Kako ispuniti prijavu za koledž

Takođe na engleskomNe zna engleski

Odlazak na koledž je uzbudljiv korak u životu, Ali ima puno posla. Važno je da radiš dobru aplikaciju za koledž. Čitajte o zahtevima koledža, vrste koledža, i kako da popunimo prijavu za koledž.

Going to college is an exciting step in life, but there is a lot to do. It is important that you makes a good college application. Read about college requirements, types of college, and how to fill out a college application.

How do I apply for college

How do I apply for college

U USA, ljudi često kažu “fakultet” ili “škola” za univerzitetsko i drugo obrazovanje posle srednje škole. Upoznavanje na koledžu je dug proces. Možete povećati svoje šanse tako što ćete proučiti naporno i biti aktivni u srednjoj školi. Čak i ako ste veliki učenik i dobro ste obavili poslove, još uvek moraš da napraviš dobru prijavu za koledž. To je dugačak proces. Prvo morate shvatiti na koju vrstu koledža ili univerziteta želite da prisustvujete. Budi strpljiv i spremi prave informacije. Pomoći će ti da se pretvoriš u školu koju želiš.

In the USA, people often say “college” or “school” for university and other education after high school. Getting into college is a long process. You can increase your chances by studying hard and being active in high school. Even if you are a great student and have done well at activities, you still need to make a good college application. It is a long process. First you must figure out what kind of college or university you want to attend. Be patient and get the right information ready. It will help you get into the school you want.

Počni da se pripremaš u srednjoj školi

Start preparing in high school

Počni da se pripremate dok ste u srednjoj školi. Najvažnija stvar je da se dobiju dobre ocene u srednjoj školi. Ti bi trebalo da učestvuju u dodatne aktivnosti, previše. To znači da klubovi, sport, i dopunska nastava. Fakulteti će takođe vidi tvoj volonterski rad. Žele da znaju da si ti “Dobro zaokružen”. To znači da ste uspešni u mnogim stvarima, Ne samo školu.

Start preparing while you are in high school. The most important thing is to get good grades in high school. You should take part in extra activities, too. This means clubs, sports, and extra classes. Colleges will also look at your volunteer work. They want to know that you are “well rounded”. This means that you are successful in many things, not just school.

Uslovi upisa u koledž

College admission requirements

Da bude primljen na fakultet za 2 godine, četiri godine fakulteta, ili univerziteta, Moraćete diplomu srednje. Ako si diplomirala iz srednje škole, Umesto toga, možete uzeti test ekvivalventnosti srednje škole. Ovo je dugo test za sve različite teme učili u školi. Ako prolazite kraj, To pokazuje da imate dovoljno obrazovanja da idem na koledž.

To be admitted to a two-year college, four-year college, or university, you will need a high school diploma. If you did not graduate from high school, you can take a high school equivalency test instead. This is a long test about all the different topics taught in school. If you pass, it shows you have enough education to go to college.

Da zaradim svoje diplome srednju (koja se zove GED® ili HiSET ili TASC) u zajednici fakultetima. Možete takođe posetiti vece klase za imigranata i izbeglica, ili uzmite naše Besplatna pripremna klasa.

You can earn your high school equivalency diploma (called GED® or HiSET or TASC) at community colleges. You can also go to evening classes for immigrants and refugees, or take our free GED preparation class.

Za koju vrstu koledža treba da konkurradim?

Which type of college should I apply for?

Postoje mnoge opcije koledža koje možete birati. Tamo gde ideš zavisiće od toga šta želiš da učiš i koliko novca možeš potrošiti. Moraćete da razmišljate o tome da li želite da se pomerite ili ostanete sa porodicom.

There are many college options to choose from. Where you go will depend on what you want to study and how much money you can spend. You will need to think about if you want to move or stay with your family.

