there is more news about this order.

Januara 25, 2019 ispravke:

January 25, 2019 updates:

Ažuriranje 1

Update 1

Ministarstva odbrane je počela svoje “Protokoli za zaštitu migranata” na granici carina.

The Department of Homeland Security has started its “Migrant Protection Protocols” at the US-Mexican border.

Ljudi koji traže azil na graničnom prelazu San Ysidro se može vratiti u Meksiko i morate čekati tamo njihovu primenu obrađuje. Američka vlada kaže da je meksička vlada će zaštititi ljude dok oni čekaju. Nova politika se ne odnosi na maloletnika bez pratnje (deca ispod 18 godina koji nisu s odraslima) ili da su Meksikanci.

People seeking asylum at the San Ysidro border crossing may be returned to Mexico and have to wait there until their application is processed. The US government says the Mexican government will protect people while they wait. The new policy does not apply to unaccompanied minors (children under 18 years old who are not with adults) or to Mexican nationals.

Kakve veze ima ovo zlo za osobe koje traže azil?

What does this mean for asylum seekers?

To znači da je američka vlada će se vratiti tražilaca azila u Meksiko dok čekaju na saslušanje (Idem na sud da vidim sudiju). Osobe koje traže azil će biti dozvoljeno da dolaze u USA za njihove saslušanja. Prvo saslušanje bi trebalo u roku od 45 dana, i onda može postojati više ročišta. Vlada kaže da treba da dobiju odluku u roku od jedne godine. Pročitajte izjavu o emigrantske zaštitu protokole iz Ministarstva odbrane.

This means the US government will return asylum seekers to Mexico while they wait for a hearing (going to the court to see the judge). Asylum seekers will be allowed to come into the USA for their hearings. The first hearing should be within 45 days, and then there may be more hearings. The government says they should get a decision within one year. Read the Migrant Protection Protocols statement from the Department of Homeland Security.

Postoje o 800,000 azil koje čekaju na obradu. To znači Stani od nekoliko godina za ljude na dnu liste. Ljudi koji čekaju u Meksiku će otići na dnu liste. Ali to će biti teže da otkriju AMERIČKI advokat da im pomognem.

There are about 800,000 asylum applications waiting to be processed. This means a wait of several years for people at the bottom of the list. People waiting in Mexico will not go to the bottom of the list. But it will be harder for them to find a US lawyer to help them.

Čak i nakon dugog čekanja, Većina azil koje su smanjene. Vrlo malo ljudi su koncentracionih logora.

Even after a long wait, most asylum applications are turned down. Very few people are granted asylum.

Ažuriranje 2

Update 2

Broj ljudi dozvoljeno da zatraži azil na granici carina, svaki dan je ograničen.

The number of people allowed to apply for asylum at the US-Mexican border every day is limited.

Iz Meksika izveštavaju AMERIČKI zvaničnici vlade rekao je Meksički zvaničnicima koji su će prihvatiti 20 azil dnevno u San Ysidro ulazne tačke. Prijave će biti uzeta., i onda za azilante će vratiti u Meksiko čekati.

Reports from Mexico say US government officials told Mexican officials that they will only accept 20 asylum applications per day at the San Ysidro port of entry. The applications will be taken, and then the asylum seekers will go back to Mexico to wait.

Ovaj proces je poznat kao “mjerenja.” To znači da za određeni broj ljudi koji čekaju na granici je dozvoljeno da primenite svaki dan. Mjerenja se koristi u drugim lukama, previše. Saznajte više mrude o procesu od nedavni izveštaj.

This process is known as “metering.” It means only a set number of people waiting at the border are allowed to apply every day. Metering is used at other ports of entry, too. Learn more about the process from a recent report.

Decembra 21, 2018 Ažuriranje:

December 21, 2018 update:

azil ispravke - Vrhovni sud pečatVrhovnog suda Sjedinjenih Država je odbacio predsednikovu da zabrani azila koji ne dolaze kroz ulazne tačke.

asylum updates - Supreme court sealThe Supreme Court of the United States rejected the presidential order to ban asylum seekers who do not come through a port of entry.

Odluka Vrhovnog suda znači da predsednički redosled nije dozvoljeno. To znači da Sjedinjene Države mora obraditi azil tvrdnje nekih ljudi, čak i ako oni nisu došli kroz zvanične graničnih prelaza.

