Kako da pregovarate plata

Takođe na engleskomNe zna engleski

Teško mi je pitati za više novca u svom poslu. Važno je da vežbate i znate pravo vreme da pitate. Saznajte kako da pregovara plata kada pokrenete novi posao. Saznajte kako da pitam za povišicu.

It is difficult to ask for more money at your job. It is important to practice and know the right time to ask. Learn how to negotiate salary when you start a new job. Find out how to ask for a raise.

a woman talking to her managers- negotiate salary

a woman talking to her managers- negotiate salary

Pre početka novi posao, Ti i tvoj poslodavac će se složiti koliko si platio i sta koristi i tebi će dobiti. Za neke poslove, pregovarati o platu. Pregovori su diskusija koje je dovela do postizanja sporazuma. Ćete naučiti kako da pregovara plata i beneficija, mogu da zaradim više pri pokretanju posla.

Before you can start a new job, you and your employer will agree how much you will be paid and what benefits you will receive. For some jobs, you can negotiate your salary. Negotiations are discussions that lead to an agreement. If you learn how to negotiate salary and benefits, you may earn more when you start a job.

Kasnije, Kada ste u posao i dobro, pregovarati o povećanju u platu, koji se zove povišicu.

Later, when you are in a job and doing well, you can negotiate an increase in your salary, which is called a raise.

O čemu da razmišljam kada pregovaram o svojoj zaradi?

What should I think about when I negotiate my salary?

Kada pregovarate platu, Razmisli malo o više od samo novca. Postoje i druge pogodnosti za koje možete da pregovarate da bi se manja plata mogla vrediti.

When you are negotiating a salary, you should think about more than just money. There are other benefits you can negotiate for to make a smaller salary worth more.

Beneficije

Benefits

Mnogi poslovi nude prednosti, kao što su zdravstveno osiguranje, vreme odmora, i sjajna ideja za penziju. Posao koji plaća $25,000 godinu dana, ali vam daje $10,000 više u korist bolje je nego posao koji plaća $30,00 godinu dana bez povlastica.

Many jobs offer benefits, such as health insurance, vacation time, and a retirement plan. A job that pays $25,000 a year but gives you $10,000 more in benefits is better than a job that pays $30,00 a year with no benefits.

Lokacija

Location

Gde ti živiš promene koliko ti plate. Neka mesta su mnogo skuplji živjeti od drugih. Na takvim mestima, poslodavci imaju da ponude više novca za isti posao.

Where you live changes how much you get paid. Some places are much more expensive to live than others. In those places, employers have to offer more money for the same job.

Vještine

Skills

Tvoje iskustvo, obrazovanje, i sve kvalifikacije poboljšati svoje vještine. Poslodavci će platiti više za dobro znanje i iskustvo.

Your experience, education, and qualifications all improve your skills. Employers will pay more for good skills and experience.

Potražnja

Demand

Se prijavljujete za posao koji je teško ispuniti? Poslodavac može platiti više ako ima je teško pronaći kvalifikovane radnike.

Are you applying for a job that is hard to fill? The employer may pay more if he is having a hard time finding qualified workers.

Bonusi

Bonuses

Neki poslovi nude bonuse na kraju godine. To mogu da budu zasnovane na metu. To znači da ako ti dobro, ti će zaraditi više. Kod drugih, možda dobijete više novca za praznike (Božić i novu godinu) ili kada pokrenete posao.

Some jobs offer bonuses at the end of the year. These may be target-based. This means if you do well, you will earn more. At others, you might get more money for the holidays (Christmas and New Year) or when you start the job.

Kako da pregovara plata kada dobijete ponudu za posao

How to negotiate salary when you get a job offer

Kada ti je poslodavac pošalje pismo u ponudi, im Hvala na ponudi, i da bi voleo da mislim o tome. Pitaj kada im treba tvoj odgovor. Bih se raspitala i saznati ako je plata, ponudio se uklapa sa prosečne plate za posao i lokaciju. Ako ispunjavaju sve uslove i imate iguman poslovno iskustvo, Smatram da ako treba da pitate za veću platu.

When the employer sends you an offer letter, thank them for the offer and say you would like to think about it. Ask when they need your response. Do some research and find out if the salary offered fits with the average salary for the job and location. If you meet all of the requirements and have prior job experience, consider if you should ask for a higher salary.

Pre roka, мејлове poslodavac. Reci im Zašto misliš da bi trebalo da zarađuje više i pokazuju veći iznos. Razgovaramo o tvojim sposobnostima i iskustva. To je najbolje pitati za 5% da 10% više nego poslodavac vam je ponudio.. Ako je zdravstveno, bonusi, ili odmor su mnogo važniji, umesto da pregovara za one.