Fakultet

Community college

Zajednica fakulteti fokusirati na karijeru vještine. Studenti koji diplomiraju zajednica fakulteti često primate certifikate ili povežite stepeni. Saradnici stepeni potrebno oko dve godine studiranja. Zajednica koledža može pomoći studentima steći važne sposobnosti da počne karijere nudi platu. Ovo znači da sve poslove koji plati dovoljno novca za ljude. Dnevna plata je takođe znači da ti ne trebaju dva posla ili pomoći od vlade. Neke fakultete zajednica imaju programe da pomogne studentima da prenesete na četiri godine koledža.

Community colleges focus on career skills. Students who graduate from community colleges often receive certificates or associate degrees. Associates degrees take around two years of study. Community colleges can help students gain important skills to begin careers offering a living wage. This means any jobs that pay enough money for people. Living wage also means you would not need two jobs or help from the government. Some community colleges have programs to help students transfer to four-year colleges.

Zajednica fakulteti su manji od univerziteta. U malim je gradovima i velikim gradovima. Zajednični fakulteti omogućavaju studentima da pohađaju deo vremena. Oni su takođe jeftiniji od univerziteta.

Community colleges are smaller than universities. They are in both small towns and big cities. Community colleges let students attend part-time. They are also cheaper than universities.

Fakultet i Univerzitet

College and university

Mnogi Amerikanci išao studirati na četiri godine, nakon što završe srednju školu. Univerzitet je fakultet koji nudi ne samo master (samac je) stepeni ali postdiplomske stepeni i (Master ili PhD). Nežni i magistarski stupci će ti pomoći da dobiješ bolji posao kada diplomiraš.

Many Americans go to a four-year college after they finish high school. A university is a college that offers not just undergraduate (bachelor’s) degrees but post-graduate degrees too (master’s or PhD). Bachelor’s and master’s degrees will help you get a better job when you graduate.

Četvorogodišnje fakultete i univerziteti su teže da se pretvore u društvene fakultete. Morate proći testove za unos. Najčešći test koji treba da se prosledi zove se SAT. Testira vaše čitanje, pisanje, i matematičke veštine.

Four-year colleges and universities are harder to get into than community colleges. You will have to pass tests to enter. The most common test you need to pass is called the SAT. It tests your reading, writing, and math skills.

Javni i privatni

Public and private

Fakulteti mogu biti javne ili privatne škole. Privatni fakulteti koštati mnogo više novca nego javne fakultete. Međutim, privatnih fakulteta možete imati i više dostupne stipendije. Imaju manju predavanja, tako da polaznici dobijaju razgovarati da nastavnici više.

Colleges can be either private or public schools. Private colleges cost a lot more money than public colleges. However, private colleges may also have more scholarship money available. They have smaller classes so students get to talk to teachers more.

Kako podneti i popunjavati aplikacije za koledž

How to apply and fill out college applications

Možete početi sa popunjavanjem aplikacija za koledž u oktobru prošle godine pre nego što budete hteli da pokrenete koledž. Aplikacije za koledž treba da budu završene do januara. Potrebno je dosta vremena da popunim prijave. Treba da započnete rano i popune 6 da 8 aplikacije.

You can start filling out college applications in October the year before you want to start college. College applications need to be finished by January. It takes a long time to fill out applications. You should start early and fill out 6 to 8 applications.

Fakultet aplikacije trošak o $40 Svaki, Tako su se primenjivala u škole stvarno volite. Fakulteti koje su poznate po imati najbolje obrazovanje mogu da budu vrlo konkurentni. To znači da mnogi studenti odnose, ali uglavnom ne ulazi u. Ako zatvarate u vrlo konkurentne škole, Želite li da primenite na nekim školama koje se lako upasti kao. Ovo je u slučaju da ne dođete do prvih izbora.

College applications cost about $40 each, so only apply to schools you really like. Colleges that are known for having the best education can be very competitive. This means that many students apply but most don’t get in. If you are applying to very competitive schools, you may want to apply to some schools that are easy to get into as well. This is in case you do not get into your first choices.

