ናብ ብዙሕ የባጽሕዎ

ናይ ስደተኛታት ናይ ብሕቲ መዋልነት ምሃብ ዝብል መደብ እንታይ እዩ?

ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ናይ ብሕቲ ምወላ ዘህብ መደብ Welcome Corps ይበሃል። ዜጋታት ኣሜሪካን ቀወምቲ ነበርትን ብወለንታኦም ንስደተኛታት ክድግፉ ዘኽእሎም መደብ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ እዩ። መዋልነት ንስደተኛታት ዝህባ ኣብ USA ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ዘድሊ ሓገዝ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ ኣሰራርሓን ጠለባትን ይፍለጡ።

Updated February 1, 2024

መዋልነት እንታይ እዩ?

መዋልነትማለት ንስደተኛታት ኣብ ሓዳስ ሃገር ንኽምለሱ ዝወሃብ ደገፍ ማለት እዩ። ስደተኛታት ነዚ ደገፍ ብናይ ዳግመ-ምጥያስ ትካላት ወይ ብውልቂ ስፖንሰርሺፕ ብመንገዲ Welcome Corps ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም።

ባህላዊ ምጥያስ ስደተኛታት ካብ መንግስቲ ቀጥታዊ ደገፍ ዘጠቓልል እዩ። መንግስቲ ብመንገዲ ትካላት ምጥያስ ገንዘባዊ ሓገዝ፣ መንበሪ ኣባይትን ካልኦት ኣገደስቲ ኣገልግሎታትን ናይ ምሃብ ሓላፍነት ይወስድ።

ናይ ብሕቲ መዋልነት ካብቲ ሕብረተሰብ ዝመጹ ጉጅለታት ዘጠቓልል ኮይኑ፣ ብወለንታኦም ንስደተኛታት ናይ ምድጋፍ ተራ ዝጻወቱ እዩ። ኣብ ኣመሪካ እዚ ኣካል ናይ Welcome Corps እዩ። ናይ ብሕቲ መወልቲ ንስደተኛታት መንበሪ ገዛ ኣብ ምርካብ፣ ፋይናንሳዊ ደገፍ ኣብ ምሃብን ስደተኛታት ምስቲ ማሕበረሰብ ንኽወሃሃዱ ኣብ ምሕጋዝን ይሕግዙ።

ዓይነታት ናይ ብሕቲ መዋልነት እንታይ እዮም?

ብመንገዲ ዌልከም ኮርፕስ ክልተ ዓይነት መዋልነት ኣሎ፦

 • ምትእስሳር መዋልነት ስፖንሰር ጉጅለታት ቅድሚ ሕጂ ውልቃዊ ምትእስሳር ዘይብሉ፣ ንኽምለስ ዝጸደቐ ስደተኛ ወይ ስድራቤት ይምደቡ።·  
 • ስፖንሰርሺፕምጽዋዕ፦ ስፖንሰር ጉጅለታት ንሓደ ድሮ ብውልቂ ዝፈልጥዎ ፍሉይ ስደተኛ ወይ ስድራቤት ክድግፉ ይመርጹ።
ናይ ብሕቲ መዋልነት ብመንገዲ ሓሙሽተ ኣባላት ዝሓቖፈ ናይ ብሕቲ መዋልነት ጉጅለ (private sponsor group, PSG) ይበሃል። ስፖንሰር ጉጅለታት ዝድግፍ ናይ ብሕቲ መዋልነት ትካል (private sponsor organization, PSO) ይበሃል። ትካላት ስፖንሰር ክገብሩኹም ከምዘይከኣሉ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

ሓበሬታ ነቶም መዋልነት ዝደልዩ

ምወላ ንክግበረሎም ዝግበኦም ረቛሒታት እንታይ እዮም?

