Zakoni o životinjskim zakonima i pet pravila

Takođe na engleskomNe zna engleski

Amerikanci proveli puno novca za očuvanje divljine za životinje i izgradnju zoo vrtovima. Njihove farme i ranиeva podizanje životinja za proizvodnju hrane. I mnogi Amerikanci misle na svoje ljubimce, obično mačke i psi, u sklopu njihove porodice. Međutim, Ima nekih životinja i kućnih pravila koje treba da sledite da biste izbegli novčane kazne ili da bi se vaše životinje oduzelo od vas.

Americans spend a lot of money to preserve wilderness for animals and build zoos. Their farms and ranches raise animals to produce food. And many Americans think of their pets, usually cats and dogs, as part of their families. However, there are some livestock and pet rules you need to follow to avoid fines or getting your animals taken away from you.

Dogs as pets, photo courtesy of Matt Stenovec.
Fotografija ljubaznošću Matt Stenovec
Dogs as pets, photo courtesy of Matt Stenovec.
Photo courtesy of Matt Stenovec

Slede neka pravila za životinje i kućne ljubimce u Americi.

Here are some rules to follow with animals and pets in the USA.

Pet pravila u apartmanima

Pet rules in apartments

Mnogi direktori stanova ili gazovi ne dozvoljavaju kućne ljubimce. Ako imaju, Možda imaju određena pravila za kućne ljubimce koje morate slediti ili će naplaćiti veliku naknadu za osiguranje ili ekstra stanarinu da obeshrabre životinje na svojoj imovini. Pre učitavanja ljubimca bilo koje vrste, Proverite sa vlasnikom. Neki će omogućiti mačku, Ali ne psa, Drugi će dozvoliti malim psima. Neki će omogućiti ptica u kavezu, jeћ, tenk od zlatna ribica, farma mrava, ili čak i zmijama., Ali nije pas ili mačka. Otrovne ili zlobne životinje bilo koje vrste nisu prihvatljive. Kršenja pravila gazdin na držanje kućnog ljubimca možete stornirati ugovor i dovesti do gubitka tvog doma.

Many apartment managers or landlords do not allow pets. If they do, they may have specific pet rules you must follow or they will charge a large security deposit or extra rent to discourage animals on their property. Before getting a pet of any kind, check with your landlord. Some will allow a cat, but not a dog, Others will allow small dogs. Some will allow a caged bird, a hedgehog, a tank of gold fish, an ant farm, or even a grass snake, but not a dog or cat. Poisonous or vicious animals of any kind are not acceptable. Violating a landlord’s rules on keeping pets can void your contract and result in the loss of your home.

Ako ste u društvu jedne životinje, Ali nije dozvoljeno da ostanu kod kuće, Smatraj da se prijavio za azil za ћivotinje ili pokretanje mali biznis kao na životinjske walker, Trener ili groomera.

If you enjoy the company of animals, but aren’t allowed to keep them in your home, consider volunteering for an animal shelter or starting a small business as an animal walker, trainer or groomer.

Životinja uzgoj je ograničen na mnoge lokalne standarde, Dakle Konsultujte se sa svoje lokalne vlade pre pustiti tvoj pas ili mačka imaju bebe; Prodaja kućnih ljubimaca je takođe regulisana u nekim oblastima. Postoji više o zoo radnje, skloništa i svetilišta ispod.

Animal breeding is restricted in many locales, so check with your local government before letting your dog or cat have babies; the sale of pets is also regulated in some areas. There is more about pet shops, shelters and sanctuaries below.

Terapija, usluga i pomoć životinje

Therapy, service and assistance animals

Neki ljudi u Americi imaju životinje da im pomognu, uključujući:

Some people in the USA have animals to assist them, including:

  • Vodič za pse i konje za novo
  • “Uzbuna” psi za osobe sa napade i dijabetes
  • majmun pomoćnici za Lična higijena sa posebnim
  • udobnost ljubimaca kao zečevi, ptice, mačke, i psi za borbu protiv anksioznosti
  • Zaštita ili gledanje pasa (a čak i svinje) u odbrani protiv drugih rizika
  • guide dogs and horses for the blind and deaf
  • “alert” dogs for people with seizures and diabetes
  • monkey assistants for personal care of the disabled
  • comfort pets like rabbits, birds, cats, and dogs to combat anxiety
  • protection or watch dogs (and even pigs) to guard against other risks

Nemojte se iznenaditi kad vidi psi u bolnicama, Doktori’ kancelarije, staračkim domovima, šoping centri, aerodromi i parkova. Većina ih je prilično nežan, Ali nikad ne maziti psa bez prvi dobiti dozvolu od rukovalac.

