İş arama başlatın

Ayrıca İngilizceİngilizce

İş aramaya başlamak hazır mısın? İş aramanız için hazırlamak için yapabileceğiniz şeyler vardır. Bilgilerinizi hazırlamak ve işler için nereye öğrenmek öğrenin.

Are you ready to start looking for a job? There are things you can do to prepare for your job search. Learn how to prepare your information and find out where to look for jobs.

adam onun iş arama için bir uygulama doldurma

man filling out an application for his job search

İş arama için bilgi toplamak

Gather information for your job search

Yapmanız gereken ilk şey sen-si olmak iş becerileri hakkında başlangıç düşünme olduğunu. Ne deneyim iş aramanıza yardımcı olacak var mı? Başka bir ülkeden, sertifikalar-ebilmek var olmak kullanılmış içinde belgili tanımlık USA? Hangi günler, Saat, ve çalışmaya hazırız kez? Düşünme vaktinden bu konularda sizin iş arama başlatmak için hazırlayacaktır..

The first thing you should do is start thinking about the job skills you have. What experience do you have that will help you in your job search? Can your certifications from another country be used in the USA? What days, hours, and times you are willing to work? Thinking about these things ahead of time will prepare you to start your job search.

Sen-ecek lüzum tüm bilgileri bir araya toplamak. Doldurmak için bu bilgileri kullanır kağıt işi uygulamalar veya online iş başvurusunda. Ayrıca yazmak için gerekir özgeçmişinizi ve Kapak mektupları.

Gather together all the information you will need. You will use this information to fill out paper job applications or apply for jobs online. You will also need it to write your resume and cover letters.

İşte bilgiler toplamak için gerekir:

Here is the information you will need to gather:

Çalışma geçmişi

Your work history

Geçmişte ne iş yaptın? Ne tür bir iş becerileri var mı? Bu sorulara yanıt vermek ne tür işler için Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulayabileceğiniz biliyorum yardımcı olur. Örneğin, Eğer geçmişte tamirci olarak çalıştı, tamirci olarak iş bulmak mümkün olabilir. Tıpta yaradıysa, nasıl bir sertifika almak için araştırma yapabilirsiniz.

What kind of work have you done in the past? What kind of job skills do you have? Answering these questions will help you know what type of jobs you can apply for in the United States. For example, if you worked as a mechanic in the past, you may be able to find work as a mechanic again. If you worked in medicine, you can research how to get a certification.

Tüm geçmiş işleriniz ve sen-si olmak herhangi bir iş deneyimi yazmak. Her iş yaptın bilgilerini bir listesini yapın, dahil olmak üzere:

Write down all of your past jobs and any work experience you have. Make a list of information for each job you have done, including:

 • Şehir ve ülke nereye çalıştı
 • Şirket adı
 • Yaptığın işin tipi
 • İş sorumlulukları
 • Ne zaman başladı ve iş bitti
 • Ne kadar ödendi
 • Neden işi bıraktı
 • The city and country where you worked
 • The company name
 • The type of work you did
 • Your responsibilities on the job
 • When you started and ended the job
 • How much you were paid
 • Why you left the job

İş becerileri

Your work skills

Yeteneklerin nasıl bildiğiniz her şey. İşin hakkında düşünüyorsanız becerileri yanı sıra türleri İşte sen çalıştım, doğru beceri varsa işleri yeni türleri için uygulayabileceğiniz anlayacaktır.

Your skills are anything you know how to do. If you think about your job skills as well as the types of jobs you have had, you will realize that you can apply for new types of jobs if you have the right skills.

İki alanda yeteneklerinizi hakkında düşünmek, ve bunları yazmak:

Think about your skills in two areas, and write them down:

1. Genel iş becerileri çok fazla iş için geçerli olanlar. Onlar dahil olmak gibi şeyler

1. General job skills are ones that apply to many jobs. They include things like being

zamanında, dostça davranmaya, diğer insanlarla birlikte çalışma olanağı, güvenli bir şekilde çalışmak için güçlü olmak ve
on time, being friendly, the ability to work with other people, being able to work safely and
hızlı bir şekilde öğrenmek için güçlü olmak. Bu tür becerileri bazen "yumuşak becerileri." adı verilir

being able to learn quickly. These types of skills are sometimes called “soft skills.”

2. İşle ilgili becerileri forklift işletmek için güçlü olmak gibi olabilir, ölçü birimi

2. Work-related skills include things such as being able to operate a forklift, measure

doğru bir şekilde, bir kamyon sürücü, yasal belgelerin hazırlanması veya yazılım faaliyet. Bu tür becerileri bazen "zor becerileri." adı verilir

accurately, drive a truck, prepare legal documents or operate software. These types of skills are sometimes called “hard skills.”

Yeteneklerinizi diğer alanlarda başvurabilir miyim?

Can you apply your skills in other areas?

