Ang bilang ng mga refugee pinapayagan sa Estados Unidos ng Amerika

English dinWalang ingles

Taon taon, ang pangulo ng Estado Unidos ay nagpapasya sa bilang ng nangingibang bayan na maaring pumunta sa Estados Unidos ng Amerika.

Every year, the president of the United States decides the number of refugees that can come to the USA.

number of refugees - family of refugees

number of refugees - family of refugees

Ang bilang ng nangingibang bayan sa piskal na taon 2019-2020

The number of refugees for the fiscal year 2019–2020

Setyembre 26, 2019, pag-babago:

September 26, 2019, update:

1) Iminungkahi ng pangulo ng Estados Unidos sa kongreso ng Estados Unidos na ang Estados Unidos ng Amerika ay tumanggap ng pinakamataas na 18,000 nangingibang bayan sa toang 2020.

1) The US president has proposed to the US Congress that the USA admit a maximum of 18,000 refugees in the year 2020.

Ang mga kasama sa iminumungkahi ng pangulo::

The president’s proposal includes:

 • 5,000 na nagingibang bayan na inusig dahil sa kanilang paniniwala sa relihiyon
 • 4,000 Iraqis ang nasa panganib dahil sa pagtulong nila sa Estados Unidos ng Amerika
 • 1,500 tao mula sa Guatemala, Honduras at El Salvador
 • 7,500 ibang nagingbang bayan ang napayagan sa pappapatira
 • 5,000 refugees who are persecuted because of religious beliefs
 • 4,000 Iraqis who are in danger because they have helped the USA
 • 1,500 people from Guatemala, El Salvador and Honduras
 • 7,500 other refugees who have already been cleared for resettlement

Ang opisyal na patalastas ay gagawin pakatapos sumagot ang kongreso sa iminungkahi ng pangulo. I-popost namin ang patalastas kapag itoy inilathala.

The official announcement will be made after Congress responds to the proposal from the president. We will post the announcement when it is published.

2)Ang bagong utos ng nakakataas,ay nagsasabi na may lugar sa Estados Unidos ng Amerika na maaring piliin na huwag magpatira sa mga nangingibang bayan.

2) A new executive order says places in the USA can choose not to resettle refugees.

Ang pangulo ng Estados Unidos ay gumawa ng isang patalastas ungkol sa pagpapatira sa nangingbang bayan sa araw na ito.. Ang White House ay naglabas ng utos ng nakakataas. Ang utos ay nagsasabi na ang mga nangingibang bayan ay maari lang mapatira sa estado at lunsod na pumapayag na tanggapin ang nangingibang bayan.

The US president made another announcement about refugee resettlement today. The White House issued an executive order. The order said that refugees will only be resettled in state and cities that agree to receive refugees.

Ano ang ibig sabihin ng utos ng nakakataas para sa mga nangingibang bayan?

What does this executive order mean for refugees?

Ang ibig sabihin ng utos ng nakakataas ay may mga lugar sa Estados Unidos ng Amerika ang hindi kailangan na magbigay ng pagpapatirang serbisyo sa nangingibang bayan sa pagdating nila sa Estados Unidos ng Amerika. Ito ay hindi nangangahulugan na ang nangingibang bayan ay hindi pinapayagan na manirahan sa ganitong lugar.

The executive order means that places in the USA do not have to provide resettlement services to refugees when they arrive in the USA. It does not mean that refugees are not allowed to live in those places.

Ang bilang ng nangingibang bayan sa 2018-2019

The number of refugees in 2018–2019

Ang pinakamataas na bilang ng nangingibang bayan sa piskal na taon 2018-2019 ay 30,000. Sa Oktubre 4th,2018 , ang White House ay nagpatalastas na ang pinakamataas na bilang ng nangingibang bayan na papayagang pumunta sa Esdatos Unidos para sa susunod na piskal na taon.Ang piskal na taon ay nagsisimula sa Oktubre 1,2018 ,hanggang a katapusan ng Septiyembre 2019. Ang sabi ng White House papayagan lang magpatira ng 30,000 nangingibang bayan.

