Ang bilang ng mga refugee pinapayagan sa USA

English dinWalang ingles

Taon taon, the president of the United States decides how many refugees can come to the USA. para 2019 the number of refugees allowed to come to the USA in 2019 ay 30,000. There has been no announcement yet for 2020.

Every year, the president of the United States decides how many refugees can come to the USA. For 2019 the number of refugees allowed to come to the USA in 2019 was 30,000. There has been no announcement yet for 2020.

number of refugees - family of refugees

number of refugees - family of refugees

The number of refugees for the fiscal year 2019–2020

The number of refugees for the fiscal year 2019–2020

Agosto 2019 update:

August 2019 update:

There are rumors that the number of refugees allowed into the USA in the fiscal year October 2019 to October 2020 is zero. These are still just rumors. There has been no official announcement. As soon as there is an official announcement, we will update this page.

There are rumors that the number of refugees allowed into the USA in the fiscal year October 2019 to October 2020 is zero. These are still just rumors. There has been no official announcement. As soon as there is an official announcement, we will update this page.

The number of refugees for the fiscal year 2018–2019

The number of refugees for the fiscal year 2018–2019

Sa Oktubre 4, 2018, the White House announced the maximum number of refugees that will be allowed to come to the United States for the next fiscal year. The fiscal year runs from October 1, 2018, until the end of September 2019. The White House said it will only allow 30,000 refugee na resettled.

On October 4th, 2018, the White House announced the maximum number of refugees that will be allowed to come to the United States for the next fiscal year. The fiscal year runs from October 1, 2018, until the end of September 2019. The White House said it will only allow 30,000 refugees to be resettled.

Ang bilang ng mga refugee ay hinati up sa pamamagitan ng iba't ibang mga rehiyon. This is how the numbers are divided:

The number of refugees will be divided up by different regions. This is how the numbers are divided:

 • Aprika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000
 • Near East / Timog Asya . . . . . . . . 9,000
 • Silangang Asya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000
 • Europa at Gitnang Asya . . . . . . 3,000
 • Latin Amerika / Caribbean . . . . . 3,000
 • Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000
 • Near East/South Asia . . . . . . . . 9,000
 • East Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000
 • Europe and Central Asia . . . . . . 3,000
 • Latin America/Caribbean . . . . . 3,000

Dahil ang refugee programa ay nagsimula, this is the smallest number of refugees allowed by the government to come to the USA to build new lives. Ang isang bilang na ito mababa ay marahil maging sanhi ng ilan sa mga ahensya ng refugee pagpapatira upang isara ang kanilang mga opisina.

Since the refugee program began, this is the smallest number of refugees allowed by the government to come to the USA to build new lives. A number this low will probably cause several of the refugee resettlement agencies to close their offices.

Important note: 30,000 is the maximum number allowed. It does not mean that 30,000 will be let in as refugees. By April 1, 2019, halfway through the fiscal year, lamang tungkol sa 12,000 refugees had been admitted to the USA.

Important note: 30,000 is the maximum number allowed. It does not mean that 30,000 will be let in as refugees. By April 1, 2019, halfway through the fiscal year, only about 12,000 refugees had been admitted to the USA.

Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo?

What does this mean for you?

May mga 3 things refugees in the USA should know about the number of refugees:

There are 3 things refugees in the USA should know about the number of refugees:

1 ) Kung ikaw ay may pamilya naghihintay na ma-resettled, it is will be harder for them to come to the USA.

1 ) If you have family waiting to be resettled, it is will be harder for them to come to the USA.

2 ) Maaari mong huwag mag-takot o inaayawan ngayon. gayunman, Naaalala mayroon kang mga karapatan at maraming Amerikano ay natutuwa ikaw ay dito. Huwag kang panghinaan ng loob!

2 ) You may feel afraid or unwelcome right now. However, remember you have rights and many Americans are glad you are here. Do not be discouraged!

3 ) Ang isang bilang ng pagpapatira programa at non-profit na organisasyon ay maaaring hindi magagawang magbigay ng kanilang mga serbisyo upang makatulong sa suporta refugee at mga imigrante.

3 ) A number of resettlement programs and non-profit organizations may not be able to provide their services to help support refugees and immigrants.

What can you do as a refugee or immigrant in the USA?

What can you do as a refugee or immigrant in the USA?