Tamirci hakkında daha düşünün: Tamirci ve doğru ölçme araçları güvenli bir biçimde kullanma becerileri vardır. Bu diğer işlerde gerekli olan iş becerileri vardır, çok. Örneğin, Sen-ebilmek kullanma bu iş becerileri İnşaat ve hatta yemek.

Think about a mechanic again: a mechanic has the skills of measuring accurately and using tools safely. These are job skills that are needed in other jobs, too. For example, you can use these job skills in construction and even cooking.

Senin geçmiş eğitim

Your past education

Eğitim arka plan hakkında bilgi vermeniz gerekir. Bu adları ve konumları okulların katıldığı dahildir, başlangıç ve bitiş tarihleri ve olup mezun.

You will need to give information about your educational background. This includes names and locations of schools you attended, start and finish dates and whether you graduated.

Eğitim sisteminin yerel ülkenizdeki Amerikan sisteminden – lise tamamlamak için notları farklı sayıda farklı olabilir, Örneğin. Üniversite sisteminin başarı bu burada bulacaksınız daha farklı düzeylerde olabilir. Bazen "bilgileriniz için yerli iş arayanların tasarlanmış belgeler içine sığacak şekilde" olacak.

The educational system in your native country may be different from the American system – a different numbers of grades to complete high school, for example. The university system may have different levels of achievement than those you will find here. Sometimes you will have to “fit” your information into documents that are designed for native-born jobseekers.

Sen ünlü ya da içine almak zor bir okula gitmiş olabilir. Bu okulun adı altında devam yazmak için emin olun. Gibi bir şey söyleyebilir miyim, "Türkiye Teknoloji Enstitüsü ülkenin en iyi okullarından biri kabul edilir."

You might have gone to a school that was famous or hard to get into. Make sure to write that under the school’s name on the resume. You can say something like, “The Technological Institute of the Philippines is considered one of the best schools in the country.”

Eğitim

Your training

Değil yüksek okul bitirmek veya üniversiteye gitmek bile, ne zaman son eğitimin listelediğiniz tamamlamış herhangi bir diğer eğitim içermelidir. Örneğin, birçok mülteci kampında veya yeniden yerleşim sonra liderlik sınıf ya da toplum sağlık eğitimi almış. Herhangi bir eğitim almış aşağı yazmak gerekir.

Even if you did not finish high school or go to college, you should include any other training you have completed when you list your past education. For example, many refugees have taken leadership classes or community health training in camp or after resettlement. You should write down any training you have taken.

Dillerinizi

Your languages

Birden çok dili konuşan, Bu sizin iş arama önemli bir varlık olduğunu. Ayrıca her dil İngilizce dışında aşağı yazmak için emin olun. İngilizce aşağı yazmayın. İşverenler devam okuma İngilizce üstlenecek.

If you speak more than one language, that is an important asset in your job search. Make sure to also write down every language you speak besides English. Do not write down English. Employers will assume you speak English from reading your resume.

Profesyonel referanslar

Professional references

Profesyonel referanslar iyi bir çalışan olduğunu söyleyen insanlar. İlk geldiğiniz zaman başvurular sağlamak zor olabilir. Belki de başka bir ülkede çoğu veya hepsi geçmiş iş başvurularınızı vardır. Referans ve işveren aynı dili konuşan bir Yurtdışı başvuru kullanabilirsiniz. Referans İngilizce konuşuyor ve işveren İngilizce konuşuyor, veya her ikisi de Somali biliyorsanız, denizaşırı işveren başvurmak mümkün olabilir.

Professional references are people who will say you are a good worker. It can be hard to supply references when you first arrive. Maybe most or all of your past job references are in another country. You can use an overseas reference if your reference and your employer can speak the same language. If your reference speaks English and your employer speaks English, or if they both speak Somali, you may be able to use your overseas employer as a reference.

İletişim bilgileri

Your contact information

Tüm iletişim bilgileri bilmek gerekir, nasıl ilk biçimine de dahil olmak üzere, Orta ve son adları uygulamalarda, Senin telefon numarası, Adres, ve e-posta adresi. Özgeçmişinizi, Doğum tarihin gibi kişisel bilgilerini içerecek şekilde gerekmez, yaş, veya medeni durum. Uygulamalar bu bilgileri paylaşmak gerekebilir. Okuma İpuçları Sürdür ve bir özgeçmiş şablonu bulun.

You will need to know all of your contact information, including how to format your first, middle and last names in applications, your phone number, address, and email address. In your resume, you will not need to include personal information such as your date of birth, age, or marital status. You might need to share that information in applications. Read resume tips and find a resume template.

Çalışmasına izin belgesi

Proof that you are allowed to work

Yasal olarak ABD'de çalışma izin verildiğini kanıtlamak gerekir. İşvereniniz için sosyal güvenlik numarası vermeniz gerekir. Ayrıca bir arka plan kontrol tamamlamak ve herhangi bir suç işledin değil işvereninize kanıtlamak olabilir.