The maximum number of refugees for the fiscal year 2018–2019 was 30,000. On October 4th, 2018, the White House announced the maximum number of refugees that will be allowed to come to the United States for the next fiscal year. The fiscal year runs from October 1, 2018, until the end of September 2019. The White House said it will only allow 30,000 refugees to be resettled.

Ang bilang ng mga nangingibang bayan ay hinati sa iba’t ibang rehiyon. Ganito kung paano hinati ang mga bilang:

The number of refugees will be divided up by different regions. This is how the numbers are divided:

 • Aprika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000
 • Malapit sa silangan / Timog Asya . . . . . . . . 9,000
 • Silangang Asya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000
 • Europa at Gitnang Asya . . . . . . 3,000
 • Latin Amerika / Caribbean . . . . . 3,000
 • Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000
 • Near East/South Asia . . . . . . . . 9,000
 • East Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000
 • Europe and Central Asia . . . . . . 3,000
 • Latin America/Caribbean . . . . . 3,000

Buhat ng magsimula ang programa para sa nangingibang bayan,ito ang pinakamaliit a bilang ng nangingibang bayan na pinayagan ng gobiyerno ng Estados Unidos ng Amerika para magtayo ng bagong buhay.Ang ganitong kababang bilang ay maaring maging sanhi na isara ang mga opisina ng ahensya sa pagpapatira sa nangingibang bayan.

Since the refugee program began, this is the smallest number of refugees allowed by the government to come to the USA to build new lives. A number this low will probably cause several of the refugee resettlement agencies to close their offices.

Mahalagang nota:30,000 ang pinakamataas na bilang ang pinayagan.Ito ay hindi nangangahulugan na 30,000 ay papasukin na nangingbang bayan.Sa Abril 1,2019,kalahatian ng piskal na taon ,mga 12,000 nangingibang bayan lang ang natanggap sa Estados Unidos ng Amerika.

Important note: 30,000 is the maximum number allowed. It does not mean that 30,000 will be let in as refugees. By April 1, 2019, halfway through the fiscal year, only about 12,000 refugees had been admitted to the USA.

Ano ang ibig sabihin nito sa iyo?

What does this mean for you?

May 3 bagay ang dapat malaman ng nangingibang bayan sa Estados Unidos ng Amerika tungkol sa bilang ng mga nangingibang bayan:

There are 3 things refugees in the USA should know about the number of refugees:

1 ) Kung ikaw ay may pamilyang naghihintay na mapatira,mas mahirap sa kanila na pumunta sa Estados Unidos ng Amerika.

1 ) If you have family waiting to be resettled, it is will be harder for them to come to the USA.

2 ) Maaari kang makaramdam ng takot at inaaayawan ngayon.Gayunman,alalahanin na mayroon kang karapatan at maraming Amerikano ang natutuwa na ikaw ay nandito. Huwag humina ang loob mo!

2 ) You may feel afraid or unwelcome right now. However, remember you have rights and many Americans are glad you are here. Do not be discouraged!

3 ) May bilang ng programa sa pagpagpapatira at walang-kitang organisasyon ay maaaring hindi makapagbigay ng kanilang serbisyo upang makatulong sa suporta ng nangingibang bayan at nangingibang lupain.

3 ) A number of resettlement programs and non-profit organizations may not be able to provide their services to help support refugees and immigrants.

Ano ang magagawa mo sa pagiging nangingibang bayan o nangingibang lupain sa Estados Unidos ng Amerika?

What can you do as a refugee or immigrant in the USA?

Maging isang mamamayan

Become a citizen

Ang pinaka-mahalagang bagay na maaari mong gawin ngayon ay maging isang mamamayan. Ang ilang nangingibang bayan o nangingibang lupain ay natatakot na mag-aplay sa pagkamamamayan. Ngunit sa pagiging isang mamamayan ay ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang iyong sarili. Sa sandaling ikaw ay isang mamamayan, mayroon kang higit pang mga karapatan. Gagawing mas posible magsama-samang muli sa iyong pamilya.

The most important thing you can do right now is to become a citizen. Some refugees or immigrant are afraid to apply for citizenship. But becoming a citizen is the best way to protect yourself. Once you are a citizen, you have more rights. It will also make it more possible to reunite with your family.

