تابعیت

A small 5-pointed star icon

شما دوست دارید چه کاری انجام دهید؟

آمادگی برای تابعیتبرای شهروندان

شهروند شدن بخش مهمی از آمریکایی بودن است. می توانید نحوه درخواست تابعیت را بیاموزید. برای آزمون تابعیت/شهروندی می توانید مطالعه و تمرین کنید.

man and woman with flags clapping
Free US citizenship test class

USAHello has a free online class to prepare you for naturalization.

Go to the class

آیا شما به دنبال اطلاعات بیشتری برای تابعیت هستید؟

شما می توانید لیستی از تمام صفحات شهروندی ما را ببینید