Emigrant pritvor: pomoć za osobe koje podnose zahteve za azil na granici sad i Meksika

Takođe na engleskomNe zna engleski

Jesi li sa obe strane granice Sjedinjenih Država Meksiko i da ti pomognem? Da li si tražio sklonište, pravna podrška, hrana, i pomozi sa tvrdeći azil? Da li si u imigrantskoj pritvoru? Evo nekih resursa na mreži i informacija o organizacijama koje mogu da vam pomognu ili da vas posavetuju.

Are you on either side of the United States Mexico border and do you need help? Are you looking for shelter, legal support, food, and help with claiming asylum? Are you in immigrant detention? Here are some online resources and information about organizations that may help or advise you.

emigrant pritvor

immigrant detention

Ako putujete kroz Centralnu Ameriku i nameravam da pređe Sjedinjene Države / meksičke granice, Morate znati taj te rizik stavljeni u pritvor emigrant ako nemate dokumentaciju koja vam omogućava ulazak u zemlju. Ovo je učinjeno ne samo u Americi, Ali u Meksiku, Gvatemala, i El Salvadora.

If you are traveling through Central America and intend to cross the United States/Mexico border, you need to know that you risk being placed in immigrant detention if you don’t have the documentation that allows you entry to the country. This is done not only in the USA, but in Mexico, Guatemala, and El Salvador.

Pronalaženje pomoći sa obe strane granice

Finding help on both sides of the border

Na sajtu "granični anđeli", naći ćete informacije o kontaktu za hitne slučajeve za grupe u Meksiku koje pružaju pomoć migrantima u nevolji. Neke nude hranu, voda, medicinsku pomoć, i sklonište. U organizaciji Grupos Beta, navedena na ovoj stranici, Ima puno lokacija širom Meksika.

On the Border Angels website, you will find emergency contact information for groups in Mexico that offer help to migrants in distress. Some offer food, water, medical help, and shelter. The organization Grupos Beta, listed on this page, has many locations throughout Mexico.

Centar za gostoprimstvo katoličke usluge daje putnici sigurno mesto za odmor, rehidriranje, Jedi, i brinu o deci. Oni pružaju preobuku, artikli za higijenu, i priliku da operem ruke.. Volonteri pozdravi putnici, i pomozi im obratite se članovima porodice i rasporedite autobuskog saobraćaja. Žene i deca primaju putne torbe ispunjena osnovnih potrepština, pre nego što ostave. Oni koji nisu u mogućnosti da napusti dan oslobode možda prespavam kod kuće od pouzdanog volonterski ili u Casa Alitas, mali dom u Tucsonu čine ga volontera i katoličke zajednice usluge.

The Catholic Services Hospitality Center gives travelers a safe place to rest, rehydrate, eat, and care for their children. They provide a change of clothes, hygiene items, and a chance to wash up. Volunteers greet the travelers and help them contact family members and arrange bus transportation. Women and children receive travel bags filled with essential items before they leave. Those who are unable to depart the day they are released may spend the night at the home of a trusted volunteer or at Casa Alitas, a small home in Tucson staffed by volunteers and Catholic Community Services.

Dolaska u Sjedinjene Države/Meksiko granice

Arriving at the United States/Mexico border

Ako planiraju da tvrde azil u Sjedinjenim Državama/Meksiko granice ili su već tamo, Postoje resursi koji će vas voditi ka bezbednosti i preći u imigracioni sistem sad.

If you are planning to claim asylum at the United States/Mexico border or are already there, there are resources to guide you to safety and to navigate the United States immigration system.

Estamos Unidos (“Ujedinjeni smo”) je mreža za zastupanje na meksičkoj granici u Ciudad Juarezu. Dobrovoljci iz cele zemlje pružaju pravne smernice i druge usluge. Projekat vodi Al otro lado i KLINIKA.

Estamos Unidos (“We Are United”) is a legal representation network on the Mexican border at Ciudad Juarez. Volunteers from across the country provide legal guidance and other services. The project is run by Al Otro Lado and CLINIC.

Projekat za prava Florence emigrant prikupila je dokumente radi lakšeg brani tvoj slučaj. Materijali uključuju dokumente koji su Opšte postavke resursa, Jer nakon te su pušten iz pritvora, borbi protiv proterivanje ispred sudije, a takođe je privlačna tvoj slučaj.