Maging isang mamamayan

Become a citizen

Ang pinaka-mahalagang bagay na maaari mong gawin ngayon ay upang maging isang mamamayan. Ang ilang mga refugee o immigrant ay natatakot na mag-aplay para sa pagkamamamayan. Ngunit sa pagiging isang mamamayan ay ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang iyong sarili. Sa sandaling ikaw ay isang mamamayan, mayroon kang higit pang mga karapatan. Aalisin din nito sa gawin itong mas posible upang magsama-samang muli sa iyong pamilya.

The most important thing you can do right now is to become a citizen. Some refugees or immigrant are afraid to apply for citizenship. But becoming a citizen is the best way to protect yourself. Once you are a citizen, you have more rights. It will also make it more possible to reunite with your family.

First find out if you are eligible to become a US citizen. pagkatapos, if you qualify, matuto paano mag-apply para sa pagkamamamayan. While you wait for your application to be processed, you can prepare for the citizenship test with our libreng online na klase para sa pagkamamamayan.

First find out if you are eligible to become a US citizen. Then, if you qualify, learn how to apply for citizenship. While you wait for your application to be processed, you can prepare for the citizenship test with our free online citizenship class.

Hikayatin ang iyong pamilya at mga kaibigan upang maging mga mamamayan

Encourage your family and friends to become citizens

Kung ikaw ay isang US citizen, binabati kita - kami ay nalulugod na ikaw ay may!

If you are already a US citizen, congratulations – we are happy to have you!

Ngayon ay maaari kang makatulong sa iba:

Now you can help others:

 • Tulungan ang iyong mga kaibigan at mga miyembro ng pamilya na hindi pa mamamayan upang malaman kung karapat-dapat para sa US citizenship. Hikayatin ang mga ito upang simulan ang proseso sa itaas.
 • Kung ang iyong mga kaibigan o pamilya na kailangan ng tulong sa kanilang mga aplikasyon, kaya nila paghahanap para sa libreng tulong legal o use the online Citizenshipworks program.
 • Help your friends and family members who are not yet citizens to find out if they are eligible for US citizenship. Encourage them to start the process above.
 • If your friends or family need help with their application, they can search for free legal help or use the online Citizenshipworks program.

Makatulong sa pinakamaraming tao hangga't maaari!

Help as many people as you can!

Maghanap ng mga mapagkukunan at mga serbisyo sa iyong lungsod

Find resources and services in your city

Dahil ang bilang ng mga refugee ay mas mababa, ilang mga ahensya ay magkakaroon upang isara o itigil ang isang bahagi ng kanilang mga serbisyo. Alamin kung ang iyong mga resettlement ahensya na malapit sa iyo ay patuloy na nag-aalok ng kanilang mga serbisyo. Kung sila ay pagsasara o pagtigil ng ilang mga serbisyo na kailangan mo, you can find other services near you. paggamit FindHello - it has legal help, mga serbisyo ng trabaho, healthcare at mga lugar upang maghanap ng pagkain.

Since the number of refugee is lower, some agencies will have to close or stop a part of their services. Find out if your resettlement agency near you will keep offering their services. If they are closing or stopping some services you need, you can find other services near you. Use FindHello it has legal help, job services, healthcare and places to find food.

Patuloy naming upang mag-alok ang aming libreng website upang matulungan ka at ang iba pang mga refugee at mga imigrante na nasa here. Kung mayroon kang mga ideya o mungkahi para sa impormasyon na gusto mo sa amin upang idagdag sa aming website sa ngayon, pakiusap contact us.

We will continue to offer our free website to help you and other refugees and immigrants who are already here. If you have ideas or suggestions for information you would like us to add to our website at this time, please contact us.

Matuto nang higit pa

Learn moreInformation on this page comes from the Department of Homeland Security, USCIS at iba pang mga pinagkakatiwalaang pinagkukunan. Ito ay inilaan para sa patnubay at ina-update nang madalas hangga't maaari. USAHello ay hindi nagbibigay ng legal na payo, at hindi rin ay ang anuman sa aming mga materyales na inilaan upang madala bilang legal na payo. Kung ikaw ay naghahanap para sa isang libreng o murang abugado o legal na tulong, Maaari kaming makatulong sa iyo makahanap ng libre at murang legal na serbisyo.

Information on this page comes from the Department of Homeland Security, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Pass iyong pagsusulit ng pagkamamamayan!

Libreng online citizenship paghahanda klase

Simulan ang klase ngayon
Ang ibig pahinang ito makatulong sa iyo? smiley face oo pagsimangot ng mukha Hindi
Salamat sa iyo para sa iyong puna!