Share

 ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਅਸਾਇਲਮ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੋ। ਜਾਣੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

Updated ਸਤੰਬਰ 15, 2023

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਯੂ.ਐਸ.-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਟਾਈਟਲ 42 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ.  

ਸ਼ਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਸ਼ਰਨ (Asylum) ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ
 • ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ 
 • ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ
 • ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਡ, ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ
 • ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਲਾਸਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣੋ

ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ 

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

(https://www.youtube.com/watch?v=Z0-BRWZztS8&list=PL845KO58lhKOannRoW0b0K42byIhNQrJT)

ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ 

ਤੁਹਾਨੂੰ USA ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼ਰਨ, ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਨ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂ.ਐਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਰਨ ਮੈਰਿਟ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ USCIS ਸ਼ਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ਰਨ
ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫਤਰ (EOIR) ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:

 • ਯੂ. ਐਸ. ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (CBP) ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋ
 • ਯੂ. ਐਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਨ

ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ U.S.ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਕੋਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ I-589, ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। USCIS ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ‘ਤੇ 10/12/22 ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ USCIS ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ USCIS ਸ਼ਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸਾਇਲਮ ਮੈਰਿਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਨ ਮੈਰਿਟ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਨ ਮੈਰਿਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ (CAT) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ I-589 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ I-589, ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ:

 • ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਜਲਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ ਮੈਰਿਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਬਜਾਏ)
 • ICE ਜਾਂ CBP ਦੁਆਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।  ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ

 1. ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
 2. ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਾਰਡਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।
 3. ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਵੋ।
 4. ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ EAD ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 5. ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰਾ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ USCIS ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ I-131 ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 6. ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
 7. ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।
 8. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਗਰਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣੋ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ, ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

USAHello ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।


ਇਸ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ DHS, USCIS, ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Share