The Supreme Court’s decision means the presidential order is not allowed. It means the United States must process asylum claims from people even if they did not come through official border crossings.

Decembra 20, 2018 Ažuriranje:

December 20, 2018 update:

Ministarstva odbrane kaže da će se vratiti tražilaca azila u Meksiko dok cekaju saslušanje na njihov zahtev.

The Department of Homeland Security says it will return asylum seekers to Mexico while they wait for a hearing on their request.

Decembra 20, 2018, Sekretar Domovinska sigurnost Kirstjen Nielsen je rekao tražilaca azila “će čekati odluku suda imigracije dok su oni u Meksiku.” Najava kaže da se to odnosi i na “pojedinci, po dolasku u ili ulazak u Sjedinjene Države iz Meksika – ilegalno ili bez odgovarajuće dokumentacije.”

On December 20, 2018, Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen said asylum seekers “will wait for an immigration court decision while they are in Mexico.” The announcement says it applies to “individuals arriving in or entering the United States from Mexico—illegally or without proper documentation.”

Kakve veze ima ovo zlo za osobe koje traže azil?

What does this mean for asylum seekers?

Nakon što tvrdite azil, po zakonu, mora biti s obzirom na “strah” intervju. Intervju je prvi korak u zahtev za azil. Ako prolazite kraj tvoj strah intervju, možete da primenite za azil. Novo pravilo koje kaže da onda tražilaca azila neće biti “obradi DHS i s obzirom na ' najave da pojavljivanje’ za njihove imigracionom sudu na saslušanju.” Zbog novih pravila, te će biti poslata u Meksiko umesto da čeka u Americi.

After you claim asylum, the law says you must be given a “credible fear” interview. The interview is the first step in a request for asylum. If you pass your credible fear interview, you can apply for asylum. The new rule says that then asylum seekers will be “processed by DHS and given a ‘Notice to Appear’ for their immigration court hearing.” Because of the new rule, you will be sent to Mexico instead of waiting in the USA.

Najava je takođe kaže da ljudi koji čekaju u Meksiku će imati pristup za imigraciju advokati i USA za njihove saslušanja. Ali samo mali broj osoba koje traže azil će dobiti azil u njihovim saslušanja. Ostatak će biti deportovani.. Proиitao je potpunu objavu iz Ministarstva odbrane.

The announcement also says people waiting in Mexico will have access to immigration attorneys and to the USA for their court hearings. But only a small number of asylum seekers will receive asylum at their hearings. The rest will be deported. Read the full announcement from the Department of Homeland Security.

Decembra 19, 2018 – dva ispravke:

December 19, 2018 – two updates:

Ažuriranje 1

Update 1

AMERIČKI sudija je blokirao azil pravilo promene koje su izvršene u junu.
A US judge has blocked the asylum rule change made in June.

Juna 11, 2018, Bivši iu opšte Jeff sesije je rekao da ljude koji napuštaju nasilja u porodici, ili nasilje bandi u svoje matične zemlje će uglavnom biti dozvoljeno da traћi azil u Americi. Ali decembra 19, Sudija Emmet Sullivan je rekao da je bilo nezakonito, novo pravilo. On je rekao da ove migranata i dalje dozvoljeno da zatraži azil.

On June 11, 2018, former US Attorney General Jeff Sessions said that people fleeing domestic violence or gang violence in their home countries will not generally be allowed to claim asylum in America. But on December 19, Judge Emmet Sullivan said the new rule was unlawful. He said these migrants are still allowed to request asylum.

Šta znači odluke suda za migrante?

What does the judge’s decision mean for migrants?

To znači da imate pravo da zatraži azil u USA iz razloga banda nasilja i nasilja u porodici. Imate pravo da ga saslušamo pre nego te deportuju.. Ali odluka da li Ne Znači, vaš zahtev će biti odobren.. Vrlo malo ljudi su koncentracionih logora.

It means that you have a right to request asylum in the USA for reasons of gang violence and domestic violence. You have a right to be heard before you are deported. But the decision does not mean your request will be granted. Very few people are granted asylum.

Ažuriranje 2

Update 2

AMERIČKI okružni sudija u Kaliforniji je nastavio bloka u nalogu predsednički koji je napravljen u novembru.
The US District Judge in California has continued the block on the presidential order made in November.