Ako znate koji fakultet želite da prisustvuju, Izgledaš mogu na svojoj internet stranici da biste saznali kako da primenite. Ovo ti je to potrebno:

If you know which college you want to attend, you can look on its website to learn about how to apply. This is what you need:

  • Popunjeni obrazac za prijavu na mrežu
  • Svoje mišljenje: Ovo je esej o tome zašto želite da idem u ovu školu. To je takođe prilika da razgovaramo o tvojim sposobnostima i ocene.
  • Dva ili više pisma preporuke: pisma od nastavnika ili ljudi koji ste radili za. Ova pisma će kažu zašto škole bi trebalo da te pustim.
  • Transkripti u srednjoj školi
  • Rezultate testova: za univerzitet, Morat ćete uzeti jedan SAT ili ACT test. Ovo su testovi na sve predmete koje si naučio u školi. Dobar rezultat će pomoći da se okrenemo
  • A filled-out online application form
  • A personal statement: this is an essay about why you want to go to this school. It is also a chance to talk about your skills and grades.
  • Two or more letters of recommendation: letters from teachers or people you have worked for. These letters will say why the school should let you in.
  • High school transcripts
  • Test scores: for university, you will need to take an SAT or ACT test. These are tests on all the subjects you learned in school. A good score will help you get into college

Ako se

If you get in

Dobit ćete slovo ili email govori u. Će se to desiti između 1 marta i 1 maja. Ako imaš u više od jedne škole, Morate odlučiti gde da idem. Razmislite o troškovima, lokacija, a koliko je dobar u obrazovanju. Reci da ili ne u školama љto pre. Neki učenici se nalaze na listama čekanja, što znači da će dobiti mesto ako neko drugi ne želi svoje. Rano odgovaranje će pomoći ostalim studentima (ili ti) Znaš da li mogu da idu u tu školu.

You will get a letter or email telling you got in. This will happen between March 1st and May 1st. If you got into more than one school, you will have to decide where to go. Think about costs, location, and how good the education is. Tell the schools yes or no as soon as you can. Some students get on waiting lists, which means they will only get a spot if someone else doesn’t want theirs. Replying early will help the other students (or you) know if they can go to that school.

Ako ne dobijete

If you don’t get in

Neki studenti ne upadne na faks u prvoj godini se odnose. Ako ne dobijete, Postoje opcije.

Some students do not get into college the first year they apply. If you do not get in, there are options.

Neke fakultete nudi kotrljanje upisna. To znači da u jednom trenutku ne prihvate sve učenike. Umesto toga, prihvataju studenti jedan po jedan sve dok sva mesta su nestali. Ako postoje mesta, možete se primenjivati na ove škole u kasnom proleće ili leto.

Some colleges offering rolling admissions. This means that they do not accept all the students at one time. Instead, they accept students one at a time until all the spots are gone. If there are spots left, you can apply to these schools in the late spring or summer.

Možda ćete odlučiti da uzmem slobodnu godinu i rade da uštede. Ćete imati vremena za istraživanje fakultetima i odlučiti gde želite da primenite sledeće godine. Možete da isprobate na praksu ili da volontiranje u polju ste zainteresovani za. Praksu je neplaćeni posao. Ovo iskustvo će pomoći te da se u sledeći put kada se odnose.

You might decide to take a year off and work to save money. You will have time to research colleges and decide where you want to apply next year. You can also try to get an internship or do volunteering in the field you are interested in. An internship is an unpaid job. This experience will help you get in the next time they apply.

Prijavljivati za koledž može biti dug proces. Uzmi korak po korak. Čak i ako vi ili vaše dete ne ulazi u, Postoje i druge opcije.

Applying for college can be a long process. Take it step by step. Even if you or your child don’t get in, there are other options.

uči više

Learn more

Drugi resursi

Other resources

Završi školu i zaraditi svoje GED®

Besplatna online GED® pripremni kurs

Završite svoje obrazovanje
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!