Nastavljanje deset Savjeti za sjajan rezime

Takođe na engleskomNe zna engleski

Ti hoćeš da dobiju dobar posao? Moraćete sjajan rezime! Evo ti 10 nastavljanje savete i video radi lakšeg napisati biografiju na American-style.

Do you want to get a good job? You will need a great resume! Here are 10 resume tips and a video to help you write an American-style resume.

a woman pointing to a resume and holding a pen in the other hand
Istock/Peopleimages
a woman pointing to a resume and holding a pen in the other hand
Istock/Peopleimages

Šta je CV?

What is a resume?

Rezime je dokument koji kreirate koji detaljno opisuje informacije o kontaktu, želite posao, tvoje kvalifikacije, Radno iskustvo, Stepen obrazovanja, i druge informacije. To govori poslodavcu zašto ste kvalifikovani za poziciju.

A resume is a document that you create that details your contact information, the job you want, your qualifications, work experience, educational background, and other information. It tells the employer why you are qualified for the position.

Tvoja biografija je prvo preduzeće će Pogledaj kada odluče da li žele da intervju za posao. Kompanija je primiti stotine biografija. Kada neko pogleda tvoj CV, Imate o 10 sekundi da zadivi ta osoba. Zapamtite da je poslodavac želi da biste saznali o tebi i ne svoje kolege. Uverite se da koristite u programu word “Ja”, Bolje nego “smo”. Nisu navikli ste na razgovor o sebi. Međutim, To je važan deo procesa pretraživanja posao u USA. Mnoge izbeglice i imigranata koji imaju veliko iskustvo i sposobnosti, ali potrebno je bolje biografiju.

Your resume is the first thing a company will look at when they decide if they want to interview you for a job. Companies receive hundreds of resumes. When someone looks at your resume, you have about 10 seconds to impress that person. Remember that the employer wants to learn about you and not your coworkers. Make sure to use the word “I”, rather than “we”. You may not be used to talking about yourself. However, it is an important part of the job search process in the USA. Many refugees and immigrants have great experience and skills but need a better resume.

1. Gornji deo CV sa tvojim imenom je vrlo važno!

1. The top part of your resume with your name is very important!

Uverite se da je lako pročitati. To je podebljani tekst i razmislite o korišćenju skraжena verzija tvoje ime, to je lakše za poslodavce za čitanje. Ne uključuj tvoje srednje ime, Pogotovo ako je duga.

Make sure it is easy to read. Make it bold and consider using a shortened version of your name that is easier for employers to read. Do not include your middle name, especially if it is long.

2. Uverite se da koristite „Amerikanac” telefonski broj i e-mail adresa

2. Make sure you use an “American” phone number and email address

Ponekad, izbeglice ili imigranata koristite WhatsApp broja ili međunarodni broj. Koristite za sad. broj telefona i napisati koristeći standardni format u U.S.A.. A., koje ide ovako- Pozivni broj u zagradama, Prva tri broja, zatim crticu, Onda na sledeće četiri broja: (503) 544-1195.

Sometimes, refugees or immigrants use a WhatsApp number or international number. Use a U.S.A. phone number and write it using the standard format in the U.S. A., which goes like this- area code in parentheses, first three numbers, then a dash, then the next four numbers: (503) 544-1195.

Koristite za lako ponovo otkucajte, AMERIČKI e-adresa. Ne koristite e-adresu koja se završava u stranoj zemlji kao što: mohamedhusseinali17352@yahoo.Fr. Umesto toga, Koristite je lak unos sad. adresa e-pošte. Na primer: Mo.ali@gmail.com. I ne zaboravi da proverimo ovu adresu e-pošte! Dobra ideja je da imamo jednu e-adresu koju koristite samo za sve prijave za posao.

Use an easy to re-type, US email address. Do not use an email address that ends in a foreign country such as: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr. Instead, use an easy to type U.S.A. email address. For example: mo.ali@gmail.com. And remember to check this email address! A good idea is to have one email address that you use just for all job applications.