U novembru, Trump predsednik potpisao novo pravilo rekavši da samo osobe koje traže azil koji idu u jedan AMERIČKI ulazne tačke mogu da zatraže azil. Novembra 19, Sudija Jon Tigar prestao novo pravilo, Rekao je da je protiv Američkog zakona. Sada je sudija ostvarila zabranu, koja nastavlja svoju zabranu protiv pravila.

In November, President Trump signed a new rule saying only asylum seekers who go to a US port of entry can request asylum. On November 19, Judge Jon Tigar stopped the new rule, saying it was against US law. Now the judge has made an injunction that continues his ban against the rule.

Šta znači sudijin zabranu za osobe koje traže azil?

What does the judge’s injunction mean for asylum seekers?

Zabranu znači sudijin zabrana novo pravilo će se nastaviti. To znači da Sjedinjene Države mora obraditi azil tvrdnje nekih ljudi, čak i ako oni nisu došli kroz ulazne tačke. Ali ova presuda Ne Mislim da taj azil će biti odobren.. I dalje je vrlo teško dobiti azil u sad.

The injunction means the judge’s ban on the new rule will continue. It means the United States must process asylum claims from people even if they did not come through a port of entry. But this ruling does not mean that asylum will be granted. It is still very difficult to get asylum in the USA.

USAHello podržava na prava koja traže azil pitati za zaštitu u Sjedinjenim Državama.

USAHello supports the rights of asylum seekers to ask for protection in the United States.

Novembra 19, 2018 Ažuriranje: AMERIČKI okružni sudija je blokirao predsednički porudžbine do decembra 19.

November 19, 2018 update: A US District Judge has blocked the presidential order until December 19.

Sudija kaže da je predsednikovu ide protiv Sjedinjenih Država’ zakon. AMERIČKI zakon kaže da su ljudi na američkom tlu ima pravo da zatraži azil. Ne govori to mora kroz ulazne tačke. Novembra 19, Sudija je rekao da Sjedinjene Države ne mora po zakonu.

The judge says the presidential order goes against the United States’ law. US law says people on American soil are eligible to apply for asylum. It does not say they have to come through a port of entry. On November 19, the judge said the United States must follow the law.

Šta znači ova nova vladajuća?

What does this new ruling mean?

Vladajući novembra 19 znači da Sjedinjene Države moraju da obradi zahteva za azilom od ljudi koji niste dobili kroz ulazne tačke. Vladajući kaže da je ovim ljudima mora biti dozvoljeno da se prijavim. Ali ova presuda Ne Mislim da taj azil će biti odobren.. I dalje je vrlo teško dobiti azil u sad.

The ruling on November 19 means the United States must process asylum claims from people who did not come through a port of entry. The ruling says these people must be allowed to apply. But this ruling does not mean that asylum will be granted. It is still very difficult to get asylum in the USA.

Novembra 8, 2018

November 8, 2018

Predsednik Trump je potpisao naredbu za ograničavanje osoba koje traže azil na južnoj granici Sjedinjenih Država. Novo pravilo kaže da osoba koje traže azil moram da idem da se AMERIČKI ulazne tačke.

President Trump has signed an order to limit asylum seekers on the southern border of the United States. The new rule says that asylum seekers must go to a US port of entry.

Pravilo će početi u ponoć u petak, Novembra 9. I trajalo je 90 dana. Novo pravilo se ne odnosi na decu bez odraslih.

The rule will start at midnight on Friday, November 9. It lasts for 90 days. The new rule does not apply to children without an adult.

Kakve veze ima ovo zlo za osobe koje traže azil na južnoj granici?

What does this mean for asylum seekers on the southern border?

Ova promena znači da ukoliko ljudi unesite Sjedinjene Države nigde osim na ulazne tačke, Oni nisu prihvatljive da pitam za azil. Mogli bi da stignu specijalnu zaštitu zbog “razumna je bojazan” (manje od 1 u 4 ljudi dobiju ovo). Ali većina ljudi će biti deportovani.. Pročitajte više o razumna je bojazan i strah.

This change means that if people enter the United States anywhere except at a port of entry, they are not eligible to ask for asylum. They may get special protection because of “reasonable fear” (fewer than one in four people get this). But most people will be deported. Read more about reasonable fear and credible fear.

