Chuẩn bị đăng ký quốc tịch

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu cách trở thành công dân Hoa Kỳ? Tìm hiểu làm thế nào để nộp đơn xin quyền công dân và tìm các mẫu đơn bạn cần điền để xin. Tìm hiểu về phỏng vấn nhập tịch và các câu hỏi bạn sẽ phải trả lời.

Xin lưu ý rằng đại dịch đang ảnh hưởng đến các dịch vụ của USCIS. Tìm thông tin USCIS và các cập nhật COVID-19 cho người nhập cư.

man and woman with flags clapping
Free US citizenship test class

USAHello has a free online class to prepare you for naturalization.

Go to the class