Don’t be surprised to see dogs in hospitals, doctors’ offices, nursing homes, shopping malls, airports and parks. Most are quite gentle, but never pet a dog without first getting permission from the handler.

Ako doktor je prepisao za tebe ljubimca terapija, ili pomoć, a ti jesi trenirao brine za ljubimca, vlasnik obično mora da prihvati to. Ali morate imati službenu dokumentaciju koja dokazuje da je životinja kvalifikovana i mora da vas održi na sigurnom, i nikada ne sme biti pretnja nikome drugom.

If a doctor has prescribed for you a therapy or assistance pet, and you have been trained in the care of that pet, the landlord usually has to accept it. But you must have official paperwork proving the animal is qualified and required to keep you safe, and it must never be a threat to anyone else.

Policija i spašavanje osoblje često koriste pse i konje da pronađete izgubljene ljude ili da kontrolišu opasne situacije. Kad vidite nekoga ko radi sa pas ili konj, najbolje je poslušati naređenja, a ne prekinuti se.

Police and rescue personnel often use dogs and horses to find lost people or to control dangerous situations. When you see someone working with a dog or horse, it is best to obey any orders and not interrupt or get in the way.

Licenciranje i ostala ljubimca pravila

Licensing and other pet rules

Većina zajednica ima kućne propise koje zahtevaju da životinje budu zdrave. Traže da se životinje poput pasa i mačaka vakciniše za rabije i licencirane, Tako da oni mogu biti pretpostavlja se da je perika i vraćene ako bude pronađen na slobodi. Neki gradovi zahtevaju ljubimce da bude sterilisan, ili “popravio,” Tako da oni mogu da reprodukuju. Velike novčane kazne mogu biti naplaćena i životinje oduzmu od tebe, ako ovi zahtevi ne budu ispunjeni.

Most communities have pet rules that require you to keep animals healthy. They ask that companion animals like dogs and cats be vaccinated for rabies and licensed, so they can be presumed disease-free and returned if found running loose. Some cities require pets to be neutered, or “fixed,” so they cannot reproduce. Large fines can be charged and animals taken away from you if these requirements are not met.

Zakon kaže da kućni ljubimci moraju imati utočište od vrućine, hladni, pada kiša i sneg. Proverite sa tvoje odeljenje ili životinja kontrolu policije za detalje. Ako primetite da je tvoj ljubimac nedostaje, Proveri na kraju, Zovi policiju ili životinja kontrolu, Podigni kritike, i monitor “pronaći ljubimac” Web lokacija.

The law says pets must have shelter from the heat, cold, rain and snow. Check with your police department or animal control office for details. If you notice your pet is missing, check the neighborhood, call police or animal control, put up notices, and monitor “found pet” websites.

Ako tvoj ljubimac je prikupila policija, Moraćete da dokazuje da je tvoj proizvodeći Registracija i vakcinacije certifikate, i možda ćete morati da platite kaznu i oиekivano, Ponekad kao $100, da vratim tvoj ljubimac. Ako ti nije moj tvoj ljubimac u roku od nekoliko dana, ljubimac može biti ubijen. (eutanaziju, “Spusti” ili “Uspavajte”).

If your pet is collected by police, you will have to prove it is yours by producing registration and vaccination certificates, and you may have to pay a considerable fine, sometimes as much as $100, to get your pet back. If you do not claim your pet within a few days, the pet may be killed (euthanized, “put down” or “put to sleep”).