Šta znači novo pravilo za ljude koji su već u AMERIČKI traži azil?

What does the new rule mean for people who are already in the US seeking asylum?

Novo pravilo ne utiče na ljude već unutar Sjedinjenih Država ili ljudi koji dođu u novembru 9 pre ponoci.

The new rule does not affect people already inside the United States or people who arrive on November 9 before midnight.

Opet promeniće ovo pravilo?

Will this rule change again?

Zakonima Sjedinjenih Država kažu da migranti mogu da tvrde azil kada su na američkom tlu, Međutim, i gde god su ušli. Tako ljudska prava se bore protiv novo pravilo.

The laws of the United States say that migrants can claim asylum when they are on American soil, however and wherever they entered. So civil rights groups are fighting against the new rule.

LED logotip ispravka za osobe koje traže azil

ICE logo update for asylum seekers

Juna 2018

June 2018

Bilo je promena pravila za azilante dolazi u Sjedinjene Države. Juna 11, 2018, AMERIČKI tužilac Jeff Sessions rekao da ljude koji napuštaju nasilja u porodici, ili nasilje bandi u svoje matične zemlje će uglavnom biti dozvoljeno da traћi azil u Americi.

There has been a change to rules for asylum seekers coming to the United States. On June 11, 2018, US Attorney General Jeff Sessions said that people fleeing domestic violence or gang violence in their home countries will not generally be allowed to claim asylum in America.

Kakve veze ima ovo zlo za osobe koje traže azil?

What does this mean for asylum seekers?

Ovo uglavnom utiče na osobe koje traže azil ukoliko dolazite na granicu između Meksika i Sjedinjenih Država. Prevalili ste verovatno iz zemlje gde nasilje bandi pravi život opasne. Ili možda ženu koja odlazi nasilne dom da bi sebi i svojoj deci. Nova pravila kažu da ti ne mogu dobiti azil iz tih razloga.

This change mostly affects asylum seekers if you are coming to the border between Mexico and the United States. You have probably come from a country where gang violence is making life dangerous. Or you may be a woman leaving a violent home to keep yourself and your children safe. The new rules say you cannot get asylum due to those reasons.

To je već vrlo teško dobiti azil status u Americi. Većina osoba koje traže azil nisu prihvaćeni. Po zakonu, može da traži azil ako imate strah od proganjanja zbog:

It is already very difficult to get asylum status in America. Most asylum seekers are not accepted. The law says you may seek asylum if you have fear of persecution because of:

• trke

• race

• religija
• religion
• nacionalnost
• nationality
• članstvo u određene društvene grupe
• membership in a particular social group
• političko mišljenje

• political opinion

Čak i ako dolazite na jedan od ovih razloga, može biti teško dokazati da saveznog. Imigraciono (LED). Proиitaj ovu vladu stranicu da biste saznali više o pravilima za traženje azila.

Even if you coming for one of these reasons, it can be difficult to prove to U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Read this government page to learn more about rules for seeking asylum.

Šta će biti sa mnom ako ne stignem na granici koji traže azil za jedan od ovih razloga?

What will happen to me if I arrive on the border seeking asylum for one of these reasons?

Sve osobe koje traže azil koji traže azil je jasnije da su možda održati američka vlada (primorani ostati u istražnom) puno nedelja. Neki ljudi imaju odvojen od svoje dece kada stignu na granici. Od juna 20, Ovo nije dozvoljeno. Postoje grupe koje rade u sad-u da pomognu roditeljima pronaći svoju decu. Ali postoji vrlo malo preduzeti da pomognem ti ili tvoja deca, ako već u pritvoru ste američka vlada.

All asylum seekers who are seeking asylum should understand that they may be held by the US government (forced to stay in a detention center) for many weeks. Some people have been separated from their children when they arrive on the border. Since June 20, this is not allowed. There are groups working in the US to help parents find their children. But there is very little anyone can do to help you or your children if you are already being held by the US government.

Šta da radim?

What should I do?

Morate da pitate za advokata. U Sjedinjenim Državama, Imate pravo na advokata, Ali te moram zamoliti za advokata. Treba da kazes, “Ћelim da sada razgovara sa advokatom.” Stalno pitam svaku osobu da razgovarate sa za advokata dok na raspolaganju imate pristup sa advokatom.

