अंग्रेजी कुराकानी र व्याकरण अनलाइन जान्नुहोस्

अंग्रेजी पनिकुनै अंग्रेजी

तपाईं अंग्रेजीमा कुराकानी र अनलाइन व्याकरण यी निःशुल्क ESL (दोस्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजी) स्रोतहरूको साथ सिक्न सक्नुहुन्छ। यस पृष्ठमा भएका जानकारीहरू केही उत्तम नि: शुल्क अंग्रेजी कक्षाहरू र कार्यक्रमहरू जुन हामीले अनलाइनमा पाएका छौं।

Do you want to learn English at home on your computer or on your mobile device? Learn English with these free ESL online resources. The information on this page includes some of the best, free ESL online programs that we have found. There are also some good apps you can download onto your mobile device.

अंग्रेजी सिक्नको लागि राम्रो वेबसाइटहरू

Best websites for ESL online

छोटो पाठ्यक्रम र भिडियोहरूले तपाइको सुन्न सक्ने क्षमताको विकास गर्छ

Short courses and videos to help you gain new listening skills.

हालका घटनाहरूमा आधारित ESL (दोस्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजी) वक्ताहरूको विभिन्न स्तरका लागि सुन्ने र कार्यपत्रहरू।

Listening and worksheets for different levels of ESL speakers based on current events.

विश्वव्यापी भाषा समुदायसँग अन्तरक्रियात्मक पाठ्यक्रमहरू।

Interactive courses with a world-wide language learning community.

सुन्ने क्षमताको विकास गर्न मद्दत गर्दछ।तपाईं व्यक्तिगत रुचिहरूको आधारमा विषयहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै खेलकुद, इतिहास,वा यात्रा।

Helps with listening skills. You can choose topics based on your personal interests like sports, history, or travel.

यो वेबसाइटमा कार्यपत्रहरू र क्विजिजहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो अंग्रेजी अभ्यास गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

This website has worksheets and quizzes you can use to practice your English.

विभिन्न व्याकरण विषयहरुको धेरै व्यायाम बारेमा यो वेबसाइटले निःशुल्क अनलाइन पाठ र स्रोतहरू प्रदान गर्दछ।

This website offers free online lessons and resources, with lots of exercises of different grammar topics

धेरै फरक खालका निःशुल्क अभ्यास परीक्षणहरू (जस्तै TOEFL) विद्यालय वा कार्यस्थलका लागि अंग्रेजी भाषा परीक्षणको लागि तयार बनाउन मद्दत गर्दछ।

Many different free practice tests (such as the TOEFL) to help prepare you for English language tests for school or the workplace.

धेरै भिन्न खालका ESL (दोस्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजी) स्रोतहरू छन्, जसमा २।००० भन्दा माथि अंग्रेजी कुराकानी भिडियोहरू तपाईंले हेर्न सक्नुहुन्छ।

Has many different ESL resources, including over 2000 English conversation videos you can watch.

 

ग्लोबलअंग्रेजीसँग तपाइँलाई काममा प्रयोग गर्न सक्ने अंग्रेजी सिक्न मद्दत गर्न अनलाइन पाठ्यक्रमहरू छन्। तपाईंको नाम पठाउनुहोस् र ईमेल पठाउनुहोस् info@usahello.org निःशुल्क क्लासहरूको लागि साइन अप गर्न।

GlobalEnglish has online courses to help you learn English that you can use at work. Send your name and email address to info@usahello.org to sign up for free classes.

मानिसहरूको गल्तीहरूलाई सही गर्ने वेबसाइट, अनुप्रयोगहरू (apps) तपाईं आफ्नो लेखन जाँच गर्न डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ उनीहरूको वेबसाइटमा व्याकरण, विराम र अन्य विषयहरूको बारेमा स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत गर्ने एक पुस्तिका पनि छ।

A website that corrects people’s mistakes, with apps you can download to check your writing. There is also a handbook on their website offering clear explanations about grammar, punctuation and other topics.

मात्री भाषीको सहयोगको साथ तपाईंलाई अंग्रेजीमा लेख्न सिक्न मद्दत गर्दछ।

Helps you learn to write in English with help from a native speaker.

व्याकरण र शब्दकोश सुझावहरू

Grammar and Pronunciation Tips.

यूएसएले सिकाउँछसंग तीनवटा निःशुल्क अंग्रेजी पाठ्यक्रमहरू छन् जसले तपाईंलाई प्रारम्भीक र मध्यवर्ती अंग्रेजी सिक्न मद्दत गर्दछ।

USA Learns has three free English courses to help you learn beginning and intermediate English

आफ्नो समझ कौशल जाँच गर्नका लागि सुस्त अंग्रेजीमा समाचार सुन्नुहोस्।

Listen to the news in slow English to check your comprehension skills.

तपाईंलाई नयाँ शब्दावलीहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।

Helps you gain new vocabulary skills.

अंग्रेजी सिक्ने उत्तम अनुप्रयोगहरू

Best apps for ESL online

Duolingo ले रेकर्ड गरेको तपाईंको उच्चारण सच्याउन सहयोग गर्छ।

Duolingo records when you speak to help you with pronunciation.

यो अनुप्रयोगले वास्तविक मात्री भाषीको भिडियोहरू प्रयोग गर्दछ र जसबाट जान्न मद्दत पुग्छ। तपाईं विभिन्न विषयहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ।

This app uses real videos to help you learn from actual native speakers. You can watch different topics.

यो एप 2-8 वर्ष उमेरका बच्चाहरुका लागि हो। तिनीहरू खेलहरू, गीतहरू, र पाङ्ग्राहरू मार्फत अंग्रेजी सिक्न सक्छन्। यदि तपाईं निःशुल्क पहुँच चाहानुहुन्छ भने, हामीलाई ईमेल पठाउनुहोस् info@usahello.org।

This app is for children ages 2-8. They can learn English through games, songs, and puzzles. If you would like free access, email us at info@usahello.org.

के तपाईं लेखन अभ्यास र अंग्रेजी अध्ययन गर्न चाहानुहुन्छ? हामी नि: निःशुल्क Jiidi (GED) भाषा कला परीक्षण तयारी कक्षा प्रदान गर्दछौं।

Do you want to practice writing and studying English? We offer free online GED® and citizenship classes.

यद्यपि यस कक्षाले विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना जीईईको (GED) लागि अध्ययन गर्दै मद्दत पुर्याउछ, यसले तपाईलाई अंग्रेजी अध्ययन गर्न र सुधार पनि मद्दत गर्न सक्छ।अब भाषाको GED कला कक्षामा जानुहोस्

Although the classes are focused on GED® and citizenship, they are very good classes to help you learn ESL online because you can study English while also viewing the classes in your language. This helps you learn English faster. Go to the classroom now.

Learn more

Finish school and earn your GED®

Free online GED® preparation course

Finish your education

 

यो पृष्ठ तपाईंलाई मदत गर्नुभयो? हँसिलो अनुहार हो भ्रूभंग अनुहार कुनै
तपाईंको प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद!