Từ chức thư mẫu

Anh cũngKhông có tiếng Anh

If you are leaving your job, you may need a resignation letter sample. Nó sẽ giúp bạn viết riêng của bạn.

If you are leaving your job, you may need a resignation letter sample. It will help you to write your own letter.

Woman about to submit her resignation letter sample

Woman about to submit her resignation letter sample

You can use this sample as a base to write a letter with your own name, and dates, và thông tin khác. Download or copy the sample and change the words to suit your situation.

You can use this sample as a base to write a letter with your own name, and dates, and other information. Download or copy the sample and change the words to suit your situation.

Make the changes you need to this letter before you see your employer to tell them you are leaving your job. Then print it out and sign it with a pen. Nếu bạn không thể in nó ra, sao chép nó bằng tay và ký tên.

Make the changes you need to this letter before you see your employer to tell them you are leaving your job. Then print it out and sign it with a pen. If you cannot print it it out, copy it by hand and sign it.

Tay bức thư cho người chủ của bạn sau khi bạn nói với họ rằng bạn đã quyết định rời khỏi công việc của bạn. Đảm bảo rằng bạn cung cấp cho ít nhất là hai tuần’ thông báo.

Hand the letter to your employer after you tell them that you have decided to leave your job. Make sure you give at least two weeks’ notice.

Từ chức thư mẫu

Resignation letter sample

 

 

Để: [Tên công ty]

To: [Name of company]

[Ngày]

[Date]

Thân mến [Tên của người quản lý hoặc nhà tuyển dụng],

Dear [Name of manager or employer],

Tôi viết thư để thông báo cho bạn rằng tôi sẽ từ chức từ công việc của tôi với bạn [công ty/tổ chức, hoặc nhập tên công ty ở đây]. Ngày cuối cùng của tôi sẽ [Tháng, Ngày, năm].

I am writing to inform you that I am resigning from my job with your [company/organization, or enter the name of company here]. My last day will be [month, date, year].

Tôi đã đánh giá cao thời gian của tôi làm việc cho bạn và những kinh nghiệm mà tôi đã đạt được.

I have appreciated my time working for you and the experience that I have gained.

Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hoặc nếu không có hình thức hoặc khác yêu cầu bạn cần tôi để hoàn thành trước khi tôi rời khỏi.

Please let me know if you have any questions or if there are forms or other requirements you need me to complete before I leave.

Trân trọng,

Sincerely,

[Tên của bạn đầu tiên và cuối]

[Your first and last name]

 

 

 

 

Download the resignation letter sample

Download the resignation letter sample

Tìm hiểu thêm

Learn more

Bắt đầu tìm kiếm công việc của bạn

Tìm hiểu làm thế nào để tìm một công việc và làm cho một hồ sơ lớn.

Tìm việc làm giúp đỡ ngay bây giờ
Trang này đã giúp bạn? Khuôn mặt cười Nhăn mặt Không
Cảm ơn bạn đã phản hồi của bạn!