ናይ Welcome Corps ኣብዚ መደብ ክትህልዉ ትኽእሉ እንተኾይንኩም ንኽትፈልጡ ክሕግዘኩም ዝኽእል ናይ ብቕዓት መሳርሒ የቕርበልኩም።

ብእትፈልጦ ሰብ ምወላ ክትገብርን ናብ USA ክትመጽእን፣ ግድን፦

 • ብUNHCR ወይ ብናይ ሕጂ ከባብያዊ መንግስቲ ኣብ ሴፕቴምበር 30፣ 2023 ወይ ቅድሚኡ ከም ስደተኛ ተመዝጊብካ ክትከውን ኣለኻ።ካብ ኩባ፣ ሃይቲ፣ ኒካራጓ፣ ወይ ቬንዙዌላ ስደተኛ እንተኾንካ፣ ኣብ ሴፕቴምበር 30፣ 2023 ወይ ቅድሚኡ ብስምካ ቅጥዒ I-134 ተቐሚጡ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ቅጥዒ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ካብ ዜግነትካ ወጻኢ ኔርካ ክትከውን ኣለካ።
 • ኣብዚ እዋን ካብ ዓድኻ ወጻኢ ኣብ መስርሕ መዋልነት ኣብ ዝጸደቐ ሃገር ምንባር።
 • ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ኣሜሪካ ወጻኢ ዝነብሩ።
 • ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ክኸውን፣ ወይ ምስ ወላዲ ወይ ሕጋዊ ኣላዪ ብሓባር ክስርሑ። መሰነይታ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ብቑዓት ኣይኮኑን።
 • ኩሉ ዘድሊ ቃለ መሕትት፣ ምጽራይን መስርሕ ምጽራይን ምዝዛም።
 • ብመንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ ዳግማይ ንምጥያስ ፍቓድ ክወሃቦ ኣለካ።
ብመሰረት ሕጊ ኣመሪካ፣ ስደተኛ ማለት ብሰንኪ ዓሌቱ፣ ሃይማኖቱ፣ ዜግነቱ፣ ፖለቲካዊ ርእይቶኡ፣ ወይ ኣካል ናይ ሓደ ዝተወሰነ ማሕበራዊ ጉጅለ ብምዃኑ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ስለ ዘላ ካብ ዓዱ ክወጽእ ዝተገደደ ሰብ ማለት እዩ።

ናይ ዜግነት ረቛሒታት የለን። ስፖንሰር ክትከውን ካብ ዝኾነት ሃገር ክትከውን ትኽእል ኢኻ።

መን እዩ ብቑዕ ዘይኮን?

ነቲ መዐቀኒ ዘየማልኡ ወይ ኣብ ዝተወሰና ሃገራት ዝነብሩ ውልቀሰባት ኣብዚ እዋን ብቑዓት ኣይኮኑን።

 • ድሕሪ ሴፕቴምበር 30፣ 2023 ንኩነታት ስደተኛ ብእትፈልጦ ሰብ እንተ ተመዝጊብካ ስፖንሰር ክትረክብ ብቑዕ ኣይኮንካን። ብቑዕ ክትከውን ቅድሚ እዚ ዕለት እዚ ኣብ ካልእ ሃገር ተመዝጊብካ ስደተኛ ክትከውን ኣለካ። ገለ ሰባት ኣብዚ መደብ ንምምዝጋብ ሕጂ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ይግዕዙ ኣለዉ። ነቲ መደብ ብቑዕ ንምዃን ናብ ካልእ ሃገር ኣይትግዓዙ። Welcome Corps ብስምኩም ንዝቐርብ መመልከቲ ኣይቅበልን እዩ።
 • ኣብ ዝተወሰና ሃገራት ዝነብሩ ስደተኛታት ንውልቃዊ ስፖንሰርሺፕ ብቑዓት ኣይኮኑን። ነዚ ክኸውን ዝኽእል ብዙሕ ምኽንያታት ኣሎ። ካብ ሓንቲ ካብዘን ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብኡ ዘይነብሩ እንተኾይኖም ሕጂ’ውን ብቑዓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ነቲ ምሉእ ዝርዝር ናይዘን ሃገራት ርአይ።
 • መሰነይታ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ንውልቃዊ ስፖንሰርሺፕ ብቑዓት ኣይኮኑን። ኩሎም ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ምስ ወላዲኦም ወይ ሕጋዊ ኣላዪኦም ብሓባር ክምወሉ ኣለዎም። እዚ ሕጊ እዚ ንህጻናት ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ።
መጠንቀቕታ፦ ምስታፍ ኣብ መደብ ምቕባል ስደተኛታት ኣመሪካ፣ እንተላይ ብመንገዲ Welcome Corps ኩሉ ግዜ ብነጻ እዩ። ነዚ መደብ ንምምልካት ገንዘብ ክትከፍል ኣየድልየካን እዩ። ሓደ ሰብ ገንዘብ ወይ ውዕለታ እንተሂብካዮ ናብቲ መደብ ከእትወካ ይኽእል እዩ እንተ ኢሉካ ምትላል እዩ። ዝኾነ ውልቀሰብ ወይ ጉጅለ ነዚ ዝገብር እንተዳ ሃሊዎም ናብ [email protected] ጸብጻብ ኣቕርቡ።