3. Koristite raspored koji je lako pregledati brzo

3. Use a layout that is easy to review quickly

Ovo znači da se uverim sve je lako shvatiti. Možete da učinite pomoću isti format za svaku oblast i da budem siguran da sve linije su mu. možeš Preuzimanje predloška slobodan biografiju na naš Web sajt.

This means making sure everything is easy to understand. You can do this by using the same format for every area and making sure everything lines up. You can download a free resume template on our website.

4. Stavi američka ili ono što radite volonterski iskustvo na vrhu CV

4. Put your US-based work or volunteer experience at the top of the resume

Važno je da uključite iskustvo od rada u Sjedinjenim Državama. Ako nemate nikakve saveznog. Radno iskustvo, Razmislite o dobrovoljnim radom ili radom na saveznog. kompanija se saveznog. iskustvo. Takođe možete da besplatne online nastavu da bi povećanje tvoje kvalifikacije i uključi ih u CV.

It’s important to include experience from working in the United States. If you do not have any U.S. work experience, consider volunteering or interning at U.S. company to get U.S. experience. You can also take free online classes in order to increase your qualifications and include these on your resume.

5. Uključite tvoj jezik, ali ne uključuj engleski

5. Include your language skills but do not include English

Navedite bilo koji jezici kojima se služite, uključujući i ako ti je samo govora ili pisanja u ovim jezicima. Ne uključuj engleski. Ti pokazati da si tečno govori engleski tako što dobra biografija sa pravilna gramatika, kapitalizacija, i oblikovanje.

List any languages you speak, including if you only speak or write in those languages. Do not include English. You show you are fluent in English by having a good resume with proper grammar, capitalization, and formatting.

6. Obavezno uključite vaše volonterski iskustvo

6. Be sure to include your volunteer experience

Mnoge izbeglice i imigranata koji ne uključuju mnoge načine oni pomognu svojoj zajednici. Na primer, mnoge izbeglice, znamo da će prevesti drugi članovi zajednice. To rade samo da bi bio ljubazan i jer je to deo njihove zajednice. Treba da uključite ovu vrstu volontiranje u CV. Ne treba da uključite jedino kada pomažete tvoju porodicu.

Many refugees and immigrants do not include the many ways they help their community. For example, many refugees we know will translate for other community members. They do this just to be kind and because it is part of their community. You should include this type of volunteering on your resume. The only thing you should not include is when you are helping your own family.

7. Koristi velika slova i glagola

7. Use capitals and verbs

Budite vrlo oprezni s termine. Potrebno je da proverite da li je veliko sve imenice. Imenice su reči poput imena, gradovi, i kompanija. Pregledajte CV i uverite se da koristite velika slova za sva imena, mesta, kompanija. Svaki metak koji si napisao koja opisuje svoje iskustvo da počnem glagol (reč koja opisuje neku radnju). Na taj način je interesantniji za čitanje. To je takođe govori poslodavac svojim odgovornostima bili odmah.

Be very careful with capitalizations. You need to make sure you capitalize all proper nouns. Proper nouns are words like names, cities, and companies. Review your resume and make sure you are using capital letters for all names, places, companies. Every bullet you write describing your experience should start with a verb (a word describing an action). This makes it more interesting to read. It also tells the employer what your responsibilities were right away.

8. Pobrini se da tvoja biografija je više od dve stranice

8. Make sure your resume is no more than two pages

Tvoja biografija treba da bude samo jedan pasus razmak i trebalo bi da sve stane na jednu ili dve stranice. Poslodavci ne će čitati biografije koje su duže od toga.

Your resume should only be single paragraph spacing and should all fit on one or two pages. Employers will not read resumes that are longer than that.

9. Uverite se da se font je isti za ceo rezime.

9. Make sure your font is the same for the entire resume.

Jedan mali, ali važan promena, mogu li, da se sav tekst na svom rezimeu je isti font. Često, Kada pravite biografiju, Pogotovo ako kopirate delove tekst iz drugog dokumenta, font možda slučajno promene.. Time postaje konfuzno da pogledam. Da se uverim se font je ispravan, Izaberite ceo tekst. Jednom kada je čitav tekst označen je, Izaberite font i veličinu. Dva dobra fontove da biste koristili su Times New Roman i Arial. Koristite veličinu 10 ili 12 fontom da bi tvoja biografija pregledni.

