Tin tức và cập nhật

Công bố tình trạng bảo vệ tạm thời dành cho người dân Afghanistan

May 19, 2022

Kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2022, người dân Afghanistan tại Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin Tình trạng Bảo vệ Tạm thời (TPS) dành cho họ. Đơn đăng ký sẽ được chấp nhận đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2023.

Công bố chương trình thông hành vì lý do nhân đạo cho người Ukraine

April 21, 2022

Hoa Kỳ đã công bố chương trình “Uniting for Ukraine”. Chương trình này cho phép người Ukraine đến Hoa Kỳ thông qua diện thông hành vì lý do nhân đạo. Chương trình này bảo vệ tạm thời cho người Ukraine tại Hoa Kỳ lên đến hai năm.

Công bố Tình trạng bảo vệ tạm thời dành cho người Cameroon

April 15, 2022

Người dân đến từ Cameroon đang ở Hoa Kỳ sắp có thể nộp đơn xin tình trạng bảo vệ tạm thời dành cho người Cameroon. Bộ Nội an Hoa Kỳ (DHS) đã đưa ra thông báo này vào ngày 15/04/2022.

Tình trạng bảo vệ tạm thời dành cho người dân Ukraine đã được công bố

March 4, 2022

Người Ukraine ở Hoa Kỳ hiện có thể đăng ký tình trạng bảo vệ tạm thời cho người Ukraine cho đến hết ngày 19/10/2023. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã ra công bố này vào ngày 3 tháng 3 năm 2022.

Gia hạn tình trạng bảo vệ tạm thời cho Nam Sudan và chỉ định cho Sudan

March 2, 2022

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đang gia hạn Tình trạng Bảo vệ Tạm thời (TPS) dành cho người dân Nam Sudan thêm 18 tháng, từ ngày 03/05/2022 đến ngày 03/11/2023. Thông báo tình trạng bảo vệ tạm thời cho người Sudan cho đến ngày 19/10/2023.