Zdravstveni poslovi i karijera

Takođe na engleskomNe zna engleski

Saznajte više o zdravstvenoj industriji i različitim vrstama zdravstvenih poslova. Pročitajte o različitim stazama karijere koje možete uzeti u zdravstvu. Saznajte koja vam je obuka potrebna i gde možete da započnete pretraživanje posla.woman talking to her doctor - healthcare jobs

Learn about the healthcare industry and different kinds of healthcare jobs. Read about the different career paths you can take in healthcare. Find out what training you need and where to start your job search.woman talking to her doctor - healthcare jobs

Zdravstvo je obrću industrija sa milionima zaposlenih. Trenirani su zdravstveni radnici u velike potražnje. Imigranata i izbeglica imaju dobre izglede za pronalaženje zdravstveni posao u bolnici, jer ovi veliki radnom mestu često služe raznovrsnom populacija. Bolnica se često vidi za višejezične osobe, Tako da tvoj jezik će biti od pomoći.

Healthcare is a billion-dollar industry with millions of employees. Trained healthcare workers are in high demand. Immigrants and refugees have a good chance of finding a healthcare job at a hospital because these large workplaces often serve diverse populations. Hospitals often look for multilingual people, so your language skills will be a help.

glavni gradovi za zdravstvene jobssKoji zdravstveni posao?

top cities for healthcare jobssWhich healthcare job?

Zdravstveni poslovi mogu da budu platom i ispunjen. Sa pravim treningom, nađeš stabilan posao sa puno mogućnosti da napreduje u karijeri. Postoje mnoge različite vrste zdravstvenih poslova. Evo nekih od njih:

Healthcare jobs can be well-paid and fulfilling. With the right training, you can find a stable job with many opportunities to advance in your career. There are many different types of healthcare jobs. Here are some of them:

 • Starački asistentAsistent u sertifikovani staračkom (CNA) Neko ko pomaže medicinska sestra koja je registrirani ili licencirani oko dobijanja vitalne funkcije, organizovanje medicinske opreme, administriranju sunрerom, i više. Da bi postao potvrđena, Morat ćete dovršiti obuku za sertifikat. Svaka država ima sopstveni pravila, Ali se za to 75 sati učionici uputstva i klinička obuka. Posle treninga i prolazi ispit, te će biti potvrđeni na posao.
 • Ovo bi laborantPhlebotomists pusti krv za donacije, transfuzija, testovi, i istraživanja. Oni moraju shvatiti kako radi krvi za crtanje opreme. Oni nemaju provesti dugo vremena u školu da dobije. Flebotomija trening uzima 4 da 8 meseci.
 • PatronažneMedicinsku je zadužen za pomaganje onemogućen, starije osobe, ili bolesne pacijente sa svakodnevne zadatke kao što je kupanje, preliv, i domaćinstva. Kući Pomoćnik može da putuju između nekoliko pacijenata ili žive sa pacijentom sa punim radnim vremenom. Da postanem sertifikovani medicinsku, Morate dovršiti 75 sati obuke, pokažu svoje sposobnosti, i Dodaj pismeni ispit.
 • Stomatološki asistentZubni asistenti rade administrativne dužnosti i osnovne brigu o pacijentu u zubarskoj ordinaciji. Na primer, zubni asistent može da pripremi pacijenta za oralnu čišćenje ili možda je zadužen za popunjavanje i organizovanje pacijenata zapise za ured. Trening može se nigde od devet meseci do 2 godine da biste dovršili, u zavisnosti od toga da li je certifikat, diplomu ili diplomu. pronađi Kako postati registrirani zubni asistent.
 • FizioterapeutMasaža terapeut je osoba koja koristi dodir za manipulaciju mišića u organizmu. Ovo može smanjiti napetost, stres, i bol i dozvoljava pacijentima da se opusti. Treba ti dozvola da budem fizioterapeut. Zakonski minimum sati za dobijanje dozvola masaža terapija se razlikuju od države, i ove se kreću od minimuma 330 da 1,000 sati.
 • LekarLekar znači doktor. Lekari dijagnostikovati i pacijente. Mnogi od njih rade u bolnicama, Ali oni takođe može da upravlja svoje prakse. Lekari mogu da deluju u mnogim specijalitetima, uključujući pedijatriju, obitelji, Onkologija, i intenzivnu negu. Da postanem doktor, Studenti moraju da zaključe 4 godine studija dodiplomske 4 godine medicinskog fakulteta, a zatim tri do osam godina treninga specijalizacije.
 • Zdravstvene informacije tehničarTehničar zdravstvenih informacija (UDARI) иuva medicinski karton, precizno, i u toku. Skoro svi ovi zapisi čuvaju se na računarima. Većina ljudi koji rade u zdravlje informacione tehnologije držite diplomu u zdravlje informacione tehnologije ili srodnih polja. pronađi Kako postati tehničar za informacije o zdravlju.
 • Apoteka tehničarApoteka tehničara pomoći farmaceuti pomoći pacijentima. Oni moraju shvatiti droge imena i upotrebe. Apoteka tehničari znaju da izostaviti lekove i odrediti dobru dozu, Ali oni ne prepisuju niti donositi odluke o lekovima. Certifikat je potreban APOTEKA tehničara. Certifikat i saradnik diploma programe može trajati jedan do dva godina.
 • Med. sestra (MEDICINSKU SESTRU)Registrovanoj medicinskoj sestri brinuti o pacijentima u bolnicama i klinikama. Može da postane medicinska sestra dobijanjem diplomu, diploma ili diplomu kroz program bolnice. Onda morate uzeti i prosao pregled Nacionalnog saveta za Colorado. Nekim školama nude online starački stepeni.
 • Radiologic tehnologRadiologic tehnologa izvršavanje ispite koji koristite za snimanje, kao što su rentgen i CT skeniranje.. Oni rade rame uz rame sa Radiolog, Ali nisu osposobljeni za dijagnozu rezultate za snimanje ispiti izvode. Pridruženi diplomu da postane tehničar Radiolog može odvesti do dve godine.
 • Nursing assistantA Certified Nursing Assistant (CNA) is someone who helps a registered or licensed nurse with obtaining vital signs, organizing medical equipment, administering sponge baths, and more. In order to become certified, you will need to complete training to get certified. Each state has its own rules, but it’s usually about 75 hours of classroom instructions and clinical training. After your training and passing an exam, you will be certified to work.
 • PhlebotomistPhlebotomists draw blood for donations, transfusions, tests, and research. They must understand how blood drawing equipment operates. They do not have to spend a long time in school to get a certification. Phlebotomy training takes 4 to 8 months.
 • Home health aideA home health aide is in charge of helping disabled, elderly, or sick patients with day-to-day tasks such as bathing, dressing, and housekeeping. A home aide may travel between several patients or live with a patient full-time. To become a certified home health aide, you must complete 75 hours of training, demonstrate your skills, and pass an examination.
 • Dental assistantDental assistants do administrative duties and basic patient care in a dental office. For example, a dental assistant may prepare a patient for oral cleaning or he may be in charge of filling out and organizing patients records for the office. Training can take anywhere from nine months to two years to complete, depending on whether it’s a certificate, diploma or degree. Find out how to become a registered dental assistant.
 • Massage therapistA massage therapist is a person who uses touch to manipulate muscles in the body. This can relieve tension, stress, and pain and allows the patients to relax. You need a license to be a massage therapist. Legal minimum hours for obtaining a massage therapy license vary by state, and these minimums range from 330 to 1,000 hours.
 • PhysicianPhysician means doctor. Physicians diagnose and treat patients. Many of them work in hospitals, but they may also operate their own practices. Physicians can work in many specialties, including pediatrics, family care, oncology, and intensive care. To become a physician, students are required to complete four years of undergraduate college four years of medical school followed by three to eight years of residency training.
 • Health information technicianA health information technician (HIT) keeps medical records safe, accurate, and up to date. Almost all these records are kept on computers. Most people working in health information technology hold an associate’s degree in health information technology or a related field. Find out how to become a health information technician.
 • Pharmacy technicianPharmacy technicians help pharmacists assist patients. They must understand drug names and uses. Pharmacy techs know how to dispense medications and determine the correct dosage, but they do not prescribe or make decisions about medications. Pharmacy technicians need a certificate. Certificate and associate degree programs can take one to two years to complete.
 • Registered nurse (RN)Registered nurses take care of patients in hospitals and clinics. You can become an RN by getting an associate’s degree, bachelor’s degree or a diploma through a hospital program. Then you must take and pass the national council licensure examination. Some schools offer online nursing degrees.
 • Radiologic technologistRadiologic technologists perform exams using imaging, such as X-rays and CT scans. They work alongside radiologists, but they are not trained to diagnose the results of the imaging exams they perform. An associate degree to become a radiologist technician can take up to two years.

Je zdravstvo pravi posao za mene?

Is healthcare the right job for me?

Kao što ste videli iznad, Obuka za mnogo zdravstveni poslova može dugo potrajati. Dok su nagrađivanju zdravstvene poslove i često dobro plaćaju, zdravstveni radnik često rade sa velikim stresom, vreme obaveze, i odgovornost. Važno je da mislim o tim stvarima, ako želite da napravite zdravstvu dugoročni karijeru. Takođe, možete Proиitao 6 Treba uzeti u obzir pre nego što odaberete zdravlje karijeru ili Testiraj karijeru za učenike i odrasle.

As you saw above, training for many healthcare jobs can take a long time. While healthcare jobs are rewarding and often well-paying, healthcare professional often deal with a lot of stress, time commitments, and responsibility. It’s important to think about these things if you wish to make healthcare your long-term career. You can also read 6 things to consider before choosing a health career or take the health career test for students and adults.

