Impormasyon sa coronavirus

Huling na-update ang page na ito noong 5/25/2020. Para malaman ang mga update pagkalipas ng petsang iyon, pumunta sa page sa Ingles.

Tulong para sa mga imigrante, mga takas at naghahanap ng asilo na maintindihan ang virus at paano manatiling ligtas.

Mayroong bagong coronavirus na kumakalat sa buong mundo na nagdudulot ng sakit na COVID-19. Ang mga tao sa lahat ng dako ay nagtutulungan upang subukang mapabagal ang pagkalat ng virus na ito at mailigtas ang mga buhay. Ang pahinang ito ay nagbibigay naisalin na impormasyong pangkalusugan mula sa mga mapagkatiwalaang mga pinagkukunan. Makahahanap ka rin ng mahahalagang mga update sa patakaran ng imigrasyon, pera, at tulong para sa mga magulang. Nandito kami para tumulong. Kung kailangan mo ng higit pang impormasyon, maaari kang [email protected].

hand washing illustration

Manatiling malusog

Alamin kung paano panatilihing malusog ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Protektahan ang iyong sarili at iba pa mula sa impeksyon. Unawain ang mga patakaran at ano ang gagawin. Alamin kung paano manatiling malusog

illustration of someone sick in bed

Humingi ng tulong kung ikaw ay may sakit

Lahat tayo ay takot sa mangyayari kapag tayo ay nagkasakit. Ngunit lahat ay maaaring humingi ng tulong. Ihanda mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Alamin kung ano ang gagawin kapag may isang taong nagkakasakit. Humingi ng tulong

clipboard illustration

Para sa mga imigrante, takas at naghahanap ng asilo

Lahat ngayon ay nag-aalala. Ngunit kung ikaw ay isang imigrante, takas, o isang naghahanap ng asilo sa USA, maaring mayroon ka pang labis na pag-aalala. Ang pahinang ito ay may impormasyon na mahalaga para sa mga komunidad ng imigrante. Kumuha ng impormasyon para sa mga bagong dating

illustration of parents and children

Para sa mga magulang at kabataan

Ito ay napakahirap na panahong para sa mga magulang. Ngunit may mga paraan para makakuha ng suporta para sa mga magulang at tulungan ang kabataan na manatiling malusog at makaramdam na ligtas. Kumuha ng impormasyon para sa mga magulang at kabataan

Money illustration

Humingi ng tulong kung nawalan ka ng trabaho

Nawalan ka ba ng trabaho? Alamin kung maaari kang kumuha ng tulong ng gobyerno at kung ano ang iyong gagawin kung hindi ka kwalipikado. Humingi ng tulong

newspaper illustration

Manatiling ligtas na may wastong impormasyon

Mayroong maraming impormasyon tungkol sa coronavirus. Paano mo malalaman ang totoo at and hindi totoo? Matutulungan ka naming manatiling ligtas mula sa huwad na impormasyon at mga iskam. Kumuha ng mabuting impormasyon

Ang impormasyong ito ang nagmula sa mga mapagkakatiwalaang pinanggalingan, tulad ng Centers for Disease Control at sa World Health Organization. Ang USAHello ay hindi nagbibigay ng legal na payo o medikal na payo, o anumang mga materyal na inilaan para angkinin bilang legal o medikal na payo. Ang aming impormasyong pangkalusugan ay nirepaso ng USAHello board member Tej Mishra, isang propesyonal sa pampublikong kalusugan at epidemiologist.

FindHello CTA map
FindHello

Gamitin ang FindHello para humanap ng tulong at mga pagkukuhanang malapit sa iyo. Humanap ng payo para sa pagtatrabaho, mga abogado, pangangalagang kalusugan, English na mga klase at iba pang mga serbisyo sa iyong komunidad.

Simulan ang iyong paghahanap