Računarske poslove i tehnološka industrija

Takođe na engleskomNe zna engleski

Saznajte više o tehnološkoj industriji i različitim vrstama računarskih poslova. Pročitajte o različitim stazama karijere koje možete da uzmete u informativne tehnologije. Saznajte koja vam je obuka potrebna i gde možete da započnete pretraživanje posla.

Learn about the technology industry and different kinds of computer jobs. Read about the different career paths you can take in information technology. Find out what training you need and where to start your job search.

nasmejana žena radi na poslu sa računarom

smiling woman working at computer job

Tehnologija je bilo koji alat koji ljudi koriste da rade svoj posao. Danas, Najvažnija alatka za skoro svaki posao koji je kompjuter. Ako možete da koristite ovaj važan alat, nađeš posao. Ima toliko poslova računara za kvalifikovane radnike. Poslovi koje se preklapaju sa sva druga industrija, iz zdravstva da gostoprimstvo u proizvodnji. Sve ove industrije trebaju ljudi sa Poznavanje rada na računaru.

Technology is any tool people use to do their work. Today, the most important tool in almost every business is the computer. If you can use this important tool, you can find a job. There are many computer jobs for skilled workers. The jobs overlap with every other industry, from health to hospitality to manufacturing. All these industries need people with computer skills.

Koji posao računara?

Which computer job?

Računalo poslovi često nazivaju informacione tehnologije (TO). IT stručnjak možete pratiti puno različitih puteva:

Computer jobs are often called information technology (IT). An IT professional can follow many different paths:

 • Kodiranje i programiranje – programere napisati šifru koja stoji iza svakog programa. Ovo je dobro mesto za početak jer trening je lako dostupna, a postoji mnogo poslova.u.
 • Web programer – ovih dana, u svakom poslu treba Web lokacija. Ovo je dobar posao ako želite da radite za sebe.
 • Menadžer projekta – menadžeri projekta okupiti i olakša timovi raznovrsni IT profesionalaca. Oni su im pomogla da efikasno radite zajedno do projekta/cilja. Saznajte više Kako postati menadžer projekta u IT.
 • Analitike i podataka – sve više preduzeća koriste podatke za zaradu. Naučnik podataka analizira podatke za izradu korisne informacije za kompanije.
 • Sigurnost – podataka i sistema bezbednosti važno je da većina kompanija. To je polje brzo raste.
 • Administrator – IT specijalisti i administratori mreže su odgovorni za održanje preduzeća sistem radi. Potvrde da je povezan na mrežu i radi koje zaposleni treba.
 • Zdravstvene informacije tehničar (UDARI) – zdravstvene informacije tehničara иuvati digitalni medicinski karton, precizno, i u toku. Saznajte više Kako postati tehničar za informacije o zdravlju.
 • Programer softvera – izrade aplikacija (Apps) da svi možete da koristite ili prilagođene programe za jedan posao. Igre i druge aplikacije za smartphone uređajima rastu polja.
 • Coding and programming –­ programmers write the code that is behind every program. This is good place to start because training is easily available and there are lots of entry-level jobs.
 • Web developer – these days, every business needs a website. This is a good job if you want to work for yourself.
 • Project manager – project managers bring together and facilitate teams of diverse IT professionals. They help them to work together efficiently toward a project/goal. Learn how to become an IT project manager.
 • Analytics and data – more and more businesses use data to make money. A data scientist analyzes data to produce useful information for businesses.
 • Security – data and system security is important to most businesses. It is a fast-growing field.
 • Administrator – IT specialists and network administrators are responsible for keeping a company’s system working. They make sure the network is connected and doing what employees need.
 • Health information technician (HIT) – health information technicians keep digital medical records safe, accurate, and up to date. Learn how to become a health information technician.
 • Software developer – making applications (apps) that everyone can use or custom programs for one business. Games and other applications for smartphones are growing fields.

Su računara poslove i informativne tehnologije pravi posao za mene?

Are computer jobs and information technology the right job for me?

