Divlje životinje, lov i ribolov

Takođe na engleskomNe zna engleski

Jesi li zanimljivo u lov ili hvatanje divlje životinje i ribe? Saznajte šta treba da znam o lovu i ribolovu u USA. Saznaj o propisima, zaštićene vrste, i ostati sef.

Are you interesting in hunting or catching wild animals and fish? Learn what you need to know about hunting and fishing in the USA. Find out about regulations, protected species, and staying safe.

Fishing in Missouri by Kbh3rd
Ribolov u Missouri po Kbh3rd, CC.
Fishing in Missouri by Kbh3rd
Fishing in Missouri by Kbh3rd, CC.

Lov i ribolov

Hunting and fishing

Kako se izveštava, o 14 milion lovci i oko 33 milion ribolovci (ljudi koji su ribe) u USA. Zakoni o kako lov i ribolov se razlikuju od države da država i čak i unutar države.

There are reportedly about 14 million hunters and about 33 million anglers (people who fish) in the USA. Laws about how hunting and fishing vary from state to state and even within a state.

Propisi

Regulations

Moći ćete da pecam, niti loviti samo u određenim oblastima, na sigurni dani i u određenim trenucima. Ti će biti dozvoljeno da koriste samo određene oružje i ubiti određene životinje, i možda ćete morati da nosi orange, da li su vidljivi.

You will be able to fish or hunt only in certain areas, on certain days and at certain times. You will be allowed to use only certain weapons and kill specific animals, and you may be required to wear orange so you are visible.

Nije po zakonu da lovimo i ribarimo u većini javnih parkova, možete i biti ograniиene kažnjen za preklapanje golubove, patke, guske, riba, ili veverice u gradu. U divljini, lov i ribolov ovih životinja je regulisana u različitim Meri u zavisnosti od države. Možete saznati Gde da lovi u svakoj državi i za propise.

It is illegal to hunt or fish in most public parks, and you can be ticketed and fined for trapping pigeons, ducks, geese, fish, or squirrels in the city. In the wild, the hunting and fishing of these animals is regulated to a different extent depending on the state. You can find out where to hunt in every state and what the regulations are.

Lov na licence

Hunting licenses

Posavetujte se sa lokalnom policijom ili wildlife management ili prirodne resurse oficir, Ponekad se zove izvidnik ili nadzornik. Ti verovatno tražiće se da kupim za lov ili ribarsku dozvolu i da ga nosi sa sobom. Zove se ilegalni lov bez dozvole “krivolov” i rezultata u ozbiljne kazne.

Check with your local police or wildlife management or natural resources officer, sometimes called a ranger or game warden. You will probably be required to buy a hunting or fishing license and keep it with you. Illegal hunting without a license is called “poaching” and results in serious penalties.

Pecanje

Fishing

Možda će biti potrebno ribarska dozvola. Riba u nekim rekama i jezerima su otrovne zbog zagađenja u vodi. Ti je dozvoljeno da pecam, Ali da li će biti upozoren da ne jedu svoje “uhvatiti”. “Uhvati i pusti” je sportski termin koji opisuje čin lova da bi se razboleti?, Onda oslobaрati opet.

you may also need a fishing permit. Fish in some rivers and lakes are toxic due to pollution in the water. You may be allowed to fish, but you will be warned not to eat your “catch”. “Catch and release” is a sporting term that describes the act of fishing to catch something, then setting it free again.

Zaštićene vrste

Protected species

Neke životinje su retka vrsta i tako oni su zaštićeni zakonom i ne može biti lovio ili ubijeni iz bilo kog razloga u bilo koje doba godine. U Teksasu, na primer, zaštićene životinje uključuju risovi, kojoti, žabe, planinski lavovi, prerijski psi, zečevi, i kornjaиe.

Some animals are rare species and so they are protected by law and cannot be hunted or killed for any reason in any season. In Texas, for example, protected animals include bobcats, coyotes, frogs, mountain lions, prairie dogs, rabbits, and turtles.

Lovac na sigurnost

Hunter safety

Bilo je mnogo incidenata ljudi lov bez uzimaju pravilnu negu i ne prati pravila. O 1,000 ljude ubijaju u lov na nesrećama svake godine u Severnoj Americi, a oko 100 ovakvih ljudi umre od te povrede.

There have been many incidents of people hunting without taking proper care and not following the rules. About 1,000 people are shot in hunting accidents every year in North America, and about 100 of these people die from those injuries.

