Humingi ng tulong kapag ikaw ay nawalan ng trabaho

Huling na-update ang page na ito noong 5/25/2020. Para malaman ang mga update pagkalipas ng petsang iyon, pumunta sa page sa Ingles.

Nawalan ka ba ng trabaho? Ikaw ba ay hindi maaring makapagtrabaho? Alamin kung apaano ka makakauha ng tulong mula sa gobyerno at ano ang maari mong gawin kapag hindi ka kwalipikado.

Paano kung nawalan ako ng trabaho?

Marami sa mga negosyo ang sarado sa buong bansa dahil sa coronavirus. Maraming tao din ang nawalan ng trabaho. May mga taong hindi makapagtrabaho dahil sila ay may sakit o kaya ay nag-aalaga sila ng kakilala nilang may sakit. May mga paraan upang makahingi ng tulong at pinansyal na tulong kung ikaw ay hindi nakakapagtrabaho epekto ng coronavirus.

Ano pa ang maaring gawin ng gobyerno para makatulong?

Iba pang uri ng tulong

Maaari kang maghanap ng karagdagang nakakatulong na impormasyon tungkol sa kung paano humingi ng tulong kung mawalan ka ng trabaho:

Ang impormasyong ito ay mula sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan, tulad ng Department of Labor ng United States at IInternal Revenue Service. Hindi nagbibigay ang USAHello ng payong legal o payong medikal, at hindi rin dapat ituring na payong legal o payong medikal ang alinman sa aming mga materyal.

Mayroon ka pa bang mga tanong tungkol sa kung paano makakahingi ng tulong kung mawalan ka ng trabaho? Maaari kang magtanong sa [email protected].