Računarske tehnologije je veliko polje za pronalaženje posla, zato što su Poznavanje rada na računaru u velike potražnje od strane poslodavaca. Ali nije svako želi raditi na računaru. Test samoocjenjivanjem u careeronestop.org

Computer technology is a great field for finding jobs because computer skills are in high demand by employers. But not everyone wants to work on a computer. Take a self-assessment test at careeronestop.org

Gledanje pomoćnika programa na računaru pričaj o njegovom poslu

Watch a computer program assistant talk about his job

Odakle da počnem?

Where do I start?

Za visokokvalifikovane IT poslove, Većina poslodavaca će izgledati za iskustvo i diplomu. Ali ima mnogo nivoa obuke koje je potrebno manje vremena i više dostupne nove članice su.

For highly skilled IT jobs, most employers will look for experience and a degree. But there are many levels of training that take less time and are more accessible to newcomers.

Saznajte više na mreži

Learn online

 • Šifra akademije – Saznajte na je lak za kodiranje, slobodan platforme
 • FreeCodeCamp.org – drugi besplatni sajt koji nudi za certifikaciju i predaje te programiranje izgradnjom projekti za subvencija. Možete se pridružiti grupi u vašem gradu da saradjujem sa ljudima blizu tebe.
 • Khan akademiju – sve vrste besplatne časove, uključujući mnogo računara i programiranje časova
 • Kako se zaposliti u web razvoj – kratak kurs iz Odin projekta
 • Code Academy – learn coding on an easy, free platform
 • FreeCodeCamp.org – another free site that offers certification and teaches you programming by building projects for non-profits. You can join a group in your city to collaborate with people near you.
 • Khan Academy – all kinds of free classes, including many computer programming classes
 • How to get hired in web development – a short course from the Odin Project

Izaberite trening blizu tebe

Find a class near you

Mnoge zajednice fakulteti nude Niskobudžetna kompjuter trening klase. Imaju predavanja posebno za nove članice i uиe engleski. Pronaći škola blizu tebe.

Many community colleges offer low-cost computer training classes. They may have classes especially for newcomers and English learners. Find a community college near you.

 • Code.org ima bazu podataka lokalnih kodiranja klase. Lokacija je takođe uključuje kodiranja igre, učenje vežbe i obrazovnim resursima za sve uzraste.
 • Code.org has a database of local coding classes. The site also features coding games, learning exercises and educational resources for all ages.

Šta ako već kvalificiran u drugoj zemlji?

What if I am already qualified in another country?

Ako imate tehnologiju kvalifikacija ili diplomu iz informatike, Vrlo globalne pomaže rad ovlašćenog imigranata, izbeglice, asylees, i vlasnici viza ponovo pokrenuli svoje profesionalne karijere u Sjedinjenim Državama.Sta jos treba?

If you have technology qualification or a degree in computer science, Upwardly Global helps work-authorized immigrants, refugees, asylees, and visa holders restart their professional careers in the United States.What else do I need?

Pokrenite traženje posla

Start your job search

Evo nekih načina za pokretanje pretrage na poslu:

Here are some ways to start your job search:

 • Koristite vaš centar za za zapošljavanje: centri za zapošljavanje vlada u svakom gradu su slobodni. Oni nude savet i da napravimo listu lokalnih poslova. Oni pomoći biografije i prijave za posao. Oni te povezati poslovnu obuku i obrazovanje. Pronaći Tvoj najbliži centar za zapošljavanje.
 • Dobiti honorarnih poslova: Stavi se Upwork, Web lokacija za najamnike rad na mreži.
 • Pogledaj na internetu: Kockice specijalista za računar tehnologija poslove uključujući informacione tehnologije, softver, haj-tek, sigurnost i biotehnologije.
 • Naći tehnički kurseve u vašem području i na internetu u Launchcode
 • Proveri web sajtove kompanija koje biste želeli da radi za
 • Saznajte više o u razne staze za karijeru
 • Use your local employment center: government employment centers in every city are free. They offer advice and keep a list of local jobs. They help with resumes and job applications. They can connect you to job training and education. Find your nearest employment center.
 • Get freelance jobs: put yourself on Upwork, a website for freelancers working online.
 • Look online: Dice specializes in computer technology jobs including information technology, software, high tech, security and biotech.
 • Find tech courses in your area and online at Launchcode
 • Check the websites of companies you would like to work for
 • Learn about the various career paths in IT

uči više

Learn more

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!