Divlje životinje

Wild animals

Posmatranje divljine je zajednička prošlost-vremena u sad-u. Neke životinje, Jedinstveni u Severnoj Americi, Mogu li biti potpuno novo. Možete da koristite za Online vodič da biste saznali više o vrstama divljine u USA.

Observing wildlife is a common past-time in the US. Some animals, unique to North America, may be new to you. You can use an online guide to learn about wildlife species in the USA.

Saobraćajnih nesreća sa divljim životinjama

Car accidents with wild animals

U ruralnim područjima, divlja životinja mogli da pređu cestu dok vozite. Ovo je uobičajena u zoru i u sumrak i u proleće i jesen. Pokušava izbjeći to može dovesti do pada tvoj auto i uzrokuje ozbiljnu povredu. Stručnjaci preporučuju ti upravljati pravo i usporiti ako je moguće, i kada je to sigurno, da se povuče iz saobraćaja i uklanjanje životinja sa ceste, Ako ste u stanju. Ovo će sprečiti druge upravljačke programe iz krivudati odjednom i imati nesreća.

In rural areas, a wild animal might cross the road while you are driving. This is common at dawn and dusk and in spring and fall. Trying to avoid it may result in crashing your car and causing serious injury. Experts recommend you steer straight and slow down if possible, and when safe, pull over out of traffic and remove the animal from the road, if you are able. This will prevent other drivers from swerving suddenly and having an accident.

Ako je to velikih životinja, poziv 911 da vam objasnim situaciju, Tako da zakona ili nekakvi mogu ukloniti opasnosti i napisati izveštaj o incidentu. Ako ima povreрenih u sudaru, Pobrini se da dobiješ medicinsku pomoć ili odmah ili sutradan ako povrede nisu ozbiljni. Ako ste u dometu telefona, i niko ne prolazi pored da pomognem, Nastavite polako do najbliže zgrade sa telefonom da biste dobili pomoć. Obavesti osiguranja za bilo kakvu štetu u svoja kola.

If it is a large animal, call 911 to explain the situation, so that law enforcement or game wardens can remove the hazard and write an incident report. If anyone is injured in the collision, be sure to get medical help either immediately or the next day if the injuries are not serious. If you are out of telephone range, and no one passes by to help, proceed slowly to the nearest building with a phone to get help. Notify your insurance company for any damages to your car.

Ako ste udario jelena ili druge igre životinja i želite meso, Zove “gaћenje na putu,” Pitate se igra policajca. U zavisnosti od okolnosti, Možda ćete moći da ga povedete sa sobom. Crvi i drugi Paraziti su bavljenje bilo divljih životinja, Zato pazi da očistiš i pažljivo pripremiti meso.

If you hit a deer or other game animal and want the meat, called “roadkill,” you may ask the game officer. Depending on the circumstances, you may be able to take it with you. Worms and other parasites are a concern with any wild animal, so be sure to clean and prepare the meat carefully.

Divlja životinja sigurnost

Wild animal safety

Ako sretnete malo divlja životinja na nogu u tvom kraju ili dok je stopirala u zemlji, Ne pokuљavajte da uhvatim, ukrotiti, zadirkuju ili je povredio. Zaštiti sebe i pratilac životinje i stoku, naravno, Ali ne i ranivši divlja životinja, osim ako apsolutno neophodna da se očuva život. Najviše divlje životinje će pobegne ako vikati ili baciti kamen na njih. Neke divlje životinje su zaštićeni zakonom, dok neki može da dovede do tebe i tvoje zlo ljubimce i stoku. Potvrdu lokalnih propisa.

If you should encounter a wild animal while on foot either in your neighborhood or while hiking in the country, make no attempt to catch, tame, tease or injure it. Protect yourself and your companion animals and livestock, of course, but not by injuring the wild animal unless absolutely necessary to preserve life. Most wild animals will run away if you yell or throw a rock at them. Some wild animals are protected by law, while some could cause you and your pets and livestock harm. Check local regulations.

Postoje određene bolesti mogu ugovorom iz divlje životinje ili paraziti koji žive na njima, uključujući Tularemija, besnilo, i bubonska kuga. Ni komarac može da izazove bolest, uključujući i Virus zapadnog Nila u podložne ljudi.

There are certain diseases you can contract from wild animals or the parasites that live on them, including tularemia, rabies, and bubonic plague. Even the mosquito can cause illness including the West Nile Virus in susceptible people.

uči više

Learn more

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!