ብከመይ ናይ ብሕቲ መዋልነት ክረክብ ይኽእል?

ንስደተኛታት ናይ ብሕቲ መዋልነት ምርካብ ቀጥታዊ መስርሕ ኣይኮነን። ምስ ዘይትፈልጦ መዋልነት ክትመዓራረ፣ መጀመርታ ብመንገዲ መደብ ምቕባል ስደተኛታት ኣመሪካ ኣብ U.S. ስፖንሰር ክትገብሩ እንተድኣ ተፈቒዱልኩም፣ ብሰራሕተኛታት ኣብ ማእከል ደገፍ ዳግመ-ምጥያስኩም ክትሕበሩ ኢኹም።

ኣብቲ መደብ ፍሉይ ምእታው ንኽትረክብ ውሕስነት ክህበካ ወይ ክሕግዘካ ዝኽእል ሰብ የለን። ኩሎም ስደተኛታት ብወግዓዊ መደብ ምቕባል ስደተኛታት ኣሜሪካ ክሓልፉን ብመንግስቲ ኣሜሪካ ክጸድቑን ኣለዎም።

ዝፈልጦ ሰብ ንክምወለኒ ክገብረኒ ይክእል ድዩ?

እወ፣ ግን መዋልነትካ ክሓቶ ክክእል ኣለዎ። ኣብ U.S ምወላ ክገብረልካ ፍቓደኛ ዝኾነ ሰብ እንተፈሊጥካ፣ ብመንገዲ ሪፈራል ስፖንሰር ክገብረልካ ከመልክት ይኽእል። መወልቲ ጉጅለ ንምዃን ናይ መመልከቲ ረቛሒታት ከማልኡ ኣለዎም። ኣብቲ መመልከቲኦም ብዛዕባ ኩሎም ኣባላት ስድራቤት ሓበሬታ ክህቡ ኣለዎም። እዚ ሓበሬታ እዚ ብመንግስቲ ኣመሪካ ንጉዳይ ስደተኛታትካ ንምውሳን ክጥቀመሉ እዩ። ዝያዳ ይፍለጡ።

ምወላ እንተተገይረ እንታይ ክጽበ ይክእል?

ከም ስፖንሰር ስደተኛ ኣብ USA መጠን፣ ክትነብረሉ እትኽእል ቦታን መሰረታዊ ዘድልየካ ነገራትን ኣብ ምርካብ ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ። ናይ መንግስቲ ሓገዝን ጥቕምታትን እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ክንክን ጥዕና፣ ንደቅኹም ትምህርቲ ምምሃር፣ ስራሕ ንምርካብ ሓገዝን ካልእ ኣገልግሎታትን ዘጠቓልል ኮይኑ፣ ኣብ ምቕማጥ ዝቐለለ እዩ።

መዋልነት ዝገበሩ ስደተኛታት ካብቶም ብህዝባዊ መስርሕ ዝተመልሱ ስደተኛታት ብዝቐልጠፈ ናብ ኣሜሪካ ኣይመጹን እዮም። ኩሎም ናብ USA ዝኣትዉ ስደተኛታት ሓደ ዓይነት ናይ መስርሕ ረቛሒታት ይሓልፉ።

ካልኦት መደባት መዋልነት እንታይ እዮም?

