Manatiling ligtas sa tulong ng totoong impormasyon

Huling na-update ang page na ito noong 5/25/2020. Para malaman ang mga update pagkalipas ng petsang iyon, pumunta sa page sa Ingles.

Maraming impormasyon tungkol sa coronavirus. Alam mo ba kung ano ang totoo at hindi totoo? Ang USAHello ay mayroong impormasyon mula sa mga pinagkukunan na mapagkakatiwalaan natin. Panoorin ang aming mga video tungkol sa mga hindi totoong bagay tungkol sa coronavirus. Alamin ang tungkol sa mga scam kaugnay ng coronavirus para masiguro ang iyong kaligtasan.

Ano ang totoo at hindi totoo tungkol sa coronavirus?

Panoorin ang mga video mula sa USAHello na ginawa ng mga kawani, volunteer, at miyembro ng board nito para malaman kung ano ang totoo at hindi totoo sa impormasyon tungkol sa coronavirus.

Mapapanood ang mga video ng USAHello sa maraming wika!

Mag-ingat sa mga scam kaugnay ng coronavirus

Mga panloloko ang mga scam. Kadalasang sinusubukan ng mga taong nangsa-scam ng ibang tao na dayain sila at nakawin ang kanilang pera. Kung minsan, kapag natatakot tayo, mas mahirap matukoy kung ano ang totoo at hindi totoo. Narito ang ilang scam na dapat malaman nating lahat!

Mga paraan para makaiwas sa nakakasamang impormasyon

Hindi layunin ng karamihan ng mga tao na magpakalat ng nakakasamang impormasyon. Ngunit maraming maling impormasyon na nagmumula sa mga miyembro ng komunidad. Makakatulong tayong lahat na magpakalat ng kapaki-pakinabang na impormasyon!

Ang impormasyong ito ay mula sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan, tulad ng UNICEF, the Centers for Disease Control and at  World Health Organization. Hindi nagbibigay ang USAHello ng payong legal o payong medikal, at hindi rin dapat ituring na payong legal o payong medikal ang alinman sa aming mga materyal.

Mayroon ka pa bang tanong tungkol sa kung paano maghanap ng totoong impormasyon? Maaari kang magtanong sa [email protected].