You need to ask for a lawyer. In the United States, you have the right to a lawyer, but you MUST ask for a lawyer. You need to say, “I want to speak to a lawyer now.” Keep asking every person you talk to for a lawyer until you are given access to a lawyer.

Šta ako ja dodati moj intervju? Će i dalje biti zadržan?

What if I pass my interview? Will I still be detained?

Ako je prosao si svoj intervju za azil (Zove se “strah” intervju) dobićete saslušanje pred sudiju da napravi tvoj slučaj za azil. To može jako dugo potrajati da se saslušanje. Ti treba da bude puštena iz pritvora dok čekate.

If you have passed your asylum interview (called a “credible fear” interview) you will get a hearing in front of a judge to make your case for asylum. It can take a very long time to get a hearing. You should be released from detention while you wait.

Međutim, neke centre za pritvor drže tražilaca azila, čak i nakon što prodju njihov intervju. Jula 2, federalni sudija je rekao da je led ne je nepohodno tražilaca azila nakon njihove intervjua bez dobrog razloga. Ako ti se održavaju nakon što je prosao si intervju, Pitaj je da razgovara sa advokatom.

However, some detention centers are holding asylum seekers even after they pass their interview. On July 2, a federal judge said ICE must not hold asylum seekers after their interview without a good reason. If you are being held after you have passed your interview, ask to speak to a lawyer.

Odvojen si od tvoje dete?

Have you been separated from your child?

U nekim slučajevima, deca azila odvojen od svojih roditelja.

In some cases, children of asylum seekers have been separated from their parents.

Ako si odvojen od tvog nadređenog ili podređenog dok koji traže azil, poziv u S.A.D.. Imigraciono (LED) pritvor za izveštavanje informacije liniju kod 1-888-351-4024. Nema dostupnih španskog govornog operatore i to je besplatna usluga. Radno vreme je od ponedeljka do petka 8:00 pre podne. da 8:00 Meksiko. (Istočno vreme). Ako iz koga zovete unutar zatvorskom objektu na ledu, koristite brzo biranje 9116# na peronu besplatan poziv.

If you have been separated from your parent or child while seeking asylum, call the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) detention reporting information line at 1-888-351-4024. There are Spanish-speaking operators available and it is a free service. Hours are Monday to Friday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (Eastern Time). If you are calling from inside an ICE detention facility, use speed dial 9116# on the free call platform.

LED radi sa Office izbeglickih (ORA) da biste pronašli decu. Takođe, možete Zovem ORR roditelj na 1-800-203-7001 Ako verujete američka vlada je tvoje dete. Ako vršite poziv na ledu zatvorskom objektu, koristite brzo biranje 699# na peronu besplatan poziv. Dostupni 24 sati dnevno, 7 dana u nedelji, u španskom ili engleski.

ICE works with the Office of Refugee Resettlement (ORR) to locate children. You can also call the ORR Parent Hotline at 1-800-203-7001 if you believe the US government has your child. If you are calling from an ICE detention facility, use speed dial 699# on the free call platform. Available 24 hours a day, 7 days a week, in Spanish or English.

Ti (ili tvoji prijatelji, porodice ili advokata) možete se obratiti led ili or preko e maila:

You (or your friends, family or lawyer) can also contact ICE or ORR by email:

 • Email leda na Parental.Interests@ice.dhs.gov
 • Email or u information@ORRNCC.com
 • Email ICE at Parental.Interests@ice.dhs.gov
 • Email ORR at information@ORRNCC.com

uči više

Learn moreInformacije na ovoj stranici dolazi iz KLINIKA, na Drzavna sigurnost, na Federalni registar, USCIS i drugih pouzdanih izvora. To je namenjen vodič i ažurira onoliko često koliko je to moguće. USAHello ne daje pravne savjete, niti je bilo ko od naših materijala nameravala biti uzeta kao pravne savjete. Ukoliko ste u potrazi za besplatan ili Niskobudžetna advokat ili pravna pomoć, Imamo tonsku probu Traženje slobodnog i Niskobudžetna pravne usluge.

The information on this page comes from CLINIC, the Department of Homeland Security, the Federal Register, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja

 

 

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!