Before the deadline, call or email the employer. Tell them why you think you should earn more and suggest a higher amount. Talk about your skills and experience. It is best to ask for 5% to 10% more than the employer offered you. If health benefits, bonuses, or vacation time are more important to you, negotiate for those instead.

Poslodavci može da potraje nekoliko dana da odlučite. Obično, Oni će povećati njihovu ponudu da je ličnost negde između prvi iznos i ona vas je pitao za. Ponekad, nećete dobiti bilo kakvo povećanje. Ali pitam ne boli. To je takođe pokazuje poslodavac ste sigurni o tvojim sposobnostima.

Employers may take a few days to decide. Usually, they will increase their offer to a figure somewhere between the first amount and the one you asked for. Sometimes, you will not get any increase. But asking does not hurt. It also shows the employer you are confident about your skills.

Na nekvalifikovani poslovima, poslodavci manje su šanse da pregovaraju. Oni su postavili iznose po satu ili po sedmici, oni će se plaćati. Ali ako imate dodatno iskustvo ili vještine, možete da pokušate da pregovara. Takođe može da pregovara ako ne postoje dovoljno dobri radnici za posao.

At unskilled jobs, employers are less likely to negotiate. They have set amounts per hour or per week that they will pay. But if you have extra experience or skills, you can try negotiating. You can also negotiate if there are not enough good workers for the job.

Ako odlučite da pitam putem e-pošte, možete koristiti ovo predložak e-pošte za pregovaranje plata.

If you decide to ask through email, you can use this salary negotiation email template.

Pogledajte video zapis sa više saveta o tome kako da pregovarate o vašoj zaradi

Watch a video with more tips about how to negotiate your salary

Kako da pregovarate povećanja plata

How to negotiate salary raises

Pregovaranja povišicu je kao pregovara početni platu. Želite da prikažete zašto vredniji nego plaжeni ste si.. Dakle, još jednom:

Negotiating a raise is like negotiating a starting salary. You want to show why you are worth more than you are being paid. So once again:

  • Razgovaramo o tvojim sposobnostima i iskustva.
  • Se raspitala: Šta su i drugi ljudi su plaćen na tvom nivou, kao i za slične poslove?
  • Zatraži određeni iznos za otvaranje pregovora.
  • Talk about your skills and experience.
  • Do your research: what are other people are being paid at your level and for similar jobs?
  • Request a specific amount to open negotiations.

Da pitam za povišicu, Ti takođe možete razgovarati o stvarima koje ste uradili na poslu. Ako ste uradili dobar posao, To pokazem svom šefu. Možda si kompaniji mnogo novca. Možda si mu pomogao da je pozitivna promena u kompaniji. Ne boj se da razgovaramo o tome. Kompanije žele da nastavi dobrih zaposlenika, čak i ako oni moraju platiti malo više. Evo nekih drugih stvari da se setim kada te traže povišicu:

To ask for a raise, you can also talk about the things you have done at work. If you have done a good job, point it out to your boss. Maybe you have made the company a lot of money. Maybe you helped make a positive change at the company. Don’t be afraid to talk about it. Companies want to keep good employees, even if they have to pay a bit more. Here are some other things to remember when you are asking for a raise:

Fokusiraj se na posao, Ne na vaše lične potrebe

Focus on the job, not on your personal needs

Na primer, Postavite dodatne odgovornostima, sredila si, Ne koliko je visoko tvoja kola su plaćanja.

For example, point out extra responsibilities you have taken on, not how high your car payments are.

Koristite dobar tajming

Use good timing

Ne pitajte za povišicu, kada kompanija gubi novac ili ima mnoge račune da platim. Pitao je kada kompanija (ili ti) Imate uspeha.

Don’t ask for a raise when the company is losing money or has many bills to pay. Ask when the company (or you) have been successful.

Budi profesionalan

Be professional

Pitaj za vreme razgovarajte. Vaš poslodavac će popraviti ako su izdvojili vremena.

Ask for a time you can talk. Your employer will be more likely to listen if they have set aside the time.

Biti pozitivan

Be positive

Pitaj na pozitivan način. Nemoj da kažeš da ćeš otići ako ne dobiješ ono što želiš – osim ako to ne misliš! Budite spremni na kompromis.

Ask in a positive way. Don’t say you will leave if you don’t get what you want – unless you mean it! Be prepared to compromise.

uči više

Learn more

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!