You will need to prove you are legally allowed to work in the USA. You must give your social security number to your employer. You may also have to complete a background check and prove to your employer you have not committed any crimes.

Bir iş arama sonra ne olacak?

What comes next in a job search?

Bir kez senin bilgi topladık, sizin iş arama yardımcı olmak için yapabileceğiniz başka şeyler var.

Once you have gathered your information, there are other things you can do to help you in your job search.

İş arama ağ

Job search networking

Bu profesyonel bir ağ oluşturmak önemlidir. Bu başvurularınızın verin veya iş bulmanıza yardımcı insanlar ile bağlanma anlamına gelir. İlk iş olarak, Örneğin, ilk fırsatta sizinle çalışan insanlar tanımak.

It is important that you build a professional network. This means connecting with people who may give your references or help you find jobs. In your first job, for example, get to know the people who work with you when you can.

Toplumda iş Fuarları katılabilirsiniz. Şirketlerin kez tutmak olaylar nereye onlar-ebilmek söylemek sen onlar-si olmak iş ilanları hakkında, onlar are seyir için çalışan tür, ve nasıl sen-ebilmek uygulamak. Ne zaman bir iş Fuarı, özgeçmişinizi kopyalarını yanınızda olduğundan emin olun. Kendinizi gibi şirketlerin temsilcileri tanıtın, Ne tür bir iş aradığını açıklar, ve onlara bilgi vermek.

You can attend job fairs in your community. Companies often hold events where they can tell you about the job openings they have, the kind of employee they are looking for, and how you can apply. When going to a job fair, make sure you bring copies of your resume with you. Introduce yourself to the representatives of the companies you like, explain what type of job you are looking for, and give them your information.

Bulunduğunuz bölgede ziyaret ederek ağ olayları bulabilirsiniz Facebook etkinlik sayfası, kontrol LinkedIn yaklaşan ağ fırsatları, veya üzerinde güncelleştirmeleri için kaydolma Eventbrite ve Meetup. Sen-ebilmek da olaylar ağ hakkında daha fazla bilgi.

You can find networking events in your area by visiting the Facebook events page, checking LinkedIn for upcoming networking opportunities, or signing up for updates on Eventbrite and Meetup. You can also read more about networking events.

Online iş arama araçları için kaydolun

Sign up for online job search tools

İş arama sitelerinde bir profil oluşturarak online profesyonel bir varlığı oluşturmak. İş arama için en popüler Araçlar LinkedIn, CareerBuilder, Gerçekten de, ve Glassdoor. Hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz nasıl bakmak için iş olanakları.

Create a professional presence online by creating a profile on job search websites. The most popular tools for your job search are LinkedIn, CareerBuilder, Indeed, and Glassdoor. You can read more about how to look for job opportunities.

Gönüllü çabaları katılmak

Join volunteer efforts

Ne zaman vakit, gönüllü yerel bir kuruluş. Yeteneklerinizi kullanın veya başkalarına yardım ederken yenilerini geliştirmek mümkün olacak. Sen kazanç becerileri kariyer aramanızda yarar sağlayacak, ve Amerikan kültürü hakkında daha fazla bilgi için şansları olacak. Ayrıca bir iş başvurusu gerektiğinde sizin adınıza konuşmak mümkün olabilecek kişileri oluşturacak. Hakkında daha fazla bilgi gönüllü ve staj işleri.

When you have time, volunteer at a local organization. You will be able to use your skills or develop new ones while you help others. The skills you gain will benefit you in your career search, and you will have the chance to learn more about American culture. You will also create contacts who might be able to speak on your behalf when you need a job reference. Read more about volunteering and internship jobs.

Değerlendirilen derece almak

Get your degree evaluated

Değerlendirilen derece olması göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için, bir transkript değerlendirme şirketi için kimlik bilgilerinizi gönderin. Şirket, son eğitim bak ve Diploma veya sertifika ABD kullanmak için geçerli olup olmadığını söyle . Bu hizmet bazen pahalı olabilir.

You may want to consider having your degree evaluated. To do this, you submit your credentials to a transcript evaluation company. The company will look at your past education and say if your degree or certification is valid to use in the USA . This service can sometimes be expensive.

Çoğu işveren bir değerlendirme için sorun değil. Bu Aradığınız işler için ortak olup olmadığını öğrenmek kadar beklemek en iyisi. Nasıl yapılır hakkında daha fazla bilgi yabancı transkript veya değerlendirilen diploma almak.

Most employers will not ask for an evaluation. It is best to wait until you learn if this is common for the jobs you are looking for. Read more about how to get your foreign transcripts or diploma evaluated.

Daha fazla bilgi edinin

Learn more

Bu sayfa yardım ettin mi? Gülen yüz Evet Kaşlarını yüz Hayır
Görüşleriniz için teşekkür ederiz!