The Florence Immigrant Rights Project has collected documents to help you defend your case. Materials include documents that are general resources, for after you are released from detention, fighting your deportation in front of an immigration judge, and appealing your case.

Koje informacije treba kada se prijavim za azil?

What information do I need when I apply for asylum?

Postoji mnogo delova dokumentacije koje možete da koristite za podržavanje slučaja azila. Ovo je prezentacija o dokumentima koje možete da koristite u slučaju azila i kako da ih koristite.

There are many pieces of documentation you can use to support your asylum case. This is a presentation about the documents you can use in your asylum case and how to use them.

Da bi dobio azil u Americi, To pomaže tvom slučaju ako imate dokaze da si progonjen ili zlostavljana, i da tvoja vlada ne ti, kurvin sine. Što više dokaza imate bolju priliku moraš ga dobiti azil da mogu da ostanem u Sjedinjenim Državama.

In order to get asylum in the USA, it helps your case if you have evidence to prove you were persecuted or abused, and that your government did not protect you. The more evidence you have the better chance you have to win your asylum case to be able to stay in the United States.

Uverite se da uvek govori istinu, u suprotnom mogli odmah ste tvoj slučaj je odbijen. Takođe morate biti vrlo određeni o detaljima. Važno je da provedem vremena da se setim šta se tačno dogodilo, na tačan datum. Ako napravite grešku, Vlada možda misle da si lagao.

Be sure to always tell the truth, otherwise you could immediately have your case denied. You also need to be very specific about the details. It is important to spend time remembering exactly what happened, on the exact date. If you make a mistake, the government may think you are lying.

Ovde su vrste dokaza koje možete koristiti za podršku kućištu azil:

Here are types of evidence that you can use to support your asylum case:

 • Lična dokumenta (i to. vaš pasoš, izvod iz knjige rođenih, Studentski identifikacionu karticu, Domaćinstvo registra, Nacionalni identitet kartice, ili politička stranka člansku kartu.)
 • Dokumenti identitet članova porodice, koji je otputovao u Sjedinjene Države sa tobom
 • Vencani list i izvode iz knjige rođenih za decu
 • Akademske zapise (i to. škola zapise, Certifikati, i diplome)
 • Medicinski karton iz hospitalizacija ili tretman zbog maltretiranja u domovini
 • Zatvor ili sudski zapisi
 • Neki nacrt azil ili izjave Možda ste kreirali
 • Svakom dokumentu koji je dostavio bilo koji deo vlade SAD-a
 • Sve druge dokumente koji mislite da je možda važno
 • Identity documents (i.e. your passport, birth certificate, student identification card, household registry, national identity card, or political party membership card.)
 • Identity documents of family members who traveled to the United States with you
 • Marriage certificate and birth certificates for children
 • Academic records (i.e. school records, certificates, and diplomas)
 • Medical records from hospitalization or treatment due to mistreatment in home country
 • Jail or court records
 • Any draft asylum applications or affidavits that you may have created
 • Any document that has been filed with any part of the United States government
 • Any other documents that you think might be important

Ako ste bili u stanju da donese ove dokumente sa tobom kad si pobegao tvoja domovina, To jest likovnu i moramo da razgovaramo o dokumentovanje tvoju tvrdnju sa tobom.

If you were not able to bring these documents with you when you fled your home country, that is fine and we can discuss documenting your claim with you.

Znam svoja prava!

Know your rights!

Sjedinjene Države meksičke granice- Znam svoja prava, Ministarstvo rada
United States Mexico Border- Know Your Rights, Department of Labor

arapski, engleski, španski, Somalijski, urdu, Mandarinski, francuski, hindu, i Punjabo jezika. Priručnika za LGBTQ imigranata, odrasli, i bez pratnje decu.

Arabic, English, Spanish, Somali, Urdu, Mandarin, French, Hindi, and Punjabo languages. Manuals for LGBTQ immigrants, adults, and unaccompanied children.

Ovaj paket je namenjen da pruži pregled prava imigrant (Da li je to ovde legalno ili ne) ili čak i građanin može da ostvare ako suprotstavljena za imigraciju zvanični.

This packet is intended to provide an overview of the rights an immigrant (whether here legally or not) or even a citizen may exercise if confronted by an immigration official.

Centar za nacionalne emigrant pravde je dostupna za pružaju pravnog zastupnika i pružanje pravne upute. Možete se obratiti nacionalnom emigrant pravde centar na besplatan broj svoj danak: (312) 263-0901.