Ako tvoja karijera zahteva da se kolega stepen ili diploma, Razmisli malo o tome da li ste spremni da ulažu puno vremena i novca u obrazovanju. Postoje mnoge mogućnosti za vas da napreduje u karijeri za zdravlje. Trebalo bi da razmotrite sve kratkoročne autoriteta za sada i idemo ka onim kasnije u svojoj karijeri. Na primer, možete je pokrenuti kao CNA i kreni prema gore da postane za RN.

If your career requires you to get an associate’s degree or bachelor’s degree, you should think about whether you are willing to invest a lot of time and money in your education. There are a lot of opportunities for you to advance in the health career. You might consider getting a shorter-term certification now and moving up to the next level later in your career. For example, you can start as CNA and work your way up to become a RN.

Odakle da počnem?

Where do I start?

Ako niste sigurni koju karijeru najviše interesuje, Razmisli o oblastima zdravstvene industrije koje će rasti u budućnosti. Na primer, tehnologija i staro nega su sve veće oblasti. Šta god poželiš, Verovatno će vam trebati obuka, Certifikacije, ili oboje.

If you are not sure what career most interests you, think about areas of the healthcare industry that will grow in the future. For example, technology and elder care are growing areas. Whatever field you choose, you will probably need training, certification, or both.

To je posao za budućnost.

ealthcare jobs for the future.

Obuka i veštine

Training and skills

Ako znate koja je zdravstvena karijera zainteresovana, Pogledajte uslove za posao za tu karijeru. U zavisnosti od uslova, mogu da prisustvuju fakultet ili tehničke škole, u četiri godine Univerziteta, ili studija na mreži.

If you know what healthcare career you are interested in, look at the job requirements for that career.Depending on the requirements, you can attend community college or technical school, go to four-year university, or study online.

 • Ako ti nisam dobila diplomu srednje škole, To bi trebalo biti tvoj prvi korak. Naša besplatna® Program pripreme pomoći će vam da dobijete akreditiv za srednjoškolce.
 • Zajednični fakulteti i tehničke škole nude dvogodišnje diplome i obuku za sve vrste zdravstvenih karijera. možeš Nađi koledž u blizini.
 • Korpus posao je vladin program koji nudi besplatno obrazovanje i stručno usavršavanje mladim ljudima i ženama starosti 16 da 24. Posao korpus trening uključuje zdravstvene poslove kao što: CNA, Stomatološki asistent, Apoteka tehničar, medicinski administrativni asistent, koordinator za zdravlje jedinica, i licencirani/stručna sestra.
 • Možete pročitati o Kako podneti molbu za koledž.
 • If you haven’t received your high school diploma, that should be your first step. Our free GED® preparation program will help you to get a high school credential.
 • Community colleges and technical schools offer two-year degrees and training for all kinds of healthcare careers. You can find a community college near you.
 • Job Corps is a government program that offers free education and vocational training to young men and women ages 16 to 24. Job Corps training includes healthcare jobs such as: CNA, dental assistant, pharmacy technician, medical administrative assistant, health unit coordinator, and licensed/vocational nurse.
 • You can read about how to apply for college.

Šta ako već kvalificiran u drugoj zemlji?

What if I am already qualified in another country?

Ukoliko imate zdravstvenu kvalifikaciju ili stepen, Vrlo globalne pomaže rad ovlašćenog imigranata, izbeglice, asylees, i posebno imigrant vizu nosioci (SIVs) ponovo pokrenite svoje profesionalne karijere u Sjedinjenim Državama.

If you have healthcare qualification or degree, Upwardly Global helps work-authorized immigrants, refugees, asylees, and Special Immigrant Visa holders (SIVs) restart their professional careers in the United States.

Sta jos treba?

What else do I need?

Pokrenite traženje posla

Start your job search

Evo nekih načina za pokretanje pretrage na poslu:

Here some ways to start your job search:

 • Koristite vaš centar za za zapošljavanje: centri za zapošljavanje vlada u svakom gradu su slobodni. Oni nude savet i da napravimo listu lokalnih poslova. Oni pomoći biografije i prijave za posao. Mogu da vas povežu sa zdravstvenim poslom i obrazovanjem. Pronaći Tvoj najbliži centar za zapošljavanje.
 • Pogledaj na internetu: Zdravkarijera je jedna od nekoliko Web lokacija koje navode poslove zdravstva na mreži.
 • Proverite Web lokacije zdravstvenih organizacija: Pogledajte na mreži na Veb lokacijama mesta u vašoj zajednici koje biste želeli da radite.
 • Use your local employment center: government employment centers in every city are free. They offer advice and keep a list of local jobs. They help with resumes and job applications. They can connect you to healthcare job training and education. Find your nearest employment center.
 • Look online: HealthCareers is one of several websites that lists healthcare jobs online.
 • Check the websites of healthcare organizations: look online at the websites of places in your community that you would like to work.

uči više

Learn more

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!