Para sa mga magulang at mga bata

Huling na-update ang page na ito noong 5/25/2020. Para malaman ang mga update pagkalipas ng petsang iyon, pumunta sa page sa Ingles.

Napakahirap na panahon ito para sa mga magulang. Ngunit may mga paraan para makakuha ng suporta para sa mga magulang at makatulong na mapanatiling malusog at ligtas ang mga bata.

Para sa mga magulang

Matutulungan ka ng mga paaralan

Kahit na maaaring hindi magkasakit ang mga bata, maaari pa rin silang dapuan ng virus. Isinara ang mga paaralan sa USA para mapigilan ang pagkalat ng virus. Malamang na nakatanggap ka ng paunawa mula sa paaralan ng iyong anak tungkol sa pagsasara. Maaaring natanggap mo ito sa pamamagitan ng tawag sa telepono, sa email, o sa website ng paaralan.

Mayroon ka bang kailangang kausapin sa paaralan ng iyong anak? Marahil ay hindi mo alam kung sino ang dapat tawagan. Para hanapin ang paaralan ng iyong anak, i-type ang “find my local school” sa iyong browser at pumili sa lalabas na listahan. Kung wala sa website ng paaralan ang impormasyong kailangan mo, tumawag sa numero ng telepono na nasa website.

Payo para sa mga magulang na may mga anak sa bahay

Ito ang payo ng CDC para sa mga magulang:

  • Manatiling kalmado at nakakapagpapanatag.
  • Siguraduhing maaari kang makinig at makausap.
  • Iwasang magsabi ng mga bagay na maaaring mapanumbat at puwedeng humantong sa estigma.
  • Bigyang-pansin ang nakikita o naririnig ng mga bata sa telebisyon, radyo, o online.
  • Bigyan ang mga bata ng impormasyong tapat at tama.
  • Turuan ang mga bata kung paano manatiling malusog.

Para sa mga bata

Narito ang ilang bagay na maaari mong ipakita sa iyong mga anak sa iyong kompyuter o mobile device.

Ang impormasyon na eto ay nagmula sa mga pinagkakatiwalaang pinanggalingan gaya ng UNICEF, Save the Children, the Centers for Disease Control at ang World Health Organization. Ang USAHello ay hindi nagbibigay ng legal na payo, at hindi dapat ituring na kapalit ng mga legal at medikal na payo ang aming mga materyal.

Mayroon ka pa bang karagdagan na tanong ukol sa suporta para sa mga magulang at anak? Maaari kang magtanong sa [email protected].