The National Immigrant Justice Center is available to provide legal counsel and provide legal referrals. You can contact the National Immigrant Justice Center at its toll free number: (312) 263-0901.

Ovaj dokument je za ljude koji se boje da se vrate u svoje matične zemlje, jer su lezbejke, gej, Biseksualne ili transrodne (LGBT) i/ili je to zbog njihovog HIV statusa. Možda ćete morati odbrana protiv deportacije, ako se bojite da ćete biti naudili ili mučili ako vas deportuju u svoju otadžbinu. Taj priručnik je vodič i resursa. To nije predviđeno da služe kao zamena za pravnog zastupnika. Trebalo bi da pokušate da biste dobili advokat.

This document is for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) and/or due to their HIV status. You may have a defense against deportation if you fear you will be harmed or tortured if you are deported to your home country. This manual is a guide and resource. It is not intended to serve as a substitute for legal counsel. You should attempt to obtain a lawyer.

Ove informacije možete pročitati u španski, francuski, i arapski.

You can read this information in Spanish, French, and Arabic.

Ovi priručnici pružaju osnovne informacije na engleskom jeziku., španski. francuski, Arapski i drugi jezici koji će imigrantima da razumeju svoja prava u skladu sa američkim zakonom tokom imigracione procedure ili ako su uhapšeni i pritvoreni od strane odeljenja za unutrašnju bezbednost.

These manuals provide basic information in English, Spanish. French, Arabic and other languages to give immigrants an understanding of their rights under US law during immigration proceedings or if they are arrested and detained by the Department of Homeland Security.

Da li je bilo naređenje izdat za uklanjanje ili deportacije, i dalje imaš priliku za podnošenja zahteva za azil, čak i ako nemate advokata. Evo nekih smjernica za podnošenje zahteva za azil bez advokata.

If there has been an order issued for your removal or deportation, you still have a chance for applying for asylum, even if you do not have a lawyer. Here are some guidelines for filing for asylum without a lawyer.

T viza je viza koja se izdaje žrtvama trgovine ljudima, i deca i odrasli. Puno je ljudi koji su ilegalno prokrijumčarene u sad i protiv njihove volje na lažne zahteve za zapošljavanje i druge beneficije. Da ti se ovo desilo, možete podneti zahtev za ovu vrstu vize.

The T visa is a visa that is issued to victims of human trafficking, both children and adults. There are many people who are smuggled into the USA illegally and against their will on false claims for employment and other benefits. If this happened to you, you can apply for this type of visa.

Bili ste žrtva zločin, što se dogodilo u Sjedinjenim Državama? Jesi li pomogao zakona? Na tvom mestu boli zbog zločina? U-viza omogućava da žrtve za određena krivična dela, koji zadovoljavaju određene zahteve, Ostani u Sjedinjenim Državama.

Were you a victim of a crime that happened in the United States? Did you help law enforcement? Were you hurt because of the crime? A U-Visa lets victims of certain crimes, who meet certain requirements, stay in the United States.

Anti-prevara upozorenje

Anti Fraud Warning

Pročitajte ove informacije da se zaštitite od ljudi koji to nisu pravi advokati! Postoje ljudi koji će se pretvarati da ti pomognem, tako da oni mogu da svoj novac. Saznajte kako da ih prepoznaju i zaštitili! Emigrant centar za pravne resurse (ILRC) napravio informacije da vas zaštiti od prevare. možeš čitanje i preuzmite informacije na engleskom jeziku. Ili možete čitanje i preuzimanje informacija na španskom.

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. You can read and download the information in English. Or you can read and download the information in Spanish.

uči više

Learn moreInformacije na ovoj stranici dolazi iz KLINIKA, na Emigrant pravni centar za resurse (ILRC), Na Centar za nacionalnu pravdu emigrant (NIJC), i drugih pouzdanih izvora. To je namenjen vodič i ažurira onoliko često koliko je to moguće. USAHello ne daje pravne savjete, niti je bilo ko od naših materijala nameravala biti uzeta kao pravne savjete. Ukoliko ste u potrazi za besplatan ili Niskobudžetna advokat ili pravna pomoć, Imamo tonsku probu Traženje slobodnog i Niskobudžetna pravne usluge.

The information on this page comes from CLINIC, the Immigrant Legal Resource Center (ILRC), The National Immigrant Justice Center (NIJC), and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!