ካልኦት ዝርከቡ ናይ ስፖንሰርሺፕ መደባት ድማ፦

እዞም ክልተ መደባት ካብቲ ኣብዚ ገጽ ተዘርዚሩ ዘሎ ዝተፈላለየ ሕግታት ኣለዎም።

ሓበሬታ ንመወልቲ ኣብ ኣመሪካ

ናይ ብሕቲ ዝተመወለ ንምዃን እንታይ ዓይነት ረቛሒታት ኣለው?

ናይ ብሕቲ መዋል ንምዃን ግድን፦

 1.  ኣሜሪካዊ ዜጋ ወይ ቀዋሚ ነባሪ ክኸውን።
 2.   ብውሑዱ ሓሙሽተ ኣባላት ዝሓቖፈ ጉጅለ ምቛም።
 3.   ኣብ ጥቓ እቲ ስደተኛ ዝቕመጠሉ ቦታ ምንባር።
 4.   ድሕረ ባይታ ምፍታሽ ምዝዛምን ኣብ ስርዓት ስነ-ምግባር ምትእምማንን።
 5.   ነቲ ስደተኛ ዝርዝር ናይ ደገፍ ውጥን ምቕራብ።

ከመይ ጌረ ናይ ብሕቲ ምዋል ክኸውን ይኽእል?

ብመንገዲ Welcome Corps ኣመልክቱ። ምወላ ጉጅለ ክትፈጥርን ዝተወሰኑ ረቛሒታት ከም ድሕረ ባይታ ምፍታሽን ነቲ ስደተኛ ናይ ደገፍ ውጥን ምድላውን ከድልየካ እዩ።

መወልቲ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ መመልከቲ ጥራይ እዮም ከቕርቡ ዝኽእሉ። ሓደ መመልከቲ ንውልቀ ሰብ ወይ ንስድራቤት ክኸውን ይኽእል።

ንሓደ ፍሉይ ሰብ ስፖንሰር ክገብር ክሓትት ይኽእል ድየ?

እወ፣ ድሮ እትፈልጦ ፍሉይ ስደተኛ ወይ ስደተኛ ስድራ ክትምወል ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ንሪፈራል ናብ Welcome Corps ክተመልክትን ብዛዕባ እቲ ክትስፖንሰር እትደሊ ሰብ ሓበሬታ ክትህብን ኣለካ።

ድሕንነት

Welcome Corps እቲ መስርሕ ውሑስ ምዃኑ ንምርግጋጽ ሓያሎ ስጉምትታት ኣለዎ። ኩሎም ናይ ብሕቲ ስፖንሰራት ድሕረ ባይታ ምፍታሽ ስለዘለዎም ጽኑዕ ስርዓተ-ምሕደራ ክኽተሉ ኣለዎም። ስደተኛታት ብወግዓዊ ኣገባብ ምጽራይ ይሓልፉ፣ እዚ ድማ ሰፊሕ ቃለ መሕትት፣ ብትካላት ኣመሪካ ዝግበር ጸጥታዊ መርመራን መርመራ ጥዕናን ዘጠቓልል እዩ።

ስደተኛታት ነቲ መደብ ንምእታው ንዝኾነ ሰብ ክኸፍሉ፣ ክሰርሑ ወይ ኣብ ጥቓኦም ክግዕዙ ከምዘይግደዱ ክፈልጡ ይግባእ። ዝኾነ ከምዚ ዝኣመሰለ ጠለባት ብቕልጡፍ ናብ Welcome Corps ብ [email protected] ክሕበር ኣለዎ።

Thank you to our partner Tarjimly for help translating this page


ኣብዚ ገጽ ዘሎ ሓበሬታ ካብ Welcome Corps, Community Sponsorship Hub, ECDC, ታት፣ ከምኡ’ውን ካልኦት እሙናት ምንጭታት ዝመጽእ እዩ። ንምርዳእ ቀሊል ዝኾነ ብቐጻሊ ዝመሓየሽ ሓበሬታ ንምቕራብ ዕላማ ኣለና። እዚ ሓበሬታ ሕጋዊ ምኽሪ ኣይኮነን።

Share