One small but important change you can make it to be sure all of the text on your resume is the same font. Often, when you are making a resume, especially if you copy parts of your text from another document, the font might accidentally change. It makes it confusing to look at. To make sure your font is correct, select all your text. Once all of the text is highlighted, select the font and the size. Two good fonts to use are Times New Roman and Arial. Use size 10 or 12 font to make your resume easy to read.

10. Sačuvaj CV kao PDF!

10. Save your resume as a PDF!

Ako šaljete CV kao Word dokument ili drugu vrstu dokumenta, Možda se promenila ili razmazio. Bolje je da ga pošaljete kao PDF datoteku, tako da će izgledati upravo onako kako želite. Ali pobrini se da imate verziju sačuvan u obliku programa Word. Možete koristiti ovu verziju za da uređujete CV.

If you send out your resume as a Word document or other type of document, it might get changed or spoiled. It is better to send it as a PDF file so that it will look exactly the way you want. But make sure that you have a version saved in Word format as well. You can use this version to make edits to your resume.

Gledam snimak na 10 nastavljanje saveti

Watch a video of the 10 resume tips

Izbeglica Online centar sada je USAHello. Moramo je promenio prezime da bi Dosljaci iz svih porekla dobro došli na naš sajt i u nam učionica.

The Refugee Center Online is now USAHello. We changed our name to make sure newcomers from all backgrounds feel welcome on our website and in our classroom.

Dodatne biografiju saveti za početne uloge

Additional resume tips for entry-level roles

Obrazovanje može učiniti da izgledate kao kvalifikovan radnik. Ti si je slikao kurseve u školi gde si razvio sposobnosti te će se koristiti u tvoj posao. Ako je tako, pisanje imena kurseve u obrazovanju. Mogu li istu stvar sa duže istraživačke radove ili značajne projekte.

Education can help make you look like a qualified worker. You may have taken courses in school where you developed skills you will use in your job. If so, write the names of the courses in your education. You can do the same thing with longer research papers or significant projects.

Život iskustvo može biti od pomoći kao listu. Čak i ako ste radili u ili oko kuće, mogu da navedem koje sposobnosti koje ste koristili. Na primer, neke majke onih mogu da kažu da su izbalansirana porodični budžet.

Life experience can be helpful to list as well. Even if you did work at or around your home, you can list what skills you used. For example, some stay-at-home mothers could say that they balanced the family budget.

Izbjegavajte mnogi “meke vještine” u biografiju. To znači da ne treba se fokusirati na tvoj karakternih osobina. Umesto toga, Fokusiraj se na stvari koje si uradio ili vestina koje ste naucili. Uspećeš par puta, ali ne više od toga. Na primer, da ti serem da ste “prijateljski”, ili “vesela osoba.”.

Avoid putting many “soft skills” in your resume. This means that you should not focus on your personality traits. Instead, focus on the things you did or skills you have learned. You can do it a couple of times but not more than that. For example, avoid saying that you are “friendly”, or “a happy person”.

Bazirano na tvom iskustvu, Daj sebi naslov u CV. Na primer, Ako ste radili u školi, gde si se pobrinuo za i naučio malu decu, Bio bi u “nastavnik” ili “stručno obrazovanje iz detinjstva”.

Based on your experience, give yourself a title in your resume. For example, if you worked at a school where you took care of and taught young children, you would be a “teacher” or “childhood education professional”.

Dodatne biografiju saveti za profesionalne uloge

Additional resume tips for professional roles

Tvoja biografija treba da bude duže od 2 stranica, čak i ako ste radili dugo vremena. Uključiti samo zadnje 15 godina tvog rada iskustva.

Your resume should not be longer than 2 pages, even if you have been working for a long time. Only include the last 15 years of your work experience.

Lista dostignuća kao i koje su bile zadataka. Ako ste radili na jedan impresivan projekat, Daj malo detalja o tome. Primer bi projekat te je radio na tome je bio veoma skup, ili gde ste imali za upravljanje mnogo ljudi.