Alamin kung ikaw ay karapatdapat na maging mamamayan ng Estados Unidos. Pagkatapos, kung ikaw ay kwalipikado, pagaralan kung paano mag-aply sa pagkamamamayan.Habang naghihintay sa pag-process ng aplikasyon, maari kang maghanda para sa pagsulit sa pagkamamamayan sa aming libreng lkase online para sa pagkamamamayan.

First find out if you are eligible to become a US citizen. Then, if you qualify, learn how to apply for citizenship. While you wait for your application to be processed, you can prepare for the citizenship test with our free online citizenship class.

Hikayatin ang iyong pamilya at mga kaibigan na maging mamamayan

Encourage your family and friends to become citizens

Kung ikaw ay mamamayan ng Estados Unidos, binabati kita – kami ay nalulugod na mapasaamin ka!

If you are already a US citizen, congratulations – we are happy to have you!

Ngayon ay maaari kang makatulong sa iba:

Now you can help others:

 • Tulungan ang mga kaibigan at miyembro ng pamilya na hindi pa mamamayan na malaman kung karapat-dapat sila na maging mamamayan ng Estados Unidos.Hikayatin ang mga ito na simulan ang proseso sa itaas.
 • Kung ang iyong kaibigan o pamilya ay kailangan ang tulong sa kanilang mga aplikasyon, kaya nilang maghahanap ng libreng tulong sa legal ang gamitin ang online Citizenshipworks program.
 • Help your friends and family members who are not yet citizens to find out if they are eligible for US citizenship. Encourage them to start the process above.
 • If your friends or family need help with their application, they can search for free legal help or use the online Citizenshipworks program.

Tumulong sa pinakamaraming tao hangga’t maaari!

Help as many people as you can!

Maghanap ng mga mapagkukunan at mga serbisyo sa iyong lungsod

Find resources and services in your city

Dahil ang bilang ng nangingibang bayan ay mababa, ilang mga ahensya ay isasara o ihihinto ang bahagi ng kanilang serbisyo. Alamin kung ang ahensya ng pagpapatira na malapit sa iyo ay patuloy na nag-aalok ng kanilang serbisyo. Kung sila ay isasara o titigil ng serbisyo na kailangan mo, maaring makakita ng serbisyong malapit sa iyo.Gamitin ang FindHello – may legal na tulong, mga serbisyo ng trabaho, pangangalaga sa kalusugan at mga lugar upang maghanap ng pagkain.

Since the number of refugee is lower, some agencies will have to close or stop a part of their services. Find out if your resettlement agency near you will keep offering their services. If they are closing or stopping some services you need, you can find other services near you. Use FindHello it has legal help, job services, healthcare and places to find food.

Patuloy ang pag-aalok ng aming libreng website upang matulungan ka at ang ibang nangingibang bayan at nangingibang lupain na nandito. Kung mayroon kang ideya o mungkahi para sa impormasyon na gusto mong idagdag sa aming website sa ngayon, pakiusap makipagugnay sa amin.

We will continue to offer our free website to help you and other refugees and immigrants who are already here. If you have ideas or suggestions for information you would like us to add to our website at this time, please contact us.

Matuto nang higit pa

Learn moreAng impormasyon sa pahinang ito ay nanggaling sa Department of Homeland Security, USCIS at iba pang mga pinagkakatiwalaang pinagkukunan. Ito ay inilaan para sa patnubay at ina-update nang madalas hangga’t maaari. USAHello ay hindi nagbibigay ng legal na payo, at anumang materyales namin ay hindi inilaan bilang legal na payo. Kung ikaw ay naghahanap ng libreng o murang abugado o legal na tulong, maaari kaming makatulong sa iyo makahanap ng libre at murang legal na serbisyo.

Information on this page comes from the Department of Homeland Security, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Pass your citizenship test!

Free online citizenship preparation class

Simulan ang klase ngayon

Ang ibig pahinang ito makatulong sa iyo? smiley face oo pagsimangot ng mukha Hindi
Salamat sa iyo para sa iyong puna!