Para sa mga imigrante, naghahanap ng kanlungan at mga takas ng bansa

Huling na-update ang page na ito noong 5/25/2020. Para malaman ang mga update pagkalipas ng petsang iyon, pumunta sa page sa Ingles.

Lahat tayo ay labis na nangangamba tungkol sa coronavirus. Ngunit kung ikaw ay isang immigrante, takas ng bansa, o naghahanap ng kanlungan sa USA, maaariing mas labis pa ang iyong pangangamba. Ang pahinang ito ay tumatalakay sa mga mahahalagang bagay na mahalaga sa komunidad ng mga imigrante. Mahahanap mo din ang mga pinakabagong balita ukol sa ICE, USCIS, at iba pang pagbabago sa imigrasyon dahil sa COVID-19.

Ano ang inaalala mo?

Balita at pagbabago dahil sa COVID-19

May mga pagbagago at pagsasara sa sistema ng imigrasyon ng US dahil sa COVID-19 pandemic. Narito ang mga balita para sa imigrante, bakwit, at mga asylum seekers:

 • Ang US administration ay naglabas ng isang executive order upang itigil ang mga bagong Immigration visa (Green cards) mula sa Abril 23, 2020, para sa 60 araw. Ang order ay angkop sa mga tao sa labas ng USA. Ang mga manggagawang medikal, manggagawang bukid at iba pang mga manggagawa ay papayagan pa ring makakuha ng visa. Ang asawa at mga bata sa ilalim ng edad 21 ng US mamamayan ay papayagan pa ring makakuha ng visa. Maaari pa ring dumating ang mga taong may immigrant visa o valid na dokumento sa pagbibiyahe. Ang mga armadong pwersa ay maaari pa ring dumating.
 • Noong Marso 2020, USCIS nakansela ang mga appointment at sarado na mga opisina maliban sa mga emerhensiya. USCIS ay pagbubukas ng ilang mga tanggapan sa Hunyo 4. Ang mga application support center ay hindi pa binubuksan.
  • Kung nakansela ang iyong panayam ng mga paunawa, makakakuha ka ng abiso na may bagong petsa ng appointment.
  • Kung nakansela ang iyong seremonya ng pagkamamamayan, magkakaroon ka ng abiso na magset ng bagong petsa ng seremonya.
  • Kung may isa pa kayong interbyu na nakansela, dapat kayong tumanggap ng bagong abiso ng apoyntment mula sa tanggapan ng inyong destino.
  • Kung ikaw ay nagkaroon ng isang hindi magandang puwit o iba pang appointment, kailangan mong mag-iskedyul ng appointment sa iyong sarili kapag ikaw ay opisina ng lugar na bukas. Kakailanganin mong gamitin ang USCIS contact center.
  • USCIS ay may mga bagong patakaran sa lahat ng mga opisina upang limitahan ang pagkalat ng COVID-19. Kailangan mong magsuot ng mask at sundin ang mga direksyon tungkol sa social distancing.
  • Mangyaring basahin ang USCIS coronavirus page para sa karagdagang impormasyon. tungkol sa mga openings sa opisina, interbyu at tipanan.
 • Inanunsyo ng USCIS na muli nitong gagamitin ang biometrics na nakuha na nito para iproseso ang mga pagpapalawig para sa Dokumento sa Pagpapahintulot sa Pagtatrabaho (Employment Authorization Document o EAD). Basahin ang mga detalye.
 • Tutugon lang ang National Visa Center (NVC) sa mga pagtatanong na pang-emergency. Kung mayroon kang tanong na hindi kinakailangang tugunan kaagad, gamitin ang tool ng CEAC, ngunit maaari kang mahirapang makatanggap ng tugon.
 • Patuloy na mang-aaresto ang ICE, ngunit ayon sa ICE, hindi ito mang-aaresto sa mga pagamutan at ospital. Ipinagpaliban din nila ang ilang personal na pag-check in. Basahin ang sinabi ng ICE tungkol sa pagpapatupad sa page para sa impormasyon tungkol sa coronavirus ng ICE.
 • Pinapabalik ang mga asylum seeker na dumarating sa mga border. Ibinabalik sila sa Mexico o sa kanilang pinagmulang bansa. Kabilang dito ang mga menor de edad na walang kasamang nasa hustong gulang. Basahin ang mga update tungkol sa mga asylum seeker.
 • Ayon sa International Organization for Migration (IOM) at sa ahensya para sa mga refugee ng United Nations (UNHCR), hindi ipapadala sa ibang bansa ang mga refugee. Sinabi sa anunsyo na sisimulang muli ang pagbibiyahe sa lalong madaling panahon.

Ang impormasyong ito ay mula sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan, tulad ng USCIS, Department of Homeland Security, HIAS, at CLINIC. Hindi nagbibigay ang USAHello ng payong legal o payong medikal, at hindi rin dapat ituring na payong legal o payong medikal ang alinman sa aming mga materyal.

Mayroon ka pa bang tanong tungkol sa imigrasyon? Maaari kang magtanong sa [email protected].