List accomplishments as well as what your tasks were. If you worked on an impressive project, give a little detail about it. An example would be a project you worked on that was very expensive or where you had to manage many people.

Ako odeš u školu koja je bila poznata ili Buda, Uverite se da dodam da svoje “obrazovanje” sekcija.

If you went to a school that was famous or hard to get into, make sure to add that to your “education” section.

Biografija prilagođavanja: Kako da kreirate određene biografiju

Resume customization: how to create a job-specific resume

Kompanija koristi rezime praćenja sisteme za filtriranje prijava za posao. Za većinu poslova, ljudsko ne cita CV. Umesto toga, Kompjuter je u potrazi da vidim da li je reči u svom rezimeu odgovaraju opisu posla. Proknjižene posao obično dobija stotine aplikacija.

Companies use resume tracking systems to filter job applications. For most jobs, a human is not reading your resume. Instead, a computer is looking to see if the words in your resume match the job description. A posted job typically receives hundreds of applications.

Tvoja biografija verovatno je pregledao u kompjuter. To znači da treba da se uverim da li napraviti rezime određeni posao. Svaki put kada zatvorite, Potrebno je da proverite u opisu posla i odgovaraju CV na to. Rezime određeni posao ne mora da se uključuju svaku reč iz opis posla. Potražite ključne reči. Ključne reči su reči i fraze koje se često najviše. Mnoge ključne reči su navedene ispod u “neophodnim znanjem” sekcija. Na primer, Ako zatvarate je administrativni asistent, primetite da je reči kao “podnošenje”, “postavljenja”, i “Planiranje” koristite mnogo.

Your resume is probably reviewed by a computer. This means you have to make sure you create a job-specific resume. Each time you apply, you need to check the job description and match your resume to it. A job-specific resume does not have to include every word from the job description. Look for keywords. Keywords are words and phrases that are used the most often. Many keywords are listed under the “required skills” section. For example, if you are applying to be an administrative assistant, you notice that words like “filing”, “making appointments”, and “scheduling” use a lot.

Pisanje CV određeni posao može da uključuje promena reči na druge reči sa veoma sličnim značenja. Na primer, se prijavljujete za posao koji želi „sadržaja pisac”. Ti su radile kao „kreator sadržaja” pre. Još jedan primer možda menjaju frazu “tragali za novim radnicima” da “regrutovao zaposlenih”.

Writing a job specific resume might include changing words to other words with very similar meanings. For example, you might be applying for a job that wants a “content writer”. You might have worked as a “content creator” before. Another example may be changing the phrase “looked for new workers” to “recruited employees”.

Ovaj proces treba vremena i prakse. Najlakši način za pokretanje je u opisu posla da odštampate. Uzmite malo vremena i isticanje i podvlačenje reči na koje mislite da su važni. Dodajte ih u svom rezimeu. Zapamtite da je iskrenost je bitna. Ne sadrže nikakve sposobnosti koje nemate. Koristan sajt za možete koristiti zove se jobscan.co. Možete da otpremite tvoju biografiju i opis posla. Vidite, ako imate dovoljno reči i fraza odgovara između prijavljuje te se za posao i CV. Ako ih ima nekoliko, možete dodati još da se poveća mogućnost da dobijete intervju.

This process takes time and practice. The easiest way to start is to print out the job description. Take some time and highlight and underline words you think are important. Add them into your resume. Remember that honesty is important. Do not include any skills that you do not have. A helpful website for you can use is called jobscan.co. You can upload your resume and job description. You can see if you have enough word and phrase matches between the job you are applying for and your resume. If there are few, you can add more to increase your chances of getting an interview.

Na nam Nastavite sa primerima stranice, za osnovne biografiju možete pronaći jednostavan oblik. Moći ćete da preuzmete formatu programa Word i promeni ga tako da odgovara vaše aplikacije.

On our resume examples page, you can find a simple format for a basic resume. You will be able to download the format in Word and change it to suit your own application.

uči više

Learn more

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!