شهروندی

A small 5-pointed star icon

درباره‌ی چه چیزهایی می‌خواهید بیاموزید؟

برای اخذ شهروندی آماده شوید.معلومات برای شهروندان جدید آمریکا

درباره‌ی نحوه‌ی درخواست دادن برای اخذ شهروندی ایالات متحده بیاموزید. درباره‌ی پروسه تابعیت معلومات پیدا کنید. برای امتحان شهروندی بیاموزید و تمرین کنید. در مورد مزایا و مسئولیت‌هایی که به همراه شهروندی میباشد بخوانید.

man and woman with flags clapping
Free US citizenship test class

USAHello has a free online class to prepare you for naturalization.

Go to the class

آیا شما به دنبال اطلاعات بیشتری برای تابعیت هستید؟

شما می توانید لیستی از تمام صفحات شهروندی ما را ببینید