اگاهی کسب کنید

عضویت جهت دریافت بروزرسانی ها از USAHello

USAHello صورت ماهانه به روزرسانیهایی در زمینه برنامه ها ، سیاستهای مهاجرتی، و رخدادهای تاثیرگذار بر مهاجران و پناهجویان و جوامع پذیرا در ایالات متحده آمریکا ارائه میدهد.