U ruralnim područjima, ljubimac licenciranja možda neće biti potreban, Ali pripitomljenih životinje svih veličina i tipova i dalje moraju biti vakcinisani, pod nadzorom ili koji se nalaze. Ako životinja dobija iz kavez i izaziva nesreća, bubo vlasnik može biti optužen da plaća za sve štete. Ovo je posebno ozbiljan sa velike životinje kao konje i krave, Ali čak i manje životinje mogu da izazovu upravljačke programe da naglo skrene i srušiti. Ako se vozimo i naići na životinje na tvom putu, Stalno volan ravno i uspori. Signal i potez na stranu puta ako si udario životinja. Pročitajte više o ovome ispod, u okviru “Stočarstvo i poljoprivrednim životinjama.”

In rural areas, pet licensing might not be required, but domesticated animals of all sizes and types still must be vaccinated, supervised or contained. If an animal gets out of an enclosure and causes an accident, the animal’s owner can be charged with paying for all the damages. This is particularly serious with large animals like horses and cows, but even smaller animals can cause drivers to swerve and crash. If you are driving and encounter an animal in your path, keep the wheel straight and slow down. Signal and move to the side of the road if you hit an animal. Read more about this below, under “Livestock and farm animals.”

Pet troškova

Pet expenses

Najbolje je da plati za sterilizacije, Vakcinacija i licenciranje naprijed. Te troškove obično pokrenuti o $400, u zavisnosti od veličine i seks životinje. Nakon toga je trošak hranjenja i negujete prosečan ljubimac $600 svake godine. Kupujete za Niskobudžetna veterinarske klinike i sezonske događaje koji promovišu Niskobudžetna životinjske usvajanje.

It is best to pay for neutering, vaccinations and licensing up front. Those costs typically run about $400, depending on the size and sex of the animal. Thereafter the cost of feeding and caring for the average pet is about $600 per year. Shop around for low-cost veterinary clinics and seasonal events that promote low-cost animal adoption.

Good pet protokol

Good pet protocol

Nisu svi vole životinje ili ih odobrava žive u domovima i vozio se u automobile. Neki ljudi se boje ili alergičan na njih. Pusti goste u svoj dom je znati da imate ljubimce i pitaj imaju li ikakvih problema pre nego što stignu. To je pristojno da se stavi životinje u drugoj sobi, kada gosti su u poseti, a ako ljubimci ne vole strance, Preporučuje se dvostruko. Mnogi ljudi drže pse za bezbednost, Tako da nemoj da posjetite neko bez poziva. Ako vi ili neko drugi je ugrizao pas, Upitaj svu potrebnu medicinsku negu i to prijaviti policiji tako da stoje protiv potencijalnu opasnost za javno zdravlje.

Not everyone likes animals or approves of them living in homes and riding in cars. Some people are afraid of or allergic to them. Let guests to your home know you have pets and ask if they have any problems before they arrive. It’s polite to put animals in another room when guests are visiting, and if the pets dislike strangers, it’s doubly recommended. Many people keep dogs for security, so don’t presume to visit someone without an invitation. If you or someone else is bitten by a dog, get prompt medical attention and report it to police so they can guard against a potential threat to public health.

Većina zajednica zahtevaju oba psa i mačke biti Vezaжe ga ili vezan kad van kuće ili dvorišta ih spriječiti od drugih smeta i radi sopstvene zaštite.

Most communities require both dogs and cats be leashed or restrained when outside the home or yard to prevent them from bothering others and for their own protection.

Pet pravila za povrede i zlostavljanje

Pet rules for injuries and abuse

Ako tvoj ljubimac udario auto, uznemiravana stoke, ili neko ujeden dok se krećete bez nadzora, Policija možda ima da je ubijem da zaštiti javnost. Ponekad povređenih životinja je spusti ako nema nikoga da platim medicinsku negu. Ti verovatno biti naplaćena za bilo koji štete i troškova. Odbegli ljubimac takođe može da postane žrtva kojot ili drugih životinja plen, ili je uzeo neko ko to nikad ne prijavi.

If your pet has been hit by a car, bothered livestock, or bitten someone while wandering unsupervised, the police may have to kill it to protect the public. Sometimes an injured animal is put down if there is no one to pay for medical care. You probably will be charged for any damages and expenses. A runaway pet can also become the victim of a coyote or other prey animal, or taken in by someone who never reports it.

Pratilac životinja mora biti zloupotrebljena, ozlijeđen ili povređen u Americi, i to je ozbiljan zločin skoro svuda seks sa životinja. Dobro pravilo praćen mnogih vlasnika pasa koji nikad nije ništa uraditi je pratilac životinja koje ne bi li detetu. Drugi obzir je, ako ste gladni, žedan, toplo ili hladno, Vaš pratilac je verovatno, previše, Pa kako god udobnost obezbedite sebi bude produžen za ljubimca.

Companion animals must not be abused, hurt or injured in the USA, and it is a serious crime nearly everywhere to have sex with an animal. A good rule followed by many pet owners is never to do anything to a companion animal that you would not do to a child. Another consideration is to realize that if you are hungry, thirsty, hot or cold, your companion pet probably is, too, so whatever comfort you provide for yourself should be extended to a pet.

Stoke

Livestock and farm animals

Mnoge različite životinje se odgaju na farmi i ranama u Americi, uključujući i krave, konji, ovce, koze, svinje, kokoške, zečevi, nojevi, lame, bizon, i ribe i školjke. Većina životinja čuva hranu, Ali neke se zadržavaju za obrazovanje ili zadovoljstvo. Drugi žive u refuges ili skloništa gde životinje ne mogu da budu ubijeni i pojedeni.

Many different animals are raised on farms and ranches in the USA, including cows, horses, sheep, goats, pigs, chickens, rabbits, ostriches, llamas, bison, and fish and shellfish. Most animals are kept to produce food, but some are kept for education or pleasure. Others live in refuges or shelters where the animals cannot be killed and eaten.

Jedeš životinje

Eating animals

Većina Amerikanaca su gutači mesa, Ali do 10% od populacije da imate jak religiozno, životne sredine ili zdravstvenih razloga za jesti samo povrće. Neki ljudi će jesti ribu i živine, ali ne “Crveni” meso (govedinu ili teletinu od krava, Svinjetina sa svinje, ili jagnje i ovčetinu od ovce). Neki graрana.koji stalno pileta za jaja, Gde je dozvoljeno.

Most Americans are meat eaters, but up to 10% of the population either have strong religious, environmental or health reasons for eating only vegetables. Some people will eat fish and poultry but no “red” meat (beef or veal from cows, pork from pigs, or lamb and mutton from sheep). Some city-dwellers keep chickens for eggs, where allowed.

Zbog preferiranje kozjeg mesa među mnogim izbeglice, uspostavljen je niz kozih farmi. Jesti konjsko meso je uglavnom zaleulo u Americi, i to je ilegalno u većini zajednica pojesti konja, pas, mačka, ili bilo koji drugi životinja generalno ili tradicionalno zadržati kao ljubimac ili pratilac. Golubovi ili veverice uhvatio u divljini mogu da budu u redu za jelo, Ali nikad ne Hvataj takve životinje u javnom parku.

Due to the preference for goat meat among many refugees, a number of goat farms have been established. Eating horse meat is generally frowned upon in the USA, and it is illegal in most communities to eat horse, dog, cat, or any other animal generally or traditionally kept as a pet or companion. Pigeons or squirrels caught in the wild may be OK to eat, but never catch such animals in a public park.

Farme

Farm animals

U ruralnim područjima, Možda vidite da su krave od krava ili ovaca koje se premeštaju duž puteva ljudi na nogama i u vozilima, sa psima u njihove strane. Daj ove krda na pravi način. Zaustaviti i иekati goniиe da vas kroz, i nastaviti polako. Ne trubi, ili si mogao izazvati stampedo. Ako je zaglavio sa publikom, Nastavi svoje prozore, i nemoj biti previše iznenađen ako se šofer popne preko tvog auta da radi svoj posao.

In rural areas, you may see herds of cows or sheep being being moved along roads by people on foot and in vehicles, with dogs working at their sides. Give these herds the right of way. Stop and wait for the herders to wave you through, and proceed slowly. Don’t honk your horn or you could cause a stampede. If stuck in a throng, keep your windows rolled up, and don’t be too surprised if a sheepdog climbs over your car to do its job.

Farmeri su dugo je zavisio od mačke da bi miševi iz njihove žitarice i semenje. Zmije se takođe vole da jedu miševi (Iako većina rodnoj zmije, nisu naklonjen mačke), tako mačka farme mogu da oboje miševi i zmije. Najbolje je da se sigurno ni farme mačke (ili “mauseri” dok su se ponekad nazivaju) vakcinisan i sterilisan.

Farmers have long depended on cats to keep mice out of their grains and seeds. Snakes also like to eat mice (though most native snakes are not fond of cats), so a farm cat can keep away both mice and snakes. It is best to make sure even farm cats (or “mousers” as they are sometimes called) are vaccinated and neutered.

Trka i borba protiv

Racing and fighting

Konji i psi se trkao iz sporta, Ali samo u nekoliko država. Mnogi ljudi misle da je ovo okrutno prema životinjama i rizično za ljude koji se klade na trke, Znači, regulisane su od strane vlada. Nigde nije borbe protiv Dogona pravni, i strogim kriminalnim kaznama da postoje oni koje uhvatimo ugroziti životinje i ljudi. Kurac-borba je ilegalno svuda osim Louisianu i Novi Meksiko, i uopšte nije podržana.

Both horses and dogs are raced for sport, but only in a few states. Many people think this is cruel to the animals and risky for the people betting on the races, so they are regulated by governments. Nowhere is dogfighting legal, and severe criminal penalties exist for those caught putting animals and people at risk. Cock-fighting is illegal everywhere except Louisiana and New Mexico, and it is not widely supported even there.

Egzotični životinje

Exotic animals

Dvadeset država ima pet pravila koja zabranjuju egzotične životinje, kao što je reptile, tigrovi i sl. u mesta gde su pravna, Ovi “egzotike” Morate da imate dozvole i pažljivo nadgledati spriječiti ih iz ulazi u prirodnom okruženju ili stvaranje problema za postojeće životinje i njihovi vlasnici. Burmanski Pitoni, na primer, dovezao u sad i pušten ili pobegao, have been known to eat neighborhood pets and local wildlife.

Twenty states have pet rules that ban exotic animals, such as large reptiles, tigers etc. In the places where they are legal, these “exotics” must have permits and licenses and be carefully supervised to prevent them from getting into the natural environment or creating problems for existing animals and their owners. Burmese pythons, for example, brought into the USA by collectors and released or escaped, have been known to eat neighborhood pets and local wildlife.

Kupovina ljubimca

Buying a pet

Neke prodavnice prodaju kućnih ljubimaca, Uglavnom psi, mačke, mali glodara i ptica, Ali takođe šta god je najnovija moda. Some new pets are being bred in cruel conditions to satisfy the latest whim created by a movie or other trend. U međuvremenu ljubimci postavljaju u skloništa zbog nedostatka brine domove. Ako želite ljubimca, razmislimo o tome da tvoj lokalni љtenari umesto u prodavnici.

Some shops sell pets, mostly dogs, cats, small rodents and birds, but also whatever is the latest fashion. Some new pets are being bred in cruel conditions to satisfy the latest whim created by a movie or other trend. Meanwhile pets are being put down in shelters for lack of caring homes. If you want a pet, think about going to your local animal shelter instead of to a pet shop.

Predstave i izložbe

Shows and exhibitions

Some people in the USA who are really proud of their cats, psi, egzotičnih ptica, i konji redovno se pokazati svoje životinje. Oni imaju udruženja i časopisa promoviše svoj hobi. Studenti mogu da se aktivno ukljuce u pokazuje farme i stoke. Mnogi ljudi vole da demonstrira talenat psi su u lovu i ovиar na takmičenjima zove “trials.” Ako odeš, gledati kako drugi se ponašaju uz životinje, i obratite pažnju da mnogi vlasnici ne žele stranci dodiruju svoje životinje.

Some people in the USA who are really proud of their cats, dogs, exotic birds, and horses meet regularly to show their animals. They have associations and magazines promoting their hobby. Students can be actively involved in showing farm animals and livestock. Many people like to demonstrate the talent of their hunting and sheep-herding dogs at competitions called “trials.” If you go, watch how others behave around the animals, and notice that most owners do not want strangers touching their